Toalettavfall från fritidsbåtar – vägledning med exempel på hantering och ansvarsfördelning

Författare: Marie Albinsson och Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop AB
Publicerad: 2020

Sammanfattning:

Sedan 1 april 2015 är det förbjudet att från fritidsbåtar (och från vissa andra fartyg) släppa ut toalettavfall i vattenmiljön. I denna rapport berörs endast det som gäller för fritidsbåtar.

Toalettavfallet ska istället tömmas i särskilda mottagningsanordningar eller tömningsstationer, som fritidsbåtshamnar är skyldiga att tillhandahålla ”för att tillgodose behovet av avfallslämning”. Eftersom de flesta fritidsbåtar saknar toalett ombord finns stor efterfrågan på landbaserade toaletter. För att slippa problem med tömning kan dessutom de som har en fritidsbåt med toalett ombord, ändå välja att använda sig av landtoaletter när dessa finns tillgängliga.

Svenska kommuner har valt att hantera och fördela ansvaret för tömningsstationer och landtoaletter på olika sätt. Många kommuner uppfattar också att lagstiftningens innebörd och ansvarsfördelning, både på nationell och lokal nivå, är otydlig.

Syftet med det projekt som nu redovisas är att sammanställa och beskriva relevant lagstiftning och ansvarsfördelning rörande toalettavfall från fritidsbåtar och landtoaletter. Den huvudsakliga målgruppen är handläggare och förtroendevalda inom kommunal förvaltning, inklusive kommunala avfallsbolag. Projektets målsättning var att ta fram en vägledning med goda exempel på hur kommuner i praktiken kan hantera och fördela ansvaret för toalettavfall från fritidsbåtar.

Inom ramarna för projektet genomfördes en enkätundersökning bland Avfall Sveriges medlemmar för att beskriva nuläget bland landets kommuner. En granskning av rapporter och lagstiftning genomfördes och representanter från avfallsbolaget Nordvästra Skånes Renhållnings AB med sex ägarkommuner samt kommunerna Kungälv, Norrtälje, Örnsköldsvik och Söderhamn intervjuades för att få fram exempel över hur hantering och ansvarsfördelningen kan se ut idag.

Resultaten från enkäten visade att cirka 80 procent av de kommuner som svarade var medvetna om att toalettavfall från fritidsbåtar ingår i det kommunala avfallsansvaret. Däremot var det bara hälften av kommunerna som svarade att ansvarsfördelningen var tydlig i den egna kommunen. Enbart sju av kommunerna svarade att toalettavfall från fritidsbåtar finns beskrivet i deras avfallsplan.

Utifrån genomgången av den lagstiftning som styr tömningsstationer och landtoaletter, liksom från de erfarenheter som förmedlades via enkätsvar och intervjuer föreslås bl.a. följande: 

  • att kommunen, som ett första steg, på förvaltningsövergripande nivå diskuterar och tydliggör vilken nämnd som har eller bör ha ansvar för planering och strategier för kust, skärgård och friluftsliv.
  • att kommunen kartlägger behovet av tömningsstationer och landtoaletter
  • att hantering av toalettavfall från fritidsbåtar och landtoaletter tydligt inkluderas i strategier som rör friluftsliv och vattenmiljöfrågor, liksom i avfallsplaner.

Författare: Marie Albinsson och Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop AB
Publicerad: 2020
Antal sidor: 44

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: