Klimatneutral eller mer? - En potential- och konsekvensanalys av en ökad andel gödselbaserad fordonsgas i Skåne

Författare: Mikael Lantz och Annelie Erlingstam, Lunds Universitet
Publicerad: 2020

Sammanfattning:

Sverige har ambitiösa mål om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 och en ökad andel förnybara drivmedel är ett viktigt steg på vägen mot detta mål. Vissa organisationer så som Skånetrafiken har dock redan fasat ut de fossila bränslena och siktar istället på att bli klimatneutrala. Eftersom produktion av biodrivmedel och elektricitet för med sig vissa utsläpp räcker det dock inte att endast ta bort de fossila bränslena. Klimatneutralitet kräver mer. Samtidigt finns det också drivmedel vars produktion och användning under vissa förutsättningar kan leda till negativa nettoutsläpp av växthusgaser. Ett sådant drivmedel är biogas baserat på gödsel där produktionen av biogas bidrar till att minska emissionerna av växthusgaser från konventionell gödselhantering.

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att ta fram ett kunskapsunderlag för Skånetrafiken och andra transportköpare som har intresse av att öka användningen av fordonsgas från gödsel. Studien ska dels visa på hur klimatnyttan kan maximeras och om biogas från gödsel kan användas för att kompensera för andra emissioner av växthusgaser men också belysa vilka övriga konsekvenser en sådan utveckling skulle kunna få för olika biogassystem.

Resultatet från denna studie visar att den skånska biogaspotentialen från gödsel uppgår till närmare 330 GWh varav endast några procent används för produktion av fordonsgas. Detta kan jämföras med de 309 GWh fordonsgas Skånetrafiken använder idag.

Resultatet visar också att det finns goda möjligheter att använda en mindre del gödselbaserad biogas för att producera en klimatneutral biogas. Det är också möjligt att klimatkompensera Skånetrafikens övriga emissioner. Detta kräver dock stora mängder gödsel vilket i närtid skulle kunna medföra negativa konsekvenser på nuvarande produktion. Framförallt genom att minska möjligheten att behandla avfall och recirkulera näringsämnen men också för att den totala produktionen av biogas skulle riskera att minska.

Skånetrafiken och andra aktörer bör därför fokusera sina krav på klimatnytta och inte specifika råvaror och teknik. Dock kan det finnas skäl att komplettera sådana krav med krav på att en viss andel av biogasen ska komma från hushållsavfall för att gynna en cirkulering av näringsämnen och stärka de skånska anläggningarna konkurrenskraft. Biogasaktörer bör fortsätta sitt arbeta för att öka efterfrågan på biogas och bland annat utnyttja den samlade nyttan av svensk och dansk biogas för att på så sätt skapa större volymer med hög klimatnytta.


Författare: Mikael Lantz och Annelie Erlingstam, Lunds Universitet
Publicerad: 2020
Antal sidor: 42

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: