Vägledning till BAT-slutsatser för avfallsförbränning (WI-BAT)

Författare: Sara Boström och Mats Lindgren, Sweco
Publicerad: 2020

Sammanfattning:

Den 3 december 2019 publicerades BAT-slutsatser för avfallsförbränning. Dessa ska senast den 3 december 2023 uppfyllas av de anläggningar som omfattas av kraven. De kommer också att vara ett underlag för tillståndsprövning.

Bestämmelserna omfattar många av Avfall Sveriges medlemmars avfallsförbränningsanläggningar samt de avfallsbehandlingsanläggningar som behandlar slagg/bottenaska från avfallsförbränning.

BAT-slutsatserna för avfallsförbränning innehåller delar som är svårtolkade och där tolkningsutrymmet är stort. I många av dessa delar med oklarheter har EU-kommissionen lämnat till medlemsstaterna att tolka och tillämpa. Därför har denna vägledning tagits fram.

Syftet med vägledningen är att hjälpa läsaren att orientera sig i BAT-slutsatsdokumentet och ge stöd för att kunna förstå vilka krav som gäller samt att ge förslag till tolkningar och tillämpningar av bestämmelserna. Målsättningen är att denna vägledning med förslag till tolkningar ska fungera som stöd och ge argument för hur slutsatserna kan tillämpas.

Utgångspunkten för vägledningen är att stödja syftet med BAT-slutsatserna, dvs att säkerställa en acceptabel nivå för miljöskydd för avfallsförbränning och behandling av slagg/bottenaska i Europa och att skyddsåtgärder och försiktighetsmått genomförs i den omfattning som är skälig. Detta utan att onödig administration och oskäliga kostnader uppstår för verksamhet och myndigheter.

Den här rapporten fokuserar på utvalda delar av BAT-slutsatserna som bedöms vara svåra att tolka och som påverkar många anläggningar. Som bilaga finns också en innehållsförteckning till BAT-slutsatsdokumentet.

I inledningen ges läsanvisningar till denna vägledning. Därefter ges en grundläggande orientering om hur BREF-dokument och BAT-slutsatser tagits fram samt grundläggande orientering om regelverket och var man kan hitta annan vägledning och information från exempelvis Naturvårdsverket. Tillämpningsområdet anger vilka verksamheter som omfattas och för vilka delar av verksamheterna som kraven i BAT-slutsatserna gäller. Hur anlägg¬ningsägarna kan gå till väga för att komma fram till om den egna verksamheten omfattas beskrivs i kapitel 3.

I kapitel 4 beskrivs och tolkas övergripande delar som har betydelse för tillämpningen av BAT-slutsatserna. Det handlar om att det finns BAT-slutsatser som gäller generellt för alla verksamheter som omfattas av BAT-slutsatsdokumentet och att det finns BAT-slutsatser som bara avser vissa utvalda verksamheter. I kapitlet beskrivs också kraven för bindande utsläppsnivåer, BAT-AEL. Sådana finns för luft och vatten.

I kapitel 5 om utsläpp till luft beskrivs vilka som omfattas av krav på olika reningstekniker och försiktighetsåtgärder och de utsläppskrav (BAT-AEL) som ställs.

I kapitel 6 beskrivs krav på mätning av utsläpp till vatten och de bindande utsläppsnivåer (BAT-AEL) som omfattar en del verksamheter.

I kapitel 7 beskrivs flöden, hantering och rutiner för inkommande avfall respektive restprodukter.

I kapitel 8 beskrivs slutsatser om verkningsgrad och energieffektivitet.

I kapitel 9 beskriv översiktligt övriga BAT-slutsatser med miljöledningssystem, anläggningens övergripande miljöprestanda samt buller.

Frågor kring uppföljning i form av bl.a. statusrapport, miljörapporter och tillsyn beskrivs i kapitel 10.

Slutsatserna ska uppdateras ungefär vart åttonde år. Vad man kan tänka på med anledning av det beskrivs i kapitel 11.

I takt med att BAT-slutsatserna implementeras hos respektive verksamhetsutövare och att praxis växer fram, kan denna vägledning komma att avvika från praxis. Mot bakgrund av detta är det viktigt att följa rättstillämpning och praxis.

Vi rekommenderar att verksamheten informerar och diskuterar med tillsynsmyndigheten om hur verksamheten tolkar och tänker tillämpa BATslutsatserna. En dialog med tillsynsmyndigheterna rekommenderas för att hitta en rimlig nivå på de krav som ställs i relation till miljönyttan.


Författare: Sara Boström och Mats Lindgren, Sweco
Publicerad: 2020
Antal sidor: 81

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: