Rekommendation för proaktivt brandskyddsarbete

Författare: Anders Lönnermark, Henry Persson, Anders Hedenstedt, Frida Jones, Kent Davidsson, Inge Johansson, RISE samt Sara Boström, Sweco
Publicerad: 2019

Sammanfattning:

Avfallshantering innefattar insamling, transport, mottagande, lagring, sortering, krossning och siktning. Sådana aktiviteter bedrivs på t.ex. avfallsanläggningar, energiåtervinningsanläggningar, återvinningscentraler och omlastningsytor. Om avfallet är brännbart finns risk att bränder uppkommer med ekonomiska, miljö- och arbetsmiljömässiga problem som följd samtidigt som de påverkar branschens image negativt. Stora lager medför större risk för allvarliga konsekvenser i de fall bränder uppkommer. De senaste åren har erfarenheter från bränder som inträffat sammanställts och analyserats och det finns en hel del kunskap om proaktiva åtgärder som kan vidtas för att förebygga risken för bränder i samband med hantering och lagring av brännbart avfall. Bl.a. har det tagits fram en guide för brandriskanalys som omfattar riskerna för omgivningen och åtgärder för att minska riskerna för brand (Lindgren m.fl., 2007). Vidare har en förstudie av brandriskerna vid lagring av avfall genomförts (Lönnermark m.fl., 2018a). Aspekter som självuppvärmning och antändning, detektion, brandspridning och släckmetodik togs upp. I den pekade också industrin och myndigheter ut behov av riktlinjer för hantering och lagring av avfall. I ytterligare en rapport har statistik och erfarenheter från incidenter och bränder sammanställts (Persson m.fl., 2014). Bl.a. konstaterades att uppemot 500 bränder årligen uppstår vid utomhuslagring av bio- och avfallsbränsle i Sverige. Främst orsakas dessa av självantändning. De ovan beskrivna behoven och problemen vid lagring av avfall motiverar föreliggande projekt.

Syftet med projektet är att höja den generella ambitionsnivån inom branschen med avseende på brandskyddsarbete genom att – baserat på befintlig kunskap och erfarenheter – etablera en bas för det brandskyddsarbete som bör tillämpas inom avfallsbranschen i samband med hantering och lagring av brännbart avfall.

Målsättningen var att ta fram en branschöverenskommelse med relevanta och specifika åtgärder som verksamhetsutövare kunde tillämpa för att minimera risken för bränder liksom skadorna till följd av bränder i samband med hantering och lagring av brännbart avfall. Målgruppen för projektet är verksamhetsutövare för anläggningar där brännbart avfall hanteras och/eller lagras.

Projektet inleddes med en inventering av de krav som lagen och myndigheter ställer på verksamhetsutövare. Kunskap inhämtades också från tidigare projekt samt genom en begränsad internationell utblick. Dessutom inhämtades erfarenheter från bränder och brandskyddsarbete vid energiåtervinningsanläggningar och återvinningscentraler. Baserat på detta underlag upprättades ett förslag till struktur till branschrekommendation avseende proaktivt brandskyddsarbete. Förslaget diskuterades och analyserades vid en workshop där branschens intressenter deltog. Därefter färdigställdes rekommendationen efter att ha förankrats bland verksamhetsutövarna i branschen. Resultaten från projektet presenteras i lämpliga branschfora. En referensgrupp bestående av sakkunniga från branschen och myndigheter har följt projektet under dess gång.

Projektet har resulterat i en branschrekommendation som innehåller åtgärder som syftar till att förebygga och underlätta bekämpning av bränder vid avfallsanläggningar, energiåtervinningsanläggningar och återvinningscentraler.


Författare: Anders Lönnermark, Henry Persson, Anders Hedenstedt, Frida Jones, Kent Davidsson, Inge Johansson, RISE samt Sara Boström, Sweco
Publicerad: 2019
Antal sidor: 47

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: