Ansökningsprocessen

Här kan du följa ansökningsprocessens olika steg, från inskickad ansökan till slutbesked om beviljad eller avslagen ansökan. 

Ansökan, vilken innefattar både ifylld ansökningsblankett och projektbeskrivning, inkommer via e-post till Avfall Sverige i tid innan sista ansökningsdatum. Se Så här ansöker du för mer information.

Sista ansökningsdagar för projektmedel

Beslut om projekt tas fyra gånger per år - i mars, juni, september och i december. Utlysningen är ständigt öppen men med nedanstående sista ansökningsdagar. Ansökningar som passerat en sista ansökningsdag, förs över till nästa beslutsomgång.

En första kontroll genomförs. Är ansökan komplett och inom ramen för vad man kan ansöka om från utvecklingssatsningen? Sökande får en bekräftelse i retur om att ansökan är mottagen. 

Avfall Sveriges arbetsgrupper bedömer ansökningarna. Arbetsgruppernas bedömning utgör ett viktigt underlag för Utvecklingskommitténs beslut då de representerar medlemmarna och de har en unik samlad kunskap och erfarenhet samt god insikt i medlemmarnas behov av utveckling i branschfrågor. 

Bedömningskriterier som arbetsgrupperna använder:

  • Är projektet av intresse för en tillräckligt stor del av medlemmarna i den sektor som ansökan riktar sig mot? 
  • Projektets övergripande upplägg: Är frågeställningen strukturerad och lätt att förstå? Belyser nya frågeställningar? Utvecklar praxis i avfallsbranschen? Tydlig koppling till medlemsbehov? Tydlig definierad målgrupp?
  • Projektets genomförbarhet: metodval, kostnadseffektivitet, tidsplan
  • Projektets kapacitet: kompetens, medverkan från relevanta organisationer, tydligt beskrivna roller och ansvar
  • Projektets möjligheter att komma medlemmarna till nytta

Utvecklingskommittén sammanträder och fattar beslut.

Beslut om avslag eller tillstyrkan av ansökan skickas ut per e-post till sökande 1–2 dagar efter sammanträdet. Notera att vid eventuellt avslag förbehåller sig Avfall Sverige rätten att inte närmare motivera beslutet.

Om ansökan tillstyrkes kommer ett avtal med kontraktsbestämmelser att upprättas med projektsökande. 


Skriv ut: