Stipendiater 2021

2021 fick tre studenter Avfall Sveriges stipendium, Jasmine (Andersson) Nordenström, Fynn Hauschke och Edvin Ruuth.  

Jasmine (Andersson) Nordenström, Mastersexamen Luleå Tekniska universitet

An investigation of carbon capture technologies for Sävenäs waste-to-energy plant

Koldioxidavskiljning har den senaste tiden fått mycket uppmärksamhet i debatten om hur vi ska minska våra koldioxidutsläpp. Den tekniska mognadsgraden och förmågan att integrera avskiljningen i nuvarande processer är avgörande för att fullskaliga anläggningar med koldioxidavskiljning ska kunna tas i drift innan 2045, då Sverige har som målsättning att uppnå̊ koldioxidneutralitet. Detta examensarbete undersöker möjligheten att integrera koldioxidavskiljning vid Sävenäs avfallskraftvärmeverk i Göteborg genom att studera olika avskiljningstekniker och jämföra dessa med avseende på energiåtgång, miljöpåverkan samt ekonomiska fördelar och nackdelar kopplade till minskade koldioxidutsläpp och minskad energiproduktion. 

Här kan du läsa uppsatsen


Fynn Hauschke, mastersexamen Lunds universitet

To waste, or to resource? A comparative Life Cycle Assessment of recovering bottom ash from waste incineration for use in road construction in Malmö

Fördelarna med låga koldioxidutsläpp och utsläppsbesparingar från strategier för cirkulär ekonomi (CE) är ännu inte väl förstådda, men är ändå avgörande för global utveckling inom våra planetära gränser. Att använda mineralfraktionen i bottenaskan från avfallsförbränning, sk. slaggrus, som byggmaterial i vägbyggen är en tillämpning av en CE-strategi som kan leda till miljövinster genom att ersätta energiintensivt primärmaterial och undvika det alternativa bortskaffandet på en deponi. Syftet med detta examensarbete är att öka förståelsen för och kvantifiera resurseffektiviteten och potentialen att minska koldioxidutsläpp genom att använda slaggrus som byggmaterial istället för jungfruligt material. En modell för livscykelanalys för bedömning av miljöprestanda för en väg byggd med slaggrus, jämfört med en väg byggd med jungfruligt material, utvecklades och tillämpades på en fallstudie i Malmö, Sverige. Resultaten visar på lägre potentiella miljöeffekter i nästan alla påverkningskategorier när slaggrus används som konstruktionsmaterial i en vägbyggnation,  jämfört med jungfruligt naturgrus. 

Här kan du läsa uppsatsen


Edvin Ruuth, mastersexamen Lund universitet

Chemical recycling of cotton-based waste textiles by sulfuric acid hyrolysis

Varje år produceras stora mängder avfallstextilier av vilka endast en bråkdel återvinns. Syftet med det här examensarbetet var att utveckla en metod för att kemiskt återvinna kasserade bomullstextilier samt att metoden skulle gå att koppla till produktion av biobränslen och gröna kemikalier. Sängkläder, märkta 100% bomull, löstes upp och hydrolyserades i svavelsyra för att producera en glukoslösning utan att använda enzymer. Hydrolysen var framgångsrik i att producera en ren koncentrerad glukoslösning. De resulterande sockerlösningarna förväntas vara enkla att jäsa vidare för produktion av biobränslen och kemikalier. 

Här kan du läsa uppsatsen


Skriv ut: