Strategi för mottagning av förorenade (jord)massor på avfallsanläggningar

Författare: Erika Heander, Lars Gardfors, Jan Westerberg, Josefin Wildstam, AFRY AB
Publicerad: 2020

Sammanfattning:

Denna strategi för mottagning av förorenade (jord) massor på avfallsanläggningar är framtagen av AFRY för Avfall Sverige.

Stora mängder förorenade massor, och främst jordar, uppkommer i samhället och en betydande del av dessa tas emot på avfallsanläggningar. SGI har genomfört en förstudie kring ”Dagens hantering av förorenad jord och muddermassor” inklusive intervjuer med personal på svenska avfallsanläggningar. Resultatet av studien visade på att felaktiga avfallsdeklarationer och avvisningar av avfall inte upplevdes som något större problem, däremot förekom det emellertid en osäkerhet kring vilka massor som verkligen levereras och om leverantörerna lämnade en korrekt information.

Strategin avser i första hand jord eller jordliknande massor i form av farligt avfall med avfallskoden 17 05 03* och icke farligt avfall med avfallskoden 17 05 04.

I strategin har ett förtydligande gjorts för vilka förutsättningar som finns för mottagning av förorenade jordmassor på avfallsanläggningar, krav på information som ska begäras in för jordmassor och vilka förutsättningar som gäller för att ”slippa” viss provning.

I den tillhörande verktygslådan finns förslag på en checklista, en enklare blankett för avfallsdeklaration/ grundläggande karakterisering, förslag på hur man upprättar rutiner för hantering av felaktiga dokument, en snabbriskbedömning, hänvisningar till standardiserade jordanalyspaket och tipps för hur man kan avgöra om laktester med avseende på polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och högfluorerade ämnen (PFAS) behövs.


Författare: Erika Heander, Lars Gardfors, Jan Westerberg, Josefin Wildstam, AFRY AB
Publicerad: 2020
Antal sidor: 66

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: