Förstudie om förbättrad hantering av farligt avfall på ÅVC

Författare: Helén Klint, Agnes Sörliden, Linda Hallberg och Per Hammarlund, Sweco Environment
Publicerad: 2020

Sammanfattning:

Avfall Sverige har fått vissa indikationer från mellanlager som tar emot farligt avfall från återvinningscentraler (ÅVC) att farligt avfall klassificeras, märks och packas fel på ÅVC. Syftet med denna studie är att ta fram underlag om omfattning och orsaker till eventuella avvikelser i hantering av farligt avfall. Detta underlag ska i uppdragets senare del ligga till grund för förslag till åtgärder som ska minska risken för fel i sortering och hantering av farligt avfall på ÅVC.

Studien är genomförd i form av en intervjustudie med personal från mellanlager som tar emot farligt avfall från ÅVC, samt med ÅVC-personal som hanterar farligt avfall i sitt dagliga arbete. I studien deltog personal från sju återvinningscentraler och åtta mellanlager.

De sammantagna intervjusvaren visar att många som arbetar med sortering och hantering av farligt avfall efterfrågar större möjligheter till utbildning inom området, samt att risken för felaktigt sorterat farligt avfall ökar när ÅVC-personalen sköter sorteringen själva, utan stöd från mellanlagrets personal. Det framkommer också att det finns stora variationer mellan anläggningarna i hur avvikelsehantering och återkoppling gällande sortering och hantering av farligt avfall sker.

Utifrån studierna har vi identifierat fyra huvudsakliga förbättringsområden:

  • Utbildning av ÅVC-personal
  • Utformning av sorteringsutrymmen och rutiner på ÅVC
  • Ansvarsfördelning och samverkan mellan ÅVC och mellanlager
  • Återkoppling och avvikelsehantering gällande hantering av farligt avfall

Med utgångspunkt från intervjusvaren har följande förslag till åtgärder tagits fram:

  • Förbättra ÅVC-personalens kompetens och möjligheter till fortbildning genom att erbjuda en större bredd av utbildningar och möjlighet till fördjupning
  • Förtydliga ansvarsfördelning mellan ÅVC:er och mellanlager. Personal från mellanlager bör vara delaktig i sorteringen av farligt avfall på ÅVC
  • All sortering och identifiering av farligt avfall ska göras på ÅVC innan avfallet skickas till mellanlagret
  • Optimera ÅVC:ernas utformning så att besökarna inte har tillträde till sorteringsutrymmet och att det finns plats att sortera i många fraktioner
  • Avfall Sverige bör utreda hur avvikelsehanteringen av farligt avfall ser ut och ifall behovet av det finns behov av nya rutiner och system för avvikelsehantering
  • Handboken för farligt avfall bör kompletteras med ytterligare information om poolkemikalier, UN-nummer, kundbemötande. Dessutom bör stycket om kemiska hälsorisker, arbetsmiljö och åtgärder vid olyckor utvecklas.

Författare: Helén Klint, Agnes Sörliden, Linda Hallberg och Per Hammarlund, Sweco Environment
Publicerad: 2020
Antal sidor: 29

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: