Förbränningsskatten på avfall - effekter ett år efter införandet

Författare:
Publicerad: 2021

Sammanfattning:

Förbränningsskatten infördes den 1 april 2020. I propositionen där lagtexten lades fram, ingick ett regeringsuppdrag till skatteverket om utvärdering av skattens effekter, som skulle genomföras i ett tidigt skede efter att skatten trätt i kraft. Denna utvärdering har i skrivande stund startats, och kommer att pågå till oktober 2021, då det ska slutredovisas.

Förbränningsskatten är fortsatt högt prioriterad inom Avfall Sverige. När en skatt införs per ton avfall till energiåtervinning, kan det få konsekvenser inte bara för bolaget som driver anläggningen, utan också för kommunerna och för andra som skickar restavfall till förbränning. Det är därför viktigt att skatteverkets utvärdering ges tillgång till ett underlag som förklarar hur kommunal avfallshantering har påverkats. Avfall Sverige vill därför genom detta projekt bidra med underlag inom de områden som ingår i regeringsuppdraget samt undersöka skattens konsekvenser för kommunal avfallshantering.


Författare:
Publicerad: 2021
Antal sidor: 39

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: