Den mikrobiologiska arbetsmiljön vid biologisk återvinning av matavfall – en sammanställning av mikrobiologiska arbetsmiljörisker, genomförda arbetsmiljömätningar samt hur man kan jobba för en bättre och säkrare arbetsmiljö

Författare: Del A har författats av Erica Bloom och Ann-Beth Antonsson (IVL Svenska Miljöinstitutet). Del B har författats av Erica Bloom (IVL Svenska Miljöinstitutet) och del C har författats av Kjerstin Ekvall (Sysav) och Klas Svensson (Avfall Sverige)
Publicerad: 2019

Sammanfattning:

En säker arbetsmiljö för dem som arbetar med biologisk återvinning är av största vikt för Avfall Sveriges medlemmar. För arbetsgruppen Biologisk återvinning är därför arbetsmiljöfrågan en av de prioriterade frågor som gruppen fokuserar på. Men det är inte nödvändigtvis en enkel fråga att jobba med. När det gäller den fysiska arbetsmiljön så som buller, risk för halka, fallskydd, ergonomi etc. så finns det generellt en högre kunskap om hur man kan förebygga risker och det finns också bra vägledningar och tydligare krav från lagstiftaren.

Den mikrobiella arbetsmiljön, som inom biologisk återvinning är högst aktuell eftersom det är biologisk reaktivt material som hanteras, upplevs som mer svårbegriplig. Arbetsgivaren har givetvis ett långtgående ansvar för att personalen inte utsätts för mikrobiella arbetsmiljörisker, men vad detta innebär i praktiken, hur man kan jobba förebyggande och vilka nivåer som utgör en risk är desto mer odefinierat. Inte heller hur man ska mäta, vad man ska leta efter och hur man ska tolka mätresultat är helt tydligt inom området mikrobiell arbetsmiljö.

Avfall Sveriges medlemmar som bedriver förbehandling och/eller rötning av matavfall och annat organiskt avfall har därför efterfrågat en rapport som hjälper till att reda ut de olika frågeställningarna kopplade till mikrobiell arbetsmiljö. Denna kunskapssammanställning består av tre delar; del A som är en generell beskrivning av mikrobiologiska arbetsmiljörisker vid biologisk avfallshantering, del B som visar en sammanställning av och diskussion om utförda mikrobiologiska mätningar som medlemmar inom Avfall Sverige har genomfört och del C som lyfter det regionala avfallsbolaget Sysav som ett gott exempel på arbetssätt och åtgärder för en bättre arbetsmiljö avseende mikrobiologiska arbetsmiljörisker. Rapporten utgör ett bra kunskaps- och inspirationsunderlag för arbetsgivare och personer med personalansvar på förbehandlings- och biogasanläggningar, men är på inget sätt ett uttömmande dokument. Under arbetets gång har nya frågeställningar identifierats och det pågår för tillfället flera uppföljningsprojekt bl.a. kopplat till mikrobiell arbetsmiljö vid hämtning av matavfall samt projekt för att ta fram mätmetoder och mätstrategier samt kartläggning av hälsobesvär vid biologisk behandling.


Författare: Del A har författats av Erica Bloom och Ann-Beth Antonsson (IVL Svenska Miljöinstitutet). Del B har författats av Erica Bloom (IVL Svenska Miljöinstitutet) och del C har författats av Kjerstin Ekvall (Sysav) och Klas Svensson (Avfall Sverige)
Publicerad: 2019
Antal sidor: 71

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: