Frågor och svar om kampanjen #osynligtavfall

Om kampanjen

Vi måste minska mängden avfall i samhället i stort.  

Konsumenter har svårt att se den totala påverkan som deras konsumtion har på miljön. De ser bara det avfall som uppkommer när de slänger sina uttjänta produkter – de ser aldrig allt det avfall som uppstått i tillverkningen. En enda mobiltelefon ger exempelvis upphov till 86 kilo avfall vid produktion. Detta kallar vi för ”osynligt avfall” då det är få konsumenter som känner till mängden avfall som uppstår redan i produktionsledet.  

Att minska mängden osynligt avfall kan bara åtgärdas i design- och produktionsledet, i avfallsledet är det för sent.

De som designar och tillverkar produkter måste se till att konsumenten får möjlighet att minska sitt avfallsfotavtryck, det vill säga att de produkter man köper inte ska ha genererat onödigt avfall redan innan det köps.  Produkter måste också få en längre livslängd, vara enklare att reparera, lättare att återvinna och slutligen vara helt giftfria den dag de ska återvinnas. 
 

I Sverige är vi duktiga på att återvinna vårt avfall. Men den största miljönyttan ser vi i det avfall som aldrig skapas. Vi har en vision: Det finns inget avfall. Med det menar vi att Avfall Sverige med alla medlemmar ska bidra med kunskap, erfarenhet och samhällsansvar för att spara jordens resurser, så att inget onödigt konsumeras och att allt kommer till optimal nytta. Kampanjen #osynligtavfall är ett led i arbetet för att nå denna vision.

  • Med vår kampanj #osynligtavfall vill vi sprida kunskap om det vi kallar avfallsfotavtrycket - Förutom det avfall som uppstår då en förbrukad produkt slängs så uppstår avfall under tillverkningen av produkten. 
  • Avfall Sverige vill synliggöra det osynliga avfallet. Genom att fler förstår hur mycket osynligt avfall som genereras, tror vi också att fler förstår behovet av att minska mängden avfall - och att man kan påverka genom sin egen konsumtion. 
  • Avfall Sverige arbetar enligt avfallshierarkin och vill få fler att arbeta förebyggande, dvs. förhindra att avfall uppstår överhuvudtaget. 

Genom att synliggöra det osynliga vill vi uppmuntra fler till en mer hållbar produktion och konsumtion. På sikt vill vi minska produkters avfallsfotavtryck och därmed människans påverkan på miljön och klimatet. 

Vi hoppas också att det genom att frågan lyfts kan skapas samarbeten mellan bland annat beslutsfattare, designers och produktionsföretag för att skapa mer hållbara produkter och mindre avfall. 

Vi önskar att riksdagen och regeringen inser att vi står inför ett nödvändigt systemskifte mot en mer cirkulär ekonomi. Det påverkar lagar och förordningar på en lång rad områden. Vi går inte ut med krav på specifik lagstiftning eller styrmedel, vi arbetar för att öka förståelsen för att man måste ha cirkularitet i tankarna vid lagstiftning. avfallshantering och resurshushållning är viktiga verktyg i detta arbete.

Ja, tillsammans med andra aktörer kommer vi fortsätta jobba för detta. Så kampanjen vänder inte uppfattningar i sig själv. Men den är del i det nödvändiga påtryckningsarbetet gentemot beslutsfattare inom politik och näringsliv. 

Osynligt avfall

#osynligtavfall handlar inte främst om det avfall som uppstår när en produkt är uttjänt utan om det avfall som uppstår innan produkten når konsumenten. Detta är inte en typ av avfall som konsumenterna ser, dvs. det är ”osynligt” och inget som konsumenten själv kan påverka. Ett enda par jeans ger exempelvis upphov till 25 kg avfall under produktionsprocessen. En mobil ger upphov till 86 kg avfall. 
 

Vi kommer lyfta följande i våra samtal:

  • Vi behöver minska mängden avfall eftersom det är den åtgärd som gör störst miljönytta i avfallshierarkin

Det är åtgärder som måste in redan i design- och produktionsledet så att : 

  • Produkter får längre livslängd
  • Produkter blir enklare att reparera
  • Produkter blir lättare att återvinna
  • Produkter slutligen är helt giftfria den dag de ska återvinnas

Genom att sprida kunskap kan vi öka förståelsen om vikten av att tänka till redan i design- och produktionsprocessen. Företag kan designa och tillverka sina produkter så att de kan lagas, återanvändas och återvinnas. Företag kan också informera konsumenter om hur stort produktens avfallsfotavtryck är. Kommunerna kan i sin roll som inköpare använda upphandling som ett verktyg att ställa krav på producenterna. 

Ett sätt att öka kunskapen är att använda och sprida kampanjen #osynligtavfall. 
 

Det görs väldigt mycket bra inom området cirkulär ekonomi, många företag har mycket imponerande affärsmodeller för att uppnå mer cirkularitet. Att det finns pengar att spara gör inte saken mindre viktig. 
Men det finns mycket kvar att göra för att vi ska kunna närma oss vår vision, ”det finns inget avfall”.
 

Om rapporten

För två år sedan lät vi IVL Svenska Miljöinstitutet beräkna produkters avfallsfotavtryck. Siffrorna som figurerar i kampanjen är hämtade därifrån. Du hittar rapporten här

 


Skriv ut: