Rapporter & utveckling

Stipendiater 2022

2022 fick fem studenter Avfall Sveriges stipendium, Lorentz Brännström, Changyu Qian och Rodem Uca samt Amalia Björklund och Maja Lindborg. 

Lorentz Brännström, Mastersexamen Lunds tekniska högskola

Fallstudie om släckvattenutredningar – från vilda västern mot en branschpraxis

Bränder i avfallsanläggningar har den senaste tiden fått mycket uppmärksamhet i media eftersom de okontrollerade bränderna leder till betydande emissioner till luft, mark och vatten. Stora mängder släckvatten behöver hanteras till följd av bränderna. Släckvattenutredningar utreder mängden kontaminerat släckvatten som kan uppstå̊ under en släckinsats samt föreslå̊ åtgärder för att samla upp kontaminerat släckvatten. Därmed finns möjlighet att minska risken för att det kontaminerade vattnet når den närliggande miljön eller avloppsreningsverk.

Detta examensarbete undersöker vilka skillnader det finns i släckvattenutredningar genom att studera 50 släckvattenutredningar, bl.a. för avfallsanläggningar och återvinningscentraler. Resultatet visar att det är stora skillnader mellan utredningarna. i omfattning, kvalitet och vilka faktorer man väljer att beakta för att beräkna mängden släckvatten. 

Läs hela examensarbetet här

Changyu Qian och Rodem Uca, mastersexamen Chalmers tekniska högskola

Calculation model for energy and fuel consumption of waste transports in Sweden

Insamling och bortskaffande av kommunalt avfall är en komplex uppgift och utformningen av insamlingssystem har en betydande inverkan på̊ miljön. För att säkerställa att dessa transporter sker med hög energieffektivitet är det av stor vikt att nå̊ miljömål kopplade till transporter. Det saknas i nuläget verktyg för att mäta och följa upp avfallstransporter runt om i hela Sverige. Det inte möjligt att jämföra olika kommuners energiförbrukning och bränsleförbrukning genom ett standardverktyg.

Detta examensarbete har utvecklat en datainsamlings- och analysmodell för energianvändning och utsläpp från avfallstransporter i svenska kommuner. Modellen hjälper kommuner att beräkna deras energiförbrukning och bränsleförbrukning samt även jämföra deras resultat med andra kommuner. Kommunerna kan därutöver även använda modellen som referens vid inköp av nya fordon baserat på bränsleförbrukning av varje fordons typ. 

Läs hela examensarbetet här

Amalia Björklund och Maja Lindborg, mastersexamen Chalmers tekniska högskola

Reuse is the new use – Towards the industrial reuse process

Återanvändning ökar livslängden på material och minskar avfallsmängderna, samtidigt som det är ett effektivt sätt att nyttja resurserna bättre och minska klimateffekter kopplat till resursutvinning, produktion och avfallshantering. Detta examensarbete har utvecklat metoder för att designa med återbrukade byggdelar på en industriell skala med ett fokus på att effektivisera de verktyg och processer som har direkt koppling till arkitektens designmetodik. Resultatet pekar mot att det är möjligt att använda rivningsobjektens resurser även efter byggnadens livscykel. De olika typerna av inventering; urban mining, miljöinventering, återbruksinventering och detaljinventering bör byggas på varandra och visualiseras. På sätt underlättas arkitektens återbruksprocess. Vidare visar uppsatsen att elementaråterbruk är mer genomförbart än materialåterbruk. 

Läs hela examensarbetet här

Senast uppdaterad - 2022-08-17