Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2019

Författare: Jenny Westin, Avfall Sverige
Publicerad: 2020

Sammanfattning:

Avfall Sveriges årliga rapport Hushållsavfall i siffror innehåller avfallsstatistik på läns- och kommunnivå. Statistiken omfattar uppgifter om avfallsmängder, avfallsavgifter, kundnöjdhet, återvinning och många andra uppgifter om avfallshanteringen i kommunen. Uppgifterna på kommunnivå presenteras i en tabellbilaga samt i kartor. Länsstatistik presenteras i tabeller och diagram. Dessutom presenteras kommuner i kommunindex (25-i-topp) gällande sammanvägt index avfallsverksamhet, miljö, kundnöjdhet och återvinningscentraler.

Länsstatistik
Mängden behandlat hushållsavfall redovisas dels för det län där anläggningen är placerad och dels hur mycket av det uppkomna hushållsavfallet i länet som går till olika typer av behandling. De länen med störst egen behandlingskapacitet totalt sett är Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Stockholms län har störst kapacitet när det gäller energiåtervinning (förbränning) av hushållsavfall, 570 000 ton 2019. Skåne län ligger högst gällande biologisk återvinning (samrötning, central kompostering och rötning vid reningsverk) – totalt 120 000 ton hushållsavfall.

Den insamlade mängden hushållsavfall redovisas för det län där avfallet uppkommit och samlats in. Den totala mängden består av mat- och restavfall, grovavfall, förpackningar och returpapper samt farligt avfall och el-avfall (inkl. batterier). Kalmar län toppar med 579 kg insamlat hushållsavfall per person följt av Gotland med 546 kg per person. Lägst ligger Stockholms och Uppsala län med 411 respektive 423 kg.

Även avfallsavgifter redovisas per län. Redovisningen görs för det vanligast förekommande abonnemanget, det vill säga den avgift som flest kunder i kommunen har. Blekinge och Uppsala har högst avgifter för villahushåll, i drygt 2 700 kr per år inklusive moms. Lägst ligger Örebro med cirka 1 700 kr. Norrlandslänen - Norrbotten, Västernorrland, Gävleborg och Västerbotten - har förhållandevis låga avgifter för fritidshusen. Högst för fritidshusen ligger Södermanland och Skåne län.

Insamling i egen regi eller på entreprenad?
68 procent av kommunerna anlitar entreprenör för insamling av mat- och restavfallet. Övriga kommuner utför insamlingen i egen regi. Sett till befolkningen har 66 procent av Sveriges invånare insamlingen av mat- och restavfall via entreprenör. Det är företrädesvis större kommuner som har insamling i egen regi. Medianvärdet på cirka 28 000 invånare är dubbelt så stort som medianvärdet för kommuner med entreprenör (ca 14 000 invånare). Det går inte att se någon direkt skillnad i avfallsavgiften, varken i villa eller i lägenhet, beroende på utförarform.

9 av 10 kommuner anlitar entreprenör för tömning av slam. Slamtömningsavgiften är något högre i kommuner där tömningen utförs i egen regi.

Nyttjande av matavfall som resurs
Gotland, Uppsala och Dalarna är de län med högst andel nyttjande av matavfall så att växtnäringen tas till vara (49–62 procent). I Region Gotland går i genomsnitt 48 procent av det uppkomna matavfallet till rötning och nyttjas så att både energi och näringsämnen tas till vara, därutöver komposteras 14 procent så att näringsämnen tas till vara.

35 kommuner når upp till målet att 50 procent av det uppkomna matavfallet behandlas biologiskt (rötas eller komposteras) så att näringsämnen tas tillvara. 65 kommuner når upp till målet att 40 procent av det uppkomna matavfallet ska rötas så att både energi och näringsämnen tas till vara. Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper 66 kommuner tillämpar fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper (FNI) för en- och tvåfamiljshus. Det är en ökning med sju kommuner jämfört med 2018. Det vanligaste insamlingssystemet är fyrfackskärl, som används av 85 procent av kommunerna med FNI. Olikfärgade påsar för optisk sortering används av tre kommuner (motsvarande 4 procent. Övriga system, såsom återvinningssäckar, grindhämtning samt separata eller tvådelade kärl, förekommer hos 11 procent av kommunerna.

Totalt i Sverige har cirka 21 procent av hushållen i en- och tvåfamiljshus fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. Tillförlitlig uppgift på fastighetsnära insamling från flerbostadshus saknas i Avfall Web.

Den totala mängden insamlade förpackningar och returpapper per person är betydligt högre i kommuner med FNI, störst mängd samlas in i kommuner med fyrfackssystem. Mängden felsorterade förpackningar och returpapper, det vill säga den mängd som hamnar i restavfallet (soppåsen), är lägre vid fastighetsnära system jämfört med kommuner utan FNI. 1,4 kg förpackningar och returpapper hamnar i restavfallet i villahushållet per vecka. 1,9 kg per hushåll och vecka, slängs felaktigt i soppåsen hos villahushåll som inte har tillgång till fastighetsnära insamling.

Kunder med fastighetsnära insamling är nöjdare med möjligheten att lämna förpackningar och returpapper till återvinning jämfört med kunder som inte har tillgång till denna service.

Kommunindex 25-i-topp
Kristianstad är 2019 års bästa avfallskommun, med 92,3 poäng av max 100. Kristianstad har nöjda kunder och bra miljövärden, särskilt gällande förnybara drivmedel och matavfallsinsamling. På andra plats kom fjolårets vinnare Ängelholm med 92,0 poäng och på tredje plats kom Falun med 91,9 poäng.

Beräkningen görs utifrån ett sammanvägt index som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt; kundnöjdhet, återvinning av material och matavfall, avfallsmängd och mängd felsorterade förpackningar och returpapper i restavfallet. Kostnader och avfallsavgifter inkluderas inte i detta index.

Ängelholm hamnar högst på topp-listan för miljöindex. På andra plats kom Båstad följt av Uppvidinge. Forshaga, följt av Ulricehamn och Trosa har Sveriges nöjdaste avfallskunder om man väger samman resultat från kundenkäter.

Se våra filmer som kort presenterar innehållet: 

Hushållsavfall i siffror: https://vimeo.com/474937279

Hushållsavfall i siffror, topp fem i kommunindex: https://vimeo.com/474937642 


Författare: Jenny Westin, Avfall Sverige
Publicerad: 2020
Antal sidor: 145

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: