Verksamhetsgrupp Deponigas

Syftet med verksamhetsgruppen är att verka för erfarenhetsutbyte och utveckling inom deponigasområdet. Verksamhetsgruppens mål är att bidra till förbättrad gassäkerhet vid deponier och minska deponiers bidrag med emissioner av växthusgaser genom att bland annat initiera och bedöma projekt på området.

Verksamhetsgruppen håller för närvarande inga möten på regelbunden basis utan när en fråga kring deponigas uppkommer så aktiveras gruppen/delar av gruppen. Mötesformer kan vara både fysiska och telefonmöten.

För mer information kontakta Johan Fagerqvist på Avfall Sveriges kansli via e-post till johan.fagerqvist@avfallsverige.se eller telefon 040-35 66 24.

 


Skriv ut: