Utbildningar

Medlemsrådgivning LIVE: Reviderat underlag för avfallsföreskrifter – Rapport 2017:1

Anmäl dig här Anmäl dig här

Rapporten 2017:1 Underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter har reviderats. Genom ändring av rapporten 2017:1 görs ett antal nödvändiga ändringar och förtydliganden i rapporten. 

Sammanfattning av justeringar i underlaget sedan den senaste revideringen i mars 2021:

· Förtydliganden avseende förslag till reglering i kommunens avfallsföreskrifter av definitionen av kommunalt avfall och kommunens avfallsansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.
· Förslag till reglering avseende kravet på utsortering av förpackningsavfall. 
· Förslag till reglering i avfallsföreskrifterna med utgångspunkt i Mark- och miljööverdomstolens dom i mål M 6891-20 (Tiptapp).
· Förslag till reglering avseende utsortering av förpackningsavfall under kommunalt avfallsansvar.
· Förslag till regleringen avseende separat utsortering och hantering av invasiva växter.
· Förslag till reglering av bestämmelse om grund för debitering av felsorteringsavgifter.
· Några redaktionella ändringar har också gjorts i underlaget.
· Ändringar i föreskriftsdelen anges i kursiv stil. Strykningar i föreskriftsdelen anges med genomstruken text.

Föreliggande justeringsunderlag till rapporten är utgivet av Avfall Sverige och utgör inte en med Sveriges Kommuner och regioner (SKR) gemensam publikation. Ursprungsversionen av rapporten 2017:1 togs fram tillsammans med SKR och återfinns hos SKR som cirkulär 07:20. 

Innehåll

• Genomgång av gjorda revideringar
• Frågor och diskussion

Målgrupp

Medlemsrådgivningen är av särskilt intresse för kommuner och kommunala bolag i deras ansvar och verkställande av det kommunala avfallsansvaret, men även för associerade medlemmar i Avfall Sverige som arbetar med frågor kring kommunalt avfall. Medlemsrådgivningen är öppet även för icke medlemmar i Avfall Sverige.

Medverkande

Sven Lundgren, chefsjurist, Avfall Sverige
Andrea Hjärne, senior miljöjurist, Avfall Sverige

Kontaktperson

Innehåll: Sven Lundgren
Praktiska frågor: Petra Kvist Carlsson

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 1 februari. 

Tid och information

Avfall Sverige äger rättigheterna till medlemsrådgivningen och ljud- och/eller bildupptagning får inte göras.

Sändning kommer att ske via Zoom och en separat instruktion för anslutning kommer att skickas ut när det närmar sig.

Medlemsrådgivningen äger rum den 9 februari 2022 kl. 09.00–12.00.

Pris

Medlem: 500 kr
Icke medlemmar: 750 kr

Myndigheter och liknande deltar till medlemspris. Dokumentation ingår och skickas ut i efterhand.

 

  • Typ: Webbinarium
  • Plats: Online
  • Tillgänglighet: Lediga platser
  • Extern signup form: Anmäl dig här
  • Taggar: Kommunalt ansvar
Sven Lundgren

KONTAKT

Sven Lundgren

Chefsjurist, rådgivare juridik ang. kommunalt ansvar (inkl. borttransport), avfallsföreskrifter och taxa, avfallsplan, producentansvar, arbetsmiljö, skatter m.m.

Petra Kvist Karlsson

KONTAKT

Petra Kvist Carlsson

Utbildningssamordnare