Rekommendationer om mätning av mikroorganismer i arbetsmiljön vid förbehandlings- och samrötningsanläggningar

Författare: Projektledare har varit Emelie Persson, IVL. Ann-Beth Antonsson och Bo Sahlberg, IVL, har författat rapporten
Publicerad: 2021

Sammanfattning:

Vid förbehandlings- och samrötningsanläggningar förekommer mikroorganismer i det avfall som hanteras och rötning innebär att mikroorganismerna bryter ner avfallet. Mikroorganismerna kan innebära hälsorisker för de som arbetar med avfallet. Denna rapport ger en bakgrund till mikroorganismer i arbetsmiljön vid förbehandlings- och samrötningsanläggningar och beskriver hur man kan mäta och bedöma risken med de mikroorganismer som anställda kan exponeras för.

En tidigare studie om mätningar av mikroorganismer vid förbehandlings- och samrötningsanläggningar (Bloom, Antonsson, Ekvall, & Svensson, 2019) visade kvalitetsbrister i de mätningar som utförts. Bristerna innebar att det ofta saknades vetenskapligt underlag för valet av de ämnen som mättes, analysmetod och tolkning av mätresultatet.

För att säkerställa god kvalitet i mätningar av mikroorganismer vid förbehandlings- och samrötningsanläggningar rekommenderas:

 • Inför en mätning, diskutera varför mätningen ska göras och hur resultatet ska användas. 
 • Den som anlitas för att göra en mätning bör före mätningen redovisa
  • vad som ska mätas,
  • vilka mätmetoder som ska användas och
  • hur mätresultaten ska tolkas.
 • Vetenskaplig dokumentation ska kunna uppvisas som visar att;
  • det valda ämnet är relevant,
  • mätmetoderna är utvärderade och tillförlitliga och
  • det är möjligt att utvärdera hälsoeffekter eller jämföra med riktvärde eller gränsvärde.

Det enda mätvärde som det i nuläget finns riktvärden för är halten endotoxiner. Vid mätning för jämförelse med riktvärdet ska mätningen göras i andningszonen (personburet) och under en stor del av en arbetsdag. Ta om möjligt minst tre prov, eftersom variationen kan vara stor till exempel mellan dagar, årstider, vilka arbetsuppgifter man har och och var i anläggningen man befinner sig.

För att kunna utvärdera hälsorisker i arbetsmiljön är, liksom vid jämförelse med riktvärde, mätning i andningszonen mest lämpligt. Ta om möjligt minst tre prov.

Mätning med direktvisande mätinstrument för damm på olika ställen i lokalen och vid olika arbetsmoment ger ett bra underlag för att diskutera åtgärder, eftersom man enkelt kan identifiera var och när damm- och aerosolhalterna är högst och det är i damm och aerosoler som mikroorganismerna finns. Mätning med filterprovtagning av damm, endotoxiner eller mikroorganismer kan också vara ett underlag för en sådan diskussion, men det krävs ett antal prover för att kunna visa på variationer i olika delar av lokalen. Antalet prover styrs av hur många platser man behöver mätvärden för och i vilken omfattning man behöver kartlägga variation mellan dagar, olika arbetsmoments osv. Filterprovtagning ger därför inte en lika god bild av hur halterna varierar under dagen.


Författare: Projektledare har varit Emelie Persson, IVL. Ann-Beth Antonsson och Bo Sahlberg, IVL, har författat rapporten
Publicerad: 2021
Antal sidor: 26

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: