Tema: Resurseffektiva kretslopp

Vad innebär det? 

Resurshushållning är en förutsättning för att minska mängden jungfruliga råvaror i kretsloppen. Målen för återanvändning och återvinning kan aldrig sägas ha uppnåtts om det inte finns en mottagande marknad för de utsorterade produkterna och materialen. Även om styrmedel till viss del kan utjämna förutsättningarna till fördel för återanvändning och återvinning, så återstår inte sällan andra hinder. Detta gäller till exempel användande av biogödsel, el och värme från behandlingsanläggningar, gas från deponier och rötning, slagg och aska från avfallsförbränning och givetvis användningen av återvunna material från källsortering samt produkter avsedda för återanvändning som exempelvis bygg- och rivningsavfall som tas emot på kommunala avfallsanläggningar. 

Varför detta är ett viktigt område: 

En förväntad utveckling går från en tidigare dominerande linjär syn på råvaror och resurser till ett synsätt som utgår från att alla resurser är ändliga och att samhälls- och systemlösningarna måste designas därefter. Råvarubrist är också ett högst troligt scenario i framtiden. Resurshushållning är inte minst viktigt även utifrån ett självförsörjningsperspektiv. Det förutsätter en effektiv resurshushållning och en förståelse för slutanvändarens behov av resurserna.  

Vad behöver exempelvis göras? 

  • Ökad kunskap om styrmedel som t.ex. kvotplikt och kvalitetskrav/ certifieringar med syfte att öka efterfrågan på återvunna material 
  • Goda exempel kring insamling och återvinning av kommunplast 
  • Ökad kunskap om återvinning av bristämnen/-varor som utgör begränsade resurser  
  • Goda exempel kring återbruk och förutsättningar för återcirkulation av produkter genom design 
  • Ökad kunskap om utfasning av farliga ämnen samt affärsmodeller som främjar en miljö- och resurseffektiv återvinning av material och energi. 
  • Beskrivning av avsättningspotential för produkter, material och energi. 
  • Med mera… 

Vill du veta mer om utlysningen och Avfall Sveriges utvecklingssatsning? Kontakta utvecklingschef Jessica Christiansen 

Utlysning nr.2 inom Avfall Sveriges utvecklingssatsning – sista ansökningsdag 2022-05-05   


Skriv ut: