Övergripande orientering om BREF-dokument och BAT-slutsatser för avfallsbranschen

Författare: Mats Lindgren. Sweco Sverige
Publicerad: 2021

Sammanfattning:

För avfallsbranschen finns flera dokument som styr krav på verksamheterna. Dokument som är kopplad till industriutsläppsdirektivet (IED) är några av dessa.

Inom EU tas det fram dokument om bästa tillgängliga teknik, så kallade BREF-dokument, för ett flertal olika typer av verksamheter. Vid miljötillståndsprövning ska dessa dokument användas som underlag för bedömningen om bästa tillgängliga teknik för att förhindra eller begränsa miljöpåverkan från verksamheterna.

Ur BREF-dokumenten extraheras slutsatser om bästa tillgängliga teknik, så kallade BAT-slutsatser. Efter 2010 använder EU-kommissionen dessa BAT-slutsatser som ett särskilt dokument, BAT-slutsatsdokument, som efter ett beslut publiceras i EU:s officiella tidning.

Flera anläggningar som hanterar och behandlar avfall kan behöva ta hänsyn till en eller flera av dessa BREF- och BAT-slutsatsdokument vid olika tidpunkter.

I detta dokument fokuseras på de dokument som i första hand kan vara relevanta för Avfall Sveriges medlemmar.

Det beskrivs vilka typer av verksamheter som behöver ta hänsyn till vilka dokument. Också när de olika dokumenten måste användas.


Författare: Mats Lindgren. Sweco Sverige
Publicerad: 2021
Antal sidor: 46

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: