Utbildningar

En effektiv avfallstillsyn

Anmälningstiden har gått ut, men vid intresse av deltagande maila till Petra Kvist Carlsson. Sen anmälan debiteras med +10% på avgiften. 

Avfall Sverige lanserar för första gången en kurs som särskilt vänder sig till tillsynsmyndigheterna på miljöområdet. Kursen har två primära syften:
• stärka tillsynens roll som styrmedel för cirkulär ekonomi (kretsloppssamhället) genom ökad och bred kunskap om lagstiftningen avseende avfallsförebyggande, avfallshantering, avfallsbrottslighet samt tillsynsmyndigheternas olika verktyg;
• bidra till ökad samverkan mellan renhållningsorganisation och tillsynsmyndighet för att nå miljöbalkens mål.

Under två dagar varvar vi föreläsningar utifrån lagstiftning, vägledningar och praxis inom resurshushållning, avfallsförebyggande, hållbar avfallshantering och beivrandet av lagöverträdelser. Nätverkande och gruppdiskussioner kring praktiska fall utgör en viktig del av kursen. Skicka gärna in frågor i förväg till kursansvarig.

Innehåll

• Myndighetsutövning och tillsynsmyndighetens roll
• Avfallslagstiftningens mål och uppbyggnad
• Resurshushållning och förebyggande av avfall
• Definitioner och grundläggande förutsättningar
• Kommunalt avfall och annat avfall under kommunalt ansvar
• Avfallsklassificering, hanteringsregler, källsortering
• Nedskräpning – miljöbalken och gaturenhållningslagen
• Avfallstransporter (Avfallsexport och -import ingår inte, inte heller lagstiftningen om farligt gods eller brandfarliga- och explosiva varor)
• Miljöfarlig verksamhet (I fråga om tillståndsprocessen, miljöbedömningen och avfallsanläggningar hänvisas till våra kurser om miljöprövning och avfallsanläggningar)
• Tillsynens verktyg inom avfallsområdet, inkl. brottsanmälan

För program, tryck här.

Målgrupp

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer, miljöchefer, jurister och andra tjänstepersoner inom kommunala verksamheter och länsstyrelser, eller motsvarande inom andra organisationer, som arbetar med miljö- och/eller avfallstillsyn. Även tjänstepersoner inom renhållningsorganisationen som vill ha mer detaljerad kunskap om tillsynsmyndighetens möjligheter.

Föreläsare

Andrea Hjärne, Jur.kand. och senior miljöjurist, Avfall Sverige
Camilla Nilsson, rådgivare för ÅVC, återbruk på ÅVC, insamling av farligt avfall och elavfall, Avfall Sverige
Camilla Husebye Becker, förvaltningsjurist, Miljöförvaltningen Stockholms Stad

Andrea är även adjunkt med kursansvar vid miljövetarutbildningen på Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds universitet. Hon har en bakgrund som miljöinspektör och mångårig erfarenhet som bland annat jurist vid kommunal miljöförvaltning.
Camilla har bakgrund som miljöinspektör och miljöspecialist hos myndighet.

Kontaktperson

Kursinnehåll: Andrea Hjärne, tel: 040-35 66 13
Praktiska frågor: Petra Kvist Carlsson, tel: 040-35 66 03

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 23 november.
Efteranmälan: 10% tillägg på avgiften vid fakturering.

Plats och tid

Kursen äger rum ca. kl. 09.00 - 16.00 den 1 och 2 december.

Avfall Sverige ger kursen i form av en online-kurs, kostnaden har justerats med hänsyn till att kost, lokalkostnader har bortfallit.

Observera att kostnaden är per person, önskar flera personer från samma organisation följa kursen ska det antal som vill följa kursen anmäla sig och kurskostnaden utgår per person.
Avfall Sverige äger rättigheterna till kursen och ljud- och/eller bildupptagning får inte göras av online-kursen.

Sändning kommer att ske via Zoom och en separat instruktion för anslutning kommer att skickas ut när kursen närmar sig.


Registrering från 09.00 den 1 december och avslutning 15.30 den 2 december. Gemensam middag den 30 november på hotellet ca. 19.00 för den som önskar delta.

Pris

Medlem: 7.580 kr för digitalt deltagande per person
Övriga: 11.370 kr för digitalt deltagande per person

 

Priser exklusive moms.

Myndigheter, Länsstyrelse, kommunens tillsynsmyndighet och liknande deltar till medlemspris. 

 

 

 

  • Typ: Kurs
  • Plats: Online
  • Tillgänglighet: Kommande
  • Extern signup form:
  • Taggar: Förebyggande, Tillsyn, Avfallsbrottslighet
Andrea Hjarne

KONTAKT

Andrea Hjärne

Senior miljöjurist, rådgivare juridik ang. förebyggande, farligt avfall, miljöprövning, myndighetsutövning m.m.

Petra Kvist Karlsson

KONTAKT

Petra Kvist Carlsson

Utbildningssamordnare