Mikrobiologisk handbok för biogasanläggningar

Författare:
Publicerad: 2009

Sammanfattning:

Sammanfattning

I Sverige finns ett mycket stort intresse för biogasprocesser. Hittills har det saknats lättillgänglig litteratur på svenska, speciellt framtagen för produktionsanläggningarna. Nu har en handbok tagits fram – Mikrobiologisk handbok för biogasanläggning. 

Bakom en effektiv biogasproduktion ligger ett komplicerat mikrobiologiskt förlopp. För att effektivt kunna styra en biogasprocess mot ett maximalt utbyte är det nödvändigt att ha kunskaper om den bakomliggande mikrobiologin och hur mikroorganismer fungerar.

Handboken berättar från grunden om vad som sker vid biogasproduktion, vad som påverkar den, vilka problem som kan uppstå och hur problem kan lösas och hur metoden kan övervakas.

Den främsta målgruppen för handboken är personal på biogasanläggningar och studenter och kursdeltagare vid utbildningar. 

Här följer något av innehållet i handboken:

Substrat
För att en mikroorganism ska fungera och tillväxa måste den ha tillgång till en lämplig näringslösning, ett substrat. Substratet är organismens ”mat”. Med hjälp av substratet kan organismen bygga upp nya celler och producera energi. I en biogasprocess består mikroorganismernas substrat av det behandlade organiska avfallet, exempelvis slam från avloppsreningsverk, slakteriavfall, avfall från livs- och fodermedelsindustri, källsorterat matavfall och gödsel.

Miljö
I en biogasprocess bryts stora organiska molekyler (proteiner, socker och fetter) successivt ner till metan och koldioxid, det vill säga biogas. För att mikroorganismen ska trivas och fungera kräver den en lämplig miljö. Några viktiga miljöfaktorer för tillväxt är temperatur, pH, syrehalt och saltkoncentration. Med teknikens hjälp kan man styra mikrobernas arbetsmiljö för att de ska arbeta och producera maximalt.

Störningar och övervakning
Det finns många olika ämnen som kan verka hämmande på en biogasprocess och oftast är metanbildarna känsligast. Störande ämnen kan komma in i processen genom ett dåligt sorterat eller förorenat material. De kan även bildas under nedbrytningen av ett från början icke hämmande ämne. Det är därför viktigt att med en god kontroll av biogasprocessen. Då är det möjligt att upptäcka störningar i tid och åtgärda dem innan det har gått så långt att processen försämras. Vissa mikroorganismer, som till exempel metanbildarna, är extra känsliga och kan sluta växa och/eller sköljas ur om de inte trivs.

Biogödsel
Biogödsel är en restprodukt som kan utvinnas utöver biogas vid nedbrytning av organiskt material. I Sverige produceras cirka 200 000 ton biogödsel per år och av dessa används cirka 90 procent som gödningsmedel på åkermark . Jämfört med kompost är användningen av biogödsel en relativt ny företeelse och det finns fortfarande behov av teknikutveckling och forskning. Helt klart är att biogödsel fungerar mycket bra som gödningsmedel och att den kan ge skördeutbyten i samma storleksordning eller mer som när mineralgödselmedel används. Biogödseln har också en positiv effekt på markens kemi, struktur och mikroorganismer.


Författare:
Publicerad: 2009
Antal sidor: 124

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: