Kapacitetsutredning 2021

Författare: Jenny Sahlin och Katja Dvali, Profu AB
Publicerad: 2021

Sammanfattning:

Kapacitetsutredning 2021 beskriver befintlig och planerad kapacitet i kraftvärme- och värmeverk för energiåtervinning till år 2026, och jämför med tillgängliga mängder restavfall till energiåtervinning.  Restavfall avser avfall efter källsortering till biologisk behandling och materialåtervinning. Import av avfallsbränsle beskrivs med avseende på mängder och exportländer. Årets utredning innehåller även en fördjupning om några utvalda omvärldsfaktorer och diskuterar deras inverkan på mängder avfall till energiåtervinning. Urvalet är gjort av beställaren. 

Slutsatser från utredningen: 

  • Kapaciteten för energiåtervinning i Sverige är cirka 7,1 miljoner ton år 2021. Det tillkommer kapacitet för utsorterade avfallsfraktioner när nya anläggningar byggs i Säffle (Värmevärden) och Munkedal (Arctic Paper/Adven). Dessa väntas tas i drift under år 2022. Stockholm Exergi planerar eventuellt en ny anläggning för energiåtervinning i Lövsta, Hässelby, och har sökt miljötillstånd. Det planeras också för minskning av kapacitet vid några anläggningar. 
  • Import av avfallsbränsle för utvinning av el och fjärrvärme ligger omkring 1,4 - 1,6 miljoner ton sedan några år tillbaka. Mest import sker från Norge och Storbritannien. Den tillgängliga kapaciteten för import beräknas vara mellan 1,1 – 2,4 miljoner ton under åren 2020–2026, beroende på utvecklingen för svenska avfallsmängder och eventuellt mer kapacitet.
  • Omvärldsanalysen visar att skatten på avfallsförbränning inte har haft någon effekt på mängder avfall till energiåtervinning. Däremot har coronapandemin haft effekter på avfallsmängder, när hela branscher har stängt ned och det skett underleveranser av importerat avfall. Mängder hushållsavfall har däremot inte förändrats i så stor utsträckning. 

Utredningen har gjorts av Profu på uppdrag av Avfall Sverige. Underlaget kommer från Profus intervjuer med marknadsaktörer, samt från dataunderlag från Avfall Sverige och Naturvårdsverket. Utredningen gjordes i januari-april 2021. 
 


Författare: Jenny Sahlin och Katja Dvali, Profu AB
Publicerad: 2021
Antal sidor: 34

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: