Utbildningar

Grundkurs avfallslagstiftning (2)

Anmälningstiden har gått ut men vid intresse av deltagande, vänligen maila till Petra Carlsson. Sen anmälan debiteras med +10% på avgiften.

Det är värdefullt med en djupare förståelse för den lagstiftning som anger ramarna för det kommunala avfallsansvaret. Under kursen gås därför relevant lagstiftning som reglerar detta ansvar igenom samt lagstiftning som ansluter till detta ansvar.

I inledande avsnitt redogörs det för kommunens olika roller och kompetens med utgångspunkt i renhållarens uppdrag. Det tredelade avfallsansvaret och förhållandet mellan miljöbalken, avfallsförordningen och avfallsföreskrifterna gås igenom.

Det redogörs för förebyggande av avfall som den högsta prioriteten och därefter behandling av olika fraktioner av kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar genom förberedelse för återanvändning, återvinning eller bortskaffande.

Undantag från den generella regleringen i miljöbalken och avfallsföreskrifter gås igenom. Avslutningsvis redogörs det för rapportering av kommunalt avfall samt spårbarhet av farligt avfall.

15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen har reviderats. EUs definition av kommunalt avfall har reglerats i miljöbalken liksom ett reviderat kommunalt avfallsansvar. Detta är centrala frågor under kursen. 

Förutsättningarna för kommunal borttransport av hushållsavfall gås igenom liksom regelverket kring transport av avfall. Vidare gås lagstiftningen kring olika producentansvar igenom med fokus på kommunal insamling av förpackningar och returpapper.

Under kursen tas även aktuell rättspraxis upp samt exempel ges på praktisk tillämpning. Viktiga inslag är gruppdiskussioner kring de frågor som avhandlas.

När det gäller frågor om tillstånd för avfallsverksamhet, avfallstaxor och renhållningsordningens avfallsplan tas det upp i andra kurser i Avfall Sveriges kursprogram. Som en fristående fortsättning till denna kurs ger Avfall Sverige även en fördjupningskurs i avfallslagstiftning där bland annat konstruktion av avfallsföreskrifter tas upp.

Innehåll

• Miljömål av relevans för avfallshanteringen
• Grundläggande offentlig rätt och kommunens roller och kompetens 
• Definitioner, avfallshierarkin, avfallsproducentens ansvar
• Det tredelade avfallsansvaret (kommun, producent och avfallsinnehavare)
• Regelverket: 15 kap. miljöbalken, avfallsförordningen, renhållningsordning (avfallsföreskrifter och avfallsplan), avfallstaxa
• Definitionen av kommunalt avfall och reviderat kommunalt avfallsansvar (kommunalt avfall, avloppsfraktioner samt bygg- och rivningsavfall: Regleringen i miljöbalken och avfallsförordningen  samt relationen till lagreglerade producentansvar
• Borttransport av hushållsavfall: Regleringen i miljöbalken
• Förebyggande och återanvändning – åtgärder för att minska mängden avfall som uppstår 
• Behandling av avfall genom förberedelse för återanvändning, återvinning och bortskaffande
-Olika typer av avfall och deras hantering
-Avfall under kommunalt ansvar (bioavfall, restavfall, farligt avfall, grovavfall)
-Avfall under producentansvar (elavfall, glödlampor, läkemedel, förpackningsavfall, däck)
• Generellt om undantag från det kommunala avfallsansvaret 
• Regelverket rapportering av kommunalt avfall och spårbarhet av farligt avfall 
• Relevanta medlemsfrågor i relation till de olika avsnitten
• Frågor och diskussion

För program, tryck här.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar som avfallsansvarig, avfallshandläggare, i kundtjänst eller motsvarande inom kommun, kommunalt bolag eller kommunalförbund eller som konsult med frågorna. Kursen är också av intresse för förtroendevalda och de som är verksamhetsansvariga för avfallshanteringen i kommunen – under kommunstyrelsen eller nämnd – men där utförandet av avfallshanteringen ligger på kommunalt bolag eller annan organisationsform.

Föreläsare

Sven Lundgren, chefsjurist,  Avfall Sverige
Andrea Hjärne, senior miljöjurist, Avfall Sverige

Kontakt

Innehåll: Sven Lundgren
Praktiska frågor: Petra Kvist Carlsson

Anmälan

Sista anmälningsdag den 12 maj

Plats och tid

Scandic S:t Jörgen, Stora Nygatan 35 i Malmö.
Kursen äger rum den 13 juni från 09.00-16.30, och den 14 juni från 09.00-16.00. Middagen den 13 juni är frivillig.

Pris

Medlem: 9.900 kr
Övriga: 14.850 kr

Tillval, logi och middag: Logi är på Scandic S:t Jörgen och kostar 1.030 kr per rum/natt. Gemensam 2-rätters middagen mellan kursdagarna på hotellet kostar 480 kr per person. Tillvalen är frivilliga och ska anmälas i samband med kursanmälan.

Priser exklusive moms.

Myndigheter och liknande deltar till medlemspris. Dokumentation, lunch och två fika per dag ingår under kursen.

  • Typ: Kurs
  • Plats: Fysisk
  • Ort: Malmö
  • Tillgänglighet: Kommande
  • Extern signup form:
  • Taggar: Lagar & Förordningar, Avfallsjuridik

Senast uppdaterad - 2023-05-22

Sven Lundgren

KONTAKT

Sven Lundgren

Chefsjurist, rådgivare juridik ang. kommunalt ansvar (inkl. borttransport), avfallsföreskrifter och taxa, avfallsplan, producentansvar, arbetsmiljö, skatter m.m.

Petra Kvist Karlsson

KONTAKT

Petra Kvist Carlsson

Utbildningssamordnare