Textilt avfall en framtida resurs – pilotprojekt i Stockholm

Författare:
Publicerad: 2013

Sammanfattning:

Sammanfattning: Allt talar för att den mest miljöriktiga behandlingsmetoden för textilavfall är fiberåtervinning, det vill säga att gamla fibrer blir råvara till nya textila produkter. Detta förutsatt att återbruk prioriteras när det är möjligt. Projektet visar också att det är realistiskt för kommuner och andra aktörer att samla in textilavfall för textilåtervinning även om visst arbete återstår innan någon fullt ut fungerande insamlingsmodell kan etableras.

Textil är ett komplext material som förbrukar mycket naturresurser vid tillverkning. Att förebygga att textilavfall uppkommer ska i enlighet med EUs avfallshierarki prioriteras i första hand. Därefter kommer insatser för att det textilavfall som ändå uppstår i så stor utsträckning som möjligt ska återanvändas och i nästa steg materialåtervinnas.

Projektet har syftat till att öka medvetenheten och kunskapen hos kommuner och övriga intressenter om möjligheten att sortera ut och materialåtervinna textil som en separat fraktion samt visa hur en sådan återvinning skulle kunna se ut. Målet har bland annat varit att utveckla och testa ett system för insamling av textilavfall på återvinningscentraler.

Insamling av textilavfall som egen fraktion infördes på försök hösten 2012 vid två återvinningscentraler i Stockholms stad. De plockanalyser som utförts under projekttiden visar att det till återvinningscentraler lämnas textilavfall som lämpar sig för textilåtervinning. Dessutom lämnas som avfall även en stor del textil som är i så bra skick att den skulle gå att återanvända. Projektet visar också att det finns tillräckliga flöden av textilavfall för att det ska vara möjligt att få avsättning för materialet.

Textilfraktionen för sliten och trasig textil är helt ny för medborgarna och då är det extra viktigt att tydligt kommunicera insamlingsmodellen när den införs på en återvinningscentral eller motsvarande. Det är också av stor betydelse att personalen vid anläggningarna är välutbildade i frågan.

Projektet har tydligt visat att textilavfall för återvinning behöver samlas in på ett liknande sätt som textil för återanvändning när det kommer till val av insamlingsplats och behållare. Insamlingen behöver också från början anpassas för optimal vidarehantering av det textila materialet.

Det finns ingen textilåtervinning i Sverige och då är det naturligt att vända sig till de stora väletablerade insamlingsaktörerna utomlands för att få avsättning för textilavfallet som samlas in på återvinningscentraler. Om det i Sverige byggs upp en industri för textilåtervinning är alternativet att strömmarna med återvinningsbar textil går dit, förutsatt att det är ekonomiskt och miljömässigt hållbart.

Eventuellt bör också lösningar för återbrukbar textil samt skor och liknande inkluderas i insamlingen av återvinningsbar textil. Försäljning av skor samt textil i bra skick kan vara nödvändig för att göra insamlingen tillräckligt lönsam. 
Att som kommun samverka med någon extern aktör för att hitta gemensamma avsättningsmöjligheter för textilavfallet kan vara en möjlig insamlingsmodell.
Avsikten är att Stockholms stad ska fortsätta samla in textilavfall för återvinning och återbruk som separat fraktion på återvinningscentral och därför löper insamlingen på utan avbrott även efter projektet avslutats.


Författare:
Publicerad: 2013
Antal sidor: 56

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: