Internationell dag för ökad uppmärksamhet av elavfall

FN uppskattar att det kommer att uppstå cirka 50 miljoner ton elavfall i världen i år. Bara 20 procent elavfallet återvinns globalt, vilket innebär att 40 miljoner ton elavfall läggs på deponi, förbränns eller hanteras olagligt varje år – trots att 66 procent av världens befolkning omfattas av lagstiftning om elavfall. Detta leder till förlust av värdefulla råvaror och riskerar att orsaka allvarliga problem för hälsa och miljö, men även socialt genom olaglig transport och hantering av avfall till utvecklingsländer.

Syftet med Internationella elavfallsdagen är att öka kunskaper om elavfall och hur man hanterar det på rätt sätt. Det anordnas t ex konferenser, insamling i skolor, i butiker och på återvinningscentraler runt om i världen. 

– Även i EU, som är duktiga på att återvinna elavfall, samlas bara 35 procent av elavfallet in, så det kan återvinns. Att öka kunskapen hos människor ökar insamlingen och hjälper inte bara medlemsländerna att uppnå WEEE-direktivets mål, utan också att hjälpa Europa att utveckla den cirkulära ekonomin, säger Karmenu Vella, EU-kommissionär för miljö, havsfrågor och fiske.

I Sverige är läget bättre. Under 2017 lämnades 127 800 ton elavfall till återvinning och en stor mängd batterier därtill. Men omvärlens brister påverkar också oss. Miljöproblemen är globala och när avfallet hanteras felaktigt kan materialen inte återvinnnas och för flera av dem är tillgången mycket begränsad. 

Vad kan vi då göra? Självklart ska allt elavfall lämnas till insamling, tack vare samarbetet mellan producenter och kommuner finns det god service. Alla återvinningscentraler samlar in elavfall och många butiker som säljer elprylar tar också emot dem när de tjänat ut. Flera kommuner har också satt upp insamlingsbehållare i butiker för att det ska vara enkelt att bli av med glödlampor, batterier och andra mindre produkter. 

Viktigt är också att tänka på vad vi köper. En smartphone väger mindre än 200 gram, men det uppstår hela 86 kilo avfall när den produceras! En bärbar dator ger upphov till 1,2 ton avfall. 

– Det här osynliga avfallet har stor miljöpåverkan. Därför beehöver vi vårda de prylar vi har och reparera om de går sönder istället för att ständigt köpa nytt, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikatinschef på Avfall Sverige.

Internationella elavfallsdagen har utvecklats av WEEE Forum, en internationell sammanslutning av insamlingssystem för elavfall, med medlemmar i 20 länder världen över, bland annat i Sverige. 

För mer information kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef 070-662 61 28 acg@avfallsverige.se  
Mårten Sundin, marknadsansvarig 08-545 216 85 marten.sundin@remove-this.el-kretsen.remove-this.se
#Osynligtavfall: https://www.avfallsverige.se/avfallshantering/vad-ar-forebyggande/osynligt-avfall/

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.