Pågående projekt

Projektn. Projekttitel Sökande Startår
U 827 Insatser kring nya regelverk för förpackningsinsamlingen Avfall Sverige 2014
U 864 Insamlingsansvaret Avfall Sverige 2015
U 880 Förebyggande av avfall i kommunala upphandlingar Miljö- och Avfallsbyrån 2016
U 904 Beteendeförändring hos nysvenksar Gästrike återvinnare 2016
U 912 Kampanj Förebyggande av avfall 2017, fortsättning Avfall Sveriges arbetsgrupp Kommunikation 2016
U 922 Fastighetsnära insamling (FNI) av smått elavfall från lägenheter. Möjligheter och risker Miljö & Avfallsbyrån 2016
U 923 Insamlingssystem för förpackningar och returpapper i storstadsmiljö " Miljö & Avfallsbyrån 2016
U 927 Luftning av biogödsel för reducering av växthusgasemissioner - etapp 2 Tekniska Verken i Linköping 2016
U 933 Webbkurs för renhållningspersonal Avfall Sverige 2016
U 934 Brandsäkerhet i samband med lagring av avfallsbränslen SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2016
U 937 Insamlingspåsar för matavfall - Viktiga egenskaper för insamlingspåsar i samtliga insamlings-, behandlings- och återvinningsled Verksamhetsgrupp matavfallsinsamling 2016
U 939 Möjliggöra för fler - en seminarieturné om att förebygga avfall Avfall Sverige 2016
U 940 Verktyg för att skapa verkstad Avfall Sverige 2017
U 941 Europa minskar avfallet 2017 Avfall Sverige 2017
U 949 Hur möter vi kundernas krav på helhetslösningar? Avfall Sverige 2017
U 950 Framtidens avfallsorganisationer Avfall Sverige 2017
U 951 Digitalisering. Ett viktigt verktyg inom framtidens avfallshantering Avfall Sverige 2017
U 952 Hur säkerställer vi god arbetsmiljö i hela hanteringskedjan? Avfall Sverige 2017
U 953 Om slaggrus klassas som farligt avfall - undersökning av konsekvenser PK för Energiåtervinnings- och Avfallsanläggningssatsningarna 2017
U 956 Betalningsvilja för biokol på den svenska marknaden AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad 2017
U 958 Framtidens återvinningsprocesser för matavfall RISE 2017
U 959 Potential för ökad återanvändning: fallstudie ÅVC Avfall Sveriges AG Förebyggande, Giftfria kretslopp, Återvinningscentraler och Energiåtervinning 2017
U 962 Mäta hållbarhet inom avfallshantering RISE 2017
U 963 Funktionella hygieniseringsregler inom SPCR 178 Rise 2017
U 967 Förstudie. Översiktlig sammanfattning över utförda luftmätningar på förbehandlings- och biogasanläggningar Avfall Sveriges AG Biologisk återvinning 2017
U 968 Kom-i-Del: Kommuner i den nya delningsekonomin IVL Svenska Miljöinstitutet AB 2017
U 970 Goda exempel på kommunikationsinsatser farligt avfall Avfall Sveriges AG Kommunikation och Giftfria kretslopp 2017
U 971 Kommunernas roller och ansvar i avfallshanteringen 2025 Avfall Sverige 2017
U 973 Inpasseringssystem på återvinningscentraler Ramböll Sverige AB 2017
U 975 Slamtömning med tvåfacksbil - en fördjupad systemstudie WSP Sverige AB 2017
U 976 Handbok för insamling av slam från fettavskiljare och kombisystem med matavfalls- och fettavskiljare Urban Earth Consulting AB m.fl. 2017
U 977 Goda exempel på mobila åvc för hushållens grovavfall Sweco Environment AB 2017
U 979 Kommunikationsstrategi kring ökad insamling av matavfall i flerbostadshus Avfall Sveriges AG Kommunikation 2017
U 980 DECOSCO - Denim Collection for Sustainable Consumption Göteborgsregionens Kommunalförbund 2017
U 981 GasAkademin 2018 Energiforsk 2017
U 986 Utvärdering och reduktion av metanemissioner från olika europeiska biogas producerande anläggningar/EvEmBi RISE 2017
U 988 Europa minskar avfallet 2018 Avfall Sverige 2017
U 989 Branschöverenskommelse för proaktivt brandskyddsarbete Avfall Sveriges AG Avfallsanläggningar och Energiåtervinning 2017
U 990 Vägledning om tillämpning av BAT-slutsatser för avfallsbehandlingsverksamhet Avfall Sveriges AG Avfallsanläggningar 2017
U 991 Fosforprogrammet - rening och nyttiggörande av bio- och avloppsslam Energiforsk 2017
U 992 Insamlingspåsar för matavfall 2.0 - Definition av gränsvärden, mätmetoder och förutsättning för upphandling Avfall Sveriges AG Biologisk återvinning, AG Kommunalt ansvar, VG Matavfallsinsamling och VG Upphandling 2017

Skriv ut: