En jämförande studie av två slamtömningstekniker – heltömning och mobil avvattning med polymerer

Författare: Helena Johansson, Vakin
Publicerad: 2020

Sammanfattning:

Slamtömning kan ske med olika tekniker, där det vanligaste systemet i Sverige är heltömning, även kallad konventionell tömning, följt av mobil avvattning och deltömning. Rapportens första del omfattar en beskrivning av i Sverige förekommande tömningstekniker.

Provtagningar och fältmätningar har genomförts i Umeå där mobil avvattning med polymer används och i Örnsköldsvik där heltömning används. Totalt ingick 56 slamavskiljare i provtagningsprogrammet och mätningar genomfördes vid fyra tillfällen per slamavskiljare. Analyser är utförda på suspenderade ämnen (susp) och pH.

Resultatet från provtagningarna är likvärdiga för båda tömningsteknikerna. Halten suspenderade ämnen före tömning visade ett medelvärde på 82 mg/l för slamavskiljare med heltömning och 80 mg/l för slamavskiljare där mobila avvattning med polymer används som tömningsmetod. Efter 14 dagar var medelvärdet av suspenderade ämnen 68 mg/l för heltömning och 61 mg/l för mobil avvattning med polymer. Inget provsvar ligger högre än 220 mg/l efter två månader.

Studiens samlade analysresultat vad gäller suspenderade ämnen, visat som medelvärden och den beräknade variationen under ett kalenderår är jämförbara för båda tömningsteknikerna, heltömning och avvattning med polymer.

En jämförelse av olika typer av slamavskiljare visar att utgående avloppsvatten från slamavskiljarna i betong har en något högre halt suspenderade ämnen. Medelvärdet för dessa var 68 mg/l medan slamavskiljarna i plast visar på ett medelvärde på 62 mg/l, 14 dagar efter tömning.

Det går inte dra några slutsatser om att pH i slamavskiljarna påverkar uppmätt hal suspenderade ämnen före tömning respektive vid provtagning efter två månader.

Vid tömning med avvattningsbil med polymer visar studien i Umeå, område 2, att det hämtades ca 3,9 ton slam vid tömning av 15 slamavskiljare. En avvattningsbil med polymer kan man normalt tömma under en hel arbetsdag, vilket inkluderar 2 skift, utan att behöva köra till avlämning.

Rapporten omfattar även en jämförelse med analysresultat från deltömning med tvåfacksbil som genomfördes 2018, vilka finns redovisade i Rapport 2019:02, Slamtömning med tvåfacksbil samt analysresultat från en tidigare studie, Ramström (2018) Mobil slamavvattning med polymer


Författare: Helena Johansson, Vakin
Publicerad: 2020
Antal sidor: 52

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: