Verksamhetsgrupp Emission

Syftet med verksamhetsgruppen är att verka för erfarenhetsutbyte och utveckling inom områdena lagstiftning, utsläpp och mätning kopplat till avfallsförbränning.

Verksamhetsgruppens mål är att underlätta för medlemsföretagen att bedriva sin verksamhet i enlighet med gällande lagar och bestämmelser genom att påverka och samverka med relevanta myndigheter för att få till stånd ett regelverk som värnar miljön och är lätt att tolka. Övergripande mål är även att verka för en likriktning av tillsynsmyndigheters syn på tillämpning av gällande regelverk. Påverkansarbete sker både inom Sverige och EU.

Verksamhetsgruppen syftar även till att vara drivande i och initiera projekt med koppling till ovan beskrivna områden. Verksamhetsgruppen bereder ansökningar till Energiåtervinningssatsningen inom ovan beskrivna områden.

Om du har frågor kring gruppens arbete eller vill delta i gruppens arbete, kontakta Klas Svensson på Avfall Sveriges kansli via e-post till klas.svensson@remove-this.avfallsverige.remove-this.se eller telefon 040-35 66 16.


Skriv ut: