Särskilda satsningar

Arbetsgrupperna för energiåtervinning, biologisk återvinning och avfallsanläggningar – tidigare deponering – har egna utvecklingssatsningar som de själva bekostar och beslutar om. 

Resultatet från projekten inom de särskilda satsningarna presenteras i rapporter på avfallsverige.se, de redovisas också på arbetsgruppsmöten samt på speciella temadagar.

Energiåtervinning

Avfall Sveriges arbetsgrupp för energiåtervinning etablerade en utvecklingssatsning 1990. Satsningen finansieras av samtliga svenska avfallsförbränningsanläggningar inom Avfall Sveriges arbetsgrupp för energiåtervinning. Fokus för satsningen:

  • Systemsyn
  • Miljö- och klimatfrågor 
  • Resurseffektiva giftfria kretslopp kopplat energiåtervinning.

Biologisk återvinning

2006 inrättades en särskild utvecklingssatsning inom området biologisk återvinning. 24 medlemmar, som tillsammans representerar ett 30-tal anläggningar, finansierar gemensamma utvecklingsprojekt. Satsningens fokusområden är:

  • Tryggad och utvecklad marknad för biogasen
  • Marknads- och teknikutvecklingutveckling för biogödsel
  • Arbetsmiljö

Avfallsanläggningar

Den speciella satsningen för deponering startade 1997, satsningen har senare breddats till att gälla avfallsanläggningar med deponering. Även här rör det sig om projekt av mer eller mindre driftsmässig karaktär. 28 anläggningar finns med i satsningen. 


Skriv ut: