Pågående projekt mars 2018

U 827          Insatser kring nya regelverk för förpackningsinsamlingen, Avfall Sverige

U 864          Insamlingsansvaret, Avfall Sverige

U 912          Kampanj Förebyggande av avfall 2017, fortsättning, Avfall Sveriges arbetsgrupp Kommunikation

U 922          Fastighetsnära insamling (FNI) av smått elavfall från lägenheter. Möjligheter och risker, Miljö- & Avfallsbyrån

U 923          Insamlingssystem för förpackningar och returpapper i storstadsmiljö, Miljö- & Avfallsbyrån

U 934          Brandsäkerhet i samband med lagring av avfallsbränslen , SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

U 939          Möjliggöra för fler – en seminarieturné om att förebygga avfall, Avfall Sverige

U 940          Verktyg för att skapa verkstad, Avfall Sverige

U 949          Hur möter vi kundernas krav på helhetslösningar? Avfall Sverige

U 950          Framtidens avfallsorganisationer, Avfall Sverige

U 951          Digitalisering. Ett viktigt verktyg inom framtidens avfallshantering, Avfall Sverige

U 952          Hur säkerställer vi god arbetsmiljö i hela hanteringskedjan? Avfall Sverige

U 953          Om slaggrus klassas som farligt avfall – undersökning av konsekvenser, Avfall Sveriges projektkommittéer för Energiåtervinnings- och Avfallsanläggningarna

U 956          Betalningsvilja för biokol på den svenska marknaden, AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad

U 958          Framtidens återvinningsprinciper för matavfall, RISE Research Institutes of Sweden

U 959          Potential för ökad återanvändning: fallstudie ÅVC, Avfall Sveriges arbetsgrupper Förebyggande, Giftfria kretslopp, Återvinningscentraler och Energiåtervinning

U 962          Mäta hållbarhet inom avfallshantering, RISE

U 963          Funktionella hygieniseringsregler inom SPCR 178, RISE

U 967          Förstudie. Översiktlig sammanfattning över utförda luftmätningar på förbehandlings- och biogasanläggningar  , Avfall Sveriges arbetsgrupp Biologisk återvinning

U 968          Kom-i-Del, IVL Svenska Miljöinstitutet AB

U 971          Kommunernas roller och ansvar i avfallshanteringen år 2015, Avfall Sverige

U 973          Inpassringssystem på återvinningscentraler, Ramböll Sverige AB

U 975          Slamtömning med tvåfacksbil - en fördjupad systemstudie, WSP Sverige AB

U 976          Handbok för insamling av slam från fettavskiljare och kombisystem med matavfalls- och fettavskiljare, Urban Earth Consulting AB m.fl.

U 977          Goda exempel på mobila åvc för hushållens grovavfall    , Sweco Enviroment AB

U 979          Kommunikationsstrategi kring ökad insamling av matavfall i flerbostadshus, Avfall Sveriges arbetsgrupp Kommunikation

U 980          DECOSCO – Denim Collection for Sustainable Consumption, Göteborgsregionens kommunalförbund

U 981          GasAkademin 2018, Energiforsk

U 986          Utvärdering och reduktion av metanemissioner från olika europeiska biogasproducerande anläggningar/EvEmBi, RISE

U 988          Europa minskar avfallet 2018, Avfall Sverige

U 989          Branschöverenskommelse för proaktivt brandskyddsarbete, Avfall Sveriges AG Avfallsanläggningar och Energiåtervinning

U 990          Vägledning om tillämpning av BAT-slutsatser för avfallsbehandlingsverksamhet, Avfall Sveriges arbetsgrupp Avfallsanläggningar

U 991          Fosforprogrammet – rening och nyttiggörande av bio- och avloppsslam, Energiforsk

U 992          Insamlingspåsar för matavfall 2.0 – Definition av gränsvärden, mätmetoder och förutsättningar för upphandling, Avfall Sveriges arbetsgrupper Biologisk återvinning och Kommunalt ansvar samt verksamhetsgrupperna Matavfallsinsamling och Upphandling

U 983          Dimensioneringsmodell för FNI vid kommunala verksamheter, Miljö & Avfallsbyrån i Mälardalen AB 

U 995          Ökad utsortering för materialåtervinning av bygg- och rivningsavfall på avfallsanläggningar, Avfall Sveriges arbetsgrupper Avfallsanläggningar och Energiåtervinning

U 998          Fruktpåse = papperspåse för matavfall, Hudiksvalls kommun, Tekniska förvaltningen

U 1000       Mätning av växthusgasutsläpp vid biogödsellager med konventionell sam ny och innovativ teknik, Tekniska Verken i Linköping AB

U 1002       Dagvatten från återvinningscentraler, Sweco Environment