Absoluta merparten av plasten i Sverige samlas in

WWF skriver att världen behöver ett globalt bindande plastavtal. Det håller vi med om. De skriver också att ”en svensk” släpper ut 100 kilo plast som inte samlas in och – som vi tolkar det – därmed hamnar i naturen eller havet. Detta stämmer inte.

Under 2017 gav varje svensk upphov till 473 kilo hushållsavfall. Mer än 99,5 procent återvinns antingen genom material- eller energiåtervinning.

Den totala mängden plastavfall i Sverige har legat ganska konstant under senare år och uppgår totalt till ca 300 000 ton. Mängden plast i hushållsavfallet som samlas in var 22 kilo per person år 2017 och detta samlas in antingen genom kommunens insamlingssystem, genom Förpacknings- och tidningsinsamlingens system eller andra system för producentansvaret. Det är en väldigt liten del som hamnar utanför och inte samlas in.

WWF inkluderar i sin beräkning all plast, även sådan som finns i exempelvis byggmaterial, i bilar och i textilier. Att materialåtervinna plast som blandats med andra material är oftast inte möjlig, men sådant avfall lämnas i väldigt hög grad till energiåtervinning. Nedskräpning är förvisso ett stort problem, men innebär inte att varje svensk ger upp hov till 100 kilo plast som hamnar på avvägar. Den svenska avfallshanteringen fungerar.

WWF har efter påpekande från Avfall Sverige ändrat i sitt pressmeddelande.