Provtagningsplan i samband med klassificering av förbränningsrester

Författare: Sami Serti, Citres och Martin Löfgren, Niressa
Publicerad: 2019

Sammanfattning:

Mot slutet av 2018 kom Avfall Sverige med en ny vägledning angående klassificering av förbränningsrester enligt beräkningsmetoden: Serti S, Löfgren M, 2018. Vägledning för klassificering av förbränningsrester med beräkningsmetoder. Rapport 2018:13, Avfall Sverige.

Rapporten är i enlighet med gällande lagstiftning i Avfallsförordningen (2011:927) och Ramdirektivet om avfall (2008/98/EG) med ändringar fram till den 5 juli 2018 ((EU) 2017/997). För att kunna klassificera enligt denna vägledning behövs en mängd analysdata som skall vara representativa för hela den askmängd som skall klassificeras. Detta kräver att provtagning görs på ett omfattande och genomtänkt sätt. I denna rapport ges råd om sådan provtagning, samt om den provtagningsplan som bör tas fram som underlag för provtagningen. Det finns inga tydliga direktiv i lagtext, eller tillhörande myndighetsråd, som direkt berör avfallsklassificering och som sätter ramarna för en tillhörande provtagning.


Författare: Sami Serti, Citres och Martin Löfgren, Niressa
Publicerad: 2019
Antal sidor: 58

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: