Datainsamlings- och analysmodell för energianvändning av avfallstransporter (AVTA)

Författare: Jessica Wehner, Hafdís Jónsdóttir och Andreas Hanning, Chalmers Industriteknik
Publicerad: 2021

Sammanfattning:

Insamling av hushållsavfall och andra avfallsfraktioner generar mycket transportarbete då det ska forslas bort från platserna det uppstår till olika anläggningar för återanvändning, återvinning, förbränning eller deponi. Insamling, återvinning och upparbetning av hushålls- och verksamhetsavfall är en komplex uppgift och utformningen av insamlingssystemet har en betydande inverkan på hållbar utveckling.

Sverige har som klimatmål för transportsektorn att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, med minst 70 % senast 2030 jämfört med 2010 och vara fossilfritt 2045. Idag står dock transportsektorn för cirka tredjedel av de svenska koldioxidutsläppen (CO2). Därför är det viktigt för svenska kommuner att det finns tydliga sätt att mäta och följa upp utsläpp som generas från transporter. Då transportsektorn ställer om mer och mer till el, blir även energianvändningen av stor betydelse då också el kan ses som en begränsad resurs.

I projektet ”Datainsamlings- och analysmodell för energianvändning av avfallstransporter” (AVTA), utvecklades en datainsamlings- och analysmodell för energianvändning och utsläpp från avfallstransporter i svenska kommuner. Modellen heter ”AVTA beräkningsmodell” (AVTA står för AVfall Transport Analys), är byggd i Excel och fritt användbar för alla kommuner i Sverige.

Grundarbetet för modellen är baserat på granskning av avfallsplaner och att identifiera vilka mål som är satta kring avfallstransporter. Dessutom genomfördes en intervjustudie med 15 kommuner i Sverige för att identifiera nuläge av hur data kring energianvändning och miljöpåverkan av avfallstransporter samlas in och utvärderas, kartläggning av deras avfallinsamlingsflöden och förstå utmaningar för svenska kommuner angående insamling och analys av data. Utöver detta granskades olika analysmodeller, framför allt för godstransport, för att hitta relevanta mätetal att använda i AVTA beräkningsmodell.

På grund av olika typer av avfall och varierad infrastruktur, är också fordonsparken varierad och olika drivmedel används från kommun till kommun. En uppföljning av utsläpp och energianvändning från avfallstransporterna kan därför vara svårt. En avfallstransportanalys kan hjälpa kommuner att förstå vilka åtgärder som kommer att ha störst effekt för att minska utsläpp och energianvändning. Men det är också viktigt för att kunna sätta tydliga mål i sina avfallsplaner och göra jämförelser mellan olika kommuner. AVTA beräkningsmodellen erbjuder även möjligheten att simulera den framtida utvecklingen baserat på kommande upphandling och visa när det är viktigt att ta åtgärder för att nå Sveriges miljömål 2030 och 2045. Modellen gör det också möjligt att möta utsläppsbanan från Carbon Law vilket beskriver att utsläppen av CO2 ska halveras vart tionde år med start 2020 för att mänskligheten ska kunna ha 75 % chans att nå 2-gradersmålet.

Kommuner som redan har bytt från diesel till HVO har förmodligen redan nått målet om 70 % utsläppsminskning från 2010 till 2030 genom bränslebytet. Men det är viktigt att fortsätta med att minska energianvändningen samt utsläpp och att förbättra avfallsinsamlingen genom t.ex. ruttoptimering eller satsningar på minskade mängder avfall. Modellen kan ge en bild av var byte till exempelvis elfordon kan göra störst nytta. Denna modell vidareutvecklades efter testning med flera kommuner och en guide togs fram så kommuner kan använda AVTA beräkningsmodellen själva. AVTA beräkningsmodellen hittas på Avfall Sveriges hemsidan.

Projektet AVTA och rapporten har finansierats av Avfall Sverige. Projektet leddes av Jessica Wehner på Chalmers Industriteknik och genomfördes i samarbete med hennes kollegor – Hafdís Jónsdóttir och Andreas Hanning. Dessutom har två mastersstudenter från Chalmers tekniska högskola skrivit sin masteruppsats inom projektet.


Författare: Jessica Wehner, Hafdís Jónsdóttir och Andreas Hanning, Chalmers Industriteknik
Publicerad: 2021
Antal sidor: 48

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: