Vägledning för klassificering av förbränningsrester med beräkningsmetoder

Författare: Sami Serti på Citres AB och Martin Löfgren på Niressa AB
Publicerad: 2018

Sammanfattning:

En revidering av rapporten genomfördes av rapportförfattarna under 2020. Rapporten har bland annat uppdaterats med en bilaga om referenssubstanser för koppar.

Klassificering av avfall blivit allt mer komplicerat och att större vikt läggs vid avfallets farliga egenskaper. Detta gäller i synnerhet vid bedömning av avfallsslag med speglade poster i avfallsförordningen där det specifika avfallet ska bedömas som antingen farligt eller icke-farligt. Trots detta saknas en detaljerad vägledning från Europakommissionen och andra myndigheter. Därför ger Avfall Sverige ut en ny vägledning i och med denna rapport som ersätter tidigare vägledningar från branschen.

Denna vägledning är tänkt att bättre spegla det nya regelverket, med förändringar gjorda fram till den 5 juli 2018 gällande den farliga egenskapen HP 14 - ekotoxiskt. För att motsvara den förändrade lagstiftningen har en ny beräkningsmetodik tagits fram. Vägledningen är väl förankrad i gällande EU-lagstiftning och dess implementering i svensk lagstiftning, samt i en teknisk vägledning om klassificering av avfall från Europakommissionen.

I underlaget har även en internationell utblick ingått. Denna kan summeras med att olika EU-länder har infört olika klassningsmetodiker och därmed gjort individuella tolkningar av lagstiftningen utifrån deras egna förutsättningar.

I rapporten presenteras en ny metodik för hur förbränningsrester från avfallsförbränning skall klassificeras med beräkningsmetoder, med fokus på bottenaskor. Vägledningen går igenom hur klassningen ska ske med avseende på alla de femton farliga egenskaperna HP 1 till HP 15, samt med avseende på långlivade organiska föroreningar.


Författare: Sami Serti på Citres AB och Martin Löfgren på Niressa AB
Publicerad: 2018
Antal sidor: 103

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: