Vägledning om BAT-slutsatser för avfallsbehandling (WT-BREF)

Författare: Sara Boström och Mats Lindgren, Sweco
Publicerad: 2019

Sammanfattning:

Den 17 augusti 2018 publicerades BAT-slutsatsdokumentet för avfallsbehandling. BAT-slutsatserna ska senast den 17 augusti 2022 uppfyllas av de anläggningar som omfattas av kraven. De kommer också att vara ett underlag för tillståndsprövning.

Exempel på verksamheter som omfattas är biologisk behandling, behandling av icke farligt avfall inför förbränning, fysikalisk-kemisk behandling och behandling av farligt avfall. Exempel på verksamheter som inte omfattas är deponering, samförbränning och avfallsförbränning, däremot kan vissa delverksamheter inom sådana anläggningar omfattas.

BAT-slutsatserna för avfallsbehandling innehåller delar som är svårtolkade och där tolkningsutrymmet är stort. I många av dessa delar med oklarheter har EU-kommissionen lämnat till medlemsstaterna att tolka och tillämpa. Därför har denna vägledning tagits fram.

Syftet med vägledningen är att hjälpa läsaren att orientera sig i BAT-slutsatsdokument och ge stöd för att kunna förstå vilka krav som gäller samt att ge förslag till tolkningar och tillämpningar av bestämmelserna.

Målsättningen är att denna vägledning med förslag till tolkningar ska fungera som stöd och ge argument för hur slutsatserna kan tillämpas.

Utgångspunkten för vägledningen är att stödja syftet med BAT-slutsatserna, dvs att säkerställa en acceptabel nivå för miljöskydd för avfallsbehandling i Europa och att skyddsåtgärder och försiktighetsmått genomförs i den omfattning som är skälig. Detta utan att onödig administration och oskäliga kostnader uppstår för verksamhet och myndigheter.

Den här rapporten fokuseras på utvalda delar av BAT-slutsatserna som bedöms vara svåra att tolka och som påverkar många avfallsbehandlingssanläggningar. För övriga delar ges endast läsanvisningar som återfinns i bilagan. I bilagan finns också en innehållsförteckning till BAT-slutsatsdokumentet.

I inledningen ges läsanvisningar till denna vägledning. Därefter ges en grundläggande orientering om hur BREF-dokument och BAT-slutsatser tagits fram samt grundläggande orientering om regelverket och var man kan hitta annan vägledning och information från exempelvis Naturvårdsverket.

Tillämpningsområdet anger vilka verksamheter som omfattas och för vilka delar av verksamheterna som kraven i BAT-slutsatserna gäller. Hur anläggningsägarna kan gå till väga för att komma fram till om den egna verksamheten omfattas beskrivs i kapitel 3. Här görs också tolkningar av vissa begrepp som har betydelse för tillämpningsområdet. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om vanligt förekommande verksamheter i Sverige och vilka av dessa som bedöms omfattas av BAT-slutsatserna.

I kapitel 4 beskrivs och tolkas övergripande delar som har betydelse för tillämpningen av BAT-slutsatserna. Det handlar om att det finns BAT-slutsatser som gäller generellt för alla verksamheter som omfattas av BAT-slutsatsdokumentet och att det finns BAT-slutsatser som bara avser vissa utvalda verksamheter. I kapitlet beskrivs också kraven för bindande utsläppsnivåer, BAT-AEL. Sådana finns för luft och vatten.

En inventering av de flöden och förbrukningar som förekommer i anläggningen ska genomföras. Den har betydelse för hur slutsatser med utsläppskrav (BAT-AEL) för utsläpp till luft och vatten ska tillämpas. Denna inventering beskrivs övergripande i kapitel 5.

I kapitel 6 beskrivs krav på mätning av utsläpp till vatten och de bindande utsläppsnivåer (BAT-AEL) som omfattar en del verksamheter. För de anläggningar som bedriver flera verksamheter och blandar sina vatten innebär detta särskilda utmaningar. Av många skäl kan en jämförelse mellan faktiska utsläpp och de utsläppskrav som ställs via BAT-slutsatserna vara svåra att göra. I kapitlet diskuteras hur detta kan hanteras och vad man bör tänka på för att inte drabbas av onödiga krav på kontroll och mätningar.

I kapitel 7 om utsläpp till luft beskrivs vilka som omfattas av krav på olika reningstekniker och försiktighetsåtgärder och de utsläppskrav som ställs. Bl.a. ställs krav på mätning av flera parametrar, exempelvis lukt, stoft och TOC från flera verksamhetstyper.

Frågor kring uppföljning i form av bl.a. miljörapporter och tillsyn beskrivs i kapitel 10.

En ny version av BREF-dokument och BAT-slutsatser kommer snart att tas fram. Slutsatserna ska uppdateras ungefär vart åttonde år. Vad man kan tänka på med anledning av det beskrivs i kapitel 11.

I takt med att BAT-slutsatserna implementeras hos respektive verksamhetsutövare och att praxis växer fram, kan denna vägledning komma att avvika från praxis. Mot bakgrund av detta är det viktigt att följa rättstillämpning och praxis.

Vi rekommenderar att verksamheten informerar och diskuterar med tillsynsmyndigheten om hur verksamheten tolkar och tänker tillämpa BAT-slutsatserna. En dialog med tillsynsmyndigheterna rekommenderas för att hitta en rimlig nivå på de krav som ställs i relation till miljönyttan.


Författare: Sara Boström och Mats Lindgren, Sweco
Publicerad: 2019
Antal sidor: 89

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: