Manual för plockanalys av grovavfall

Författare:
Publicerad: 2016

Sammanfattning:

Sammanfattning: Plockanalys av grovavfall skiljer sig från plockanalys av kärl- och säckavfall, bland annat för att det krävs större provmängder samt ett annat sätt att sortera avfallet. En viktig skillnad är att grovavfallet i huvudsak kommer från två helt skilda insamlingssystem, antingen från en återvinningscentral eller från fastighetsnära insamling (FNI). Manualen ger instruktioner för genomförandet av en plockanalys samt ger rekommendationer beträffande arbetsmiljö och skyddsutrustning.

Denna manual föreslår en metod för plockanalys av grovavfall som bygger på praktiska erfarenheter och litteraturstudier. Manualen följer samma rubriksättning som Avfall Sveriges Manual för plockanalys av hushållsavfall i kärl- och säckavfall (Rapport U2013:11).

Upplägget för denna manual följer i princip samma struktur som manualen för kärl- och säckavfall undantaget vissa avsteg då inte alla delar har varit tillämpbara eller bedömts vara nödvändiga för denna manual. Ett särskilt avsnitt har skapats för analys av grovavfall som samlats in via fastighetsnära insamling. Vissa moment har, i förhållande till manualen för kärl- och säckavfall, förtydligats och strukturen har setts över i syfte att manualen lättare ska kunna följas steg för steg vid praktisk tillämpning. 

Rutor med nyckelrekommendationer understryker särskilt viktiga moment. Dessa har lyfts fram och motiverats på ett tydligt sätt, baserat på erfarenheter från plockanalyser som genomförts på senare tid. Till rapporten bifogas detaljerade sorteringsanvisningar, exempel och mallar för bland annat sorteringsprotokoll samt förslag till krav och mervärden vid upphandling av utförare.

Sedan rapporten U2013:11 publicerats har Avfall Sverige beslutat att begreppet kärl- och säckavfall ska bytas ut mot mat- och restavfall. Denna förändring är införd i föreliggande manual.

Metoden innehåller sex steg:

  • Planering
  • Förstudie
  • Provinsamling
  • Provneddelning
  • Sortering
  • Utvärdering

Ladda ner bilagor

Bilaga 2 Sorteringsprotokoll

Bilaga 3 Beskrivning av grovavfallets ursprung ÅVC

Bilaga 4 Beskrivning av grovavfallets ursprung vid FNI

Bilaga 5 Uppgifter om moderprov för FNI

Bilaga 6 Utrustning

Bilaga 9 Vägledning för upphandling av plockanalys av grovavfall


Författare:
Publicerad: 2016
Antal sidor: 72

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: