Underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter

Författare:
Publicerad: 2017

Sammanfattning:

Rapporten är reviderad mars 2021. I rapporten är det möjligt att kopiera text, därför har vi tagit bort den wordfil som tidigare låg som bilaga. 

Den 1 augusti 2020 trädde ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken och en ny avfallsförordning, SFS 2020:614, i kraft. Ändringarna handlar bland annat om att definitionen kommunalt avfall ersätter hushållsavfallsdefinitionen samt att det kommunala ansvaret enligt 15 kap. 20 § revideras.

Genom ändringar i detta dokument till rapporten 2017:1 indikeras nödvändiga ändringar i rapporten med utgångspunkt i de beslutade ändringar med ikraftträdande den 1 augusti 2020. En mer omfattande revidering av rapport 2017:1 kommer att göras vid ett senare tillfälle. Gjorda ändringarna är noterade med kursiv text i syfte att de ska vara lätta att verifiera i jämförelse med ursprungsrapporten.

För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter för hantering av avfall inom kommunen, och en avfallsplan.

Föreliggande justeringsunderlag utgivet av Avfall Sverige och utgör inte en med SKR gemensam publikation. En fullständig revidering av underlaget för föreskrifter kommer att göras tillsammans med SKR när det blir aktuellt för det.

Underlaget innehåller tre delar:

  1. ett förslag till avfallsföreskrifter
  2. ett förslag till anvisningar om sortering och lämning av avfall m.m. i kommunen (bilaga 1).
  3.  ett förslag till anvisningar om hämtning av avfall i kommunen (bilaga 2) Anvisningarna är en del av föreskrifterna och ska antas av kommunfullmäktige. De kan ligga till grund för information till hushållen, tillsammans med andra uppgifter som härrör från den avfallsansvariga nämnden.
  4. en kommentar till förslagen

Underlaget är framtaget med den utgångspunkten att det ska anpassas lokalt till den enskilda kommunens förutsättningar och befintliga system. I vissa fall anges information inom hakparenteser [x] och är avsikten att kommunen ska byta x mot det värde, t.ex. antal meter, som valts. All information från kommunen till hushållen behöver inte framgå av avfallsföreskrifterna utan mer praktisk information kan tillhandahållas hushållen separat.

Det föregående underlaget togs fram av Avfall Sverige och Sveriges Kommuner och Landsting år 2007. Det underlaget uppdaterades år 2017. Mot bakgrund av ikraftträdandet av SFS 2020:601 till miljöbalken och en ny avfallsförordning (2020:624), som trädde i kraft den 1 augusti 2020, har ändringar gjorts i rapporten. Föreliggande justeringsunderlag utgör dock inte någon fullständig revidering av rapport 2017:1 utan justeringarna fokuserar till nödvändiga ändringar utifrån definitionen kommunalt avfall samt reviderat kommunalt ansvar i 15 kap. 20 § miljöbalken.


Författare:
Publicerad: 2017
Antal sidor: 64

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: