Exponeringsrisker vid insamling av matavfall

Författare: Gunilla Bok, RISE Research Institutes of Sweden
Publicerad: 2020

Sammanfattning:

Att riskbedöma exponeringen för mikroorganismer kan vara komplicerat. Är förutsättningarna för exponering någorlunda enhetliga så kan erfarenhet från liknande situationer ligga till grund för en riskbedömning eller så kan olika analyser mäta den mikrobiologiska förekomsten och bli ett underlag för en riskbedömning.

När matavfall hämtas är det mycket svårare att göra en bedömning av exponeringsgraden. Det beror på att en mängd olika faktorer spelar roll för hur många och vilka mikroorganismer som finns i matavfallet. Förutom själva förekomsten av mikroorganismer beror exponeringen på även hur mycket av förekomsten som faktiskt når andningsvägarna.

En faktor i sammanhanget att också komma ihåg är att luften vi andas i princip alltid innehåller partiklar från mikroorganismer. Partiklar förekommer i form av sporer och fragment. Hur mycket som finns i luften beror på om vi vistas inomhus eller utomhus. Utomhus kan det beroende på årstid finnas några få sporer till tusentals sporer per kubikmeter luft.

Effekten av exponeringen beror både på vad exponeringen består av och halt samt är individuell från person till person.

Vad som finns i matavfallet har betydelse för vilka organismer som kan växa och hur mycket de kan växa. Är det mögliga matrester som läggs i påsen så blir förutsättningarna annorlunda jämfört med om det inte finns något mögel från början. Hur blött avfallet är och hur hårt packat det är har betydelse för hur mycket syre det finns tillgängligt och syretillgången i sin tur påverkar vilka organismer som växer. Temperaturen har stor betydelse för tillväxten vilket gör att tillväxten är snabbare sommarhalvåret. Det kan med andra ord vara olika förutsättningar och med det kan exponeringsrisken skifta från hämtningstillfälle till hämtningstillfälle.

Tydligt är dock att exponeringen är som störst när avfallskärlen töms till sopbils-aggregatet.

Det finns dock åtgärder som kan minska exponeringsrisken. För avfallshämtarna är det en fördel i exponeringshänseende om en höglastande lastbil används. När låglastande lastbilar används så kan ett större avstånd när kärlen töms mellan personal och avfallsaggregatet minska exponeringen. Ett större avstånd kan åstadkommas om en trådlös kontroll används. Studier från Danmark visar att om lastbilshytten städas och rengörs regelbundet (vid tankning) minskar den totala exponeringen. Att inte torka blöta handskar i lastbilen leder också till en minskad exponering vilket även rena arbetskläder och handskar gör. Att tvätta händerna ofta under en arbetsdag bidrar också till en minskad exponering.

När det gäller exponeringsrisken för de som ska slänga sitt matavfall har ingen specifik information om detta hittas. En åtgärd som bör minska eventuell exponering är att inte fylla avfallspåsen mer än att den går att försluta ordentligt. Denna åtgärd gör också att matavfallet förvaras inomhus en kortare tid. En väl försluten påse hindrar mikrobiologiska partiklar att spridas till omgivande luft. Regelbunden rengöring av avfallskärlen bör minska både förekomsten av mikroorganismer och lukt.


Författare: Gunilla Bok, RISE Research Institutes of Sweden
Publicerad: 2020
Antal sidor: 35

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: