2022:08/Erfarenheter och goda exempel av införande och drift vid obemannade återvinningscentraler

  • Författare: Maria Arveström, Adam Linde och Linnea Orsholm, Sweco Sverige AB

Obemannade återvinningscentraler, där kunder får möjlighet till inpassering utanför centralens ordinarie öppettider, finns idag på ett flertal orter utspritt över landet. Denna rapport samlar erfarenheter från aktörer som infört obemannad återvinningscentral och har som syfte att vara till stöd för kommuner och kommunala aktörer som överväger att införa ett likande system.

Tio kommuner, kommunalförbund eller kommunala bolag har intervjuats om sina erfarenheter om införandet. Ett återkommande motiv för flera aktörer att införa systemet är att öka tillgängligheten för kommuninvånarna till återvinningscentralerna på ett kostnadseffektivt sätt. Flera aktörer delar även synen att det är viktigt med god intern acceptans vid införandet och att medarbetarna är välinformerade under hela processen.

Aktörerna har alla någon form av utbildning som kunderna får genomgå. Utbildningen innehåller moment om säkerhet, hur besökarna ska bete sig på en återvinningscentral när det inte finns personal på plats, information om vad som kan sorteras med mera. Aktörerna skiljer sig åt i till vilken utsträckning som utbildning är något som kravställts på kunderna för att de ska få tillgång till centralen. De som initialt inte hade obligatorisk utbildning har senare gjort utbildningen obligatorisk. För vissa aktörer är utbildningen fysiskt på plats och för andra sker den digitalt. Digital utbildning ses generellt som en flexibel lösning, medan aktörerna som har utbildning på plats framhäver den sociala aspekten som viktig både för att kunderna ska lära sig ordentligt och för att det är ett positivt inslag i driftpersonalens arbete. Utbildningarna beskrivs av vissa aktörer även som ett mervärde i att aktören får en möjlighet att lära ut god avfallshantering till kommuninvånare.

Uppföljning av kundernas beteende hanteras olika av aktörerna. Vissa aktörer är noggranna med att följa upp och att stänga av användare som bryter mot bestämmelser. Andra aktörer beskriver att de inte har möjlighet att följa upp beteenden eller upptäcka vilken kund som har gjort felet. Kameraövervakning beskrivs som en nödvändighet för att kunna följa upp beteenden, dock har vissa aktörer kunnat följa upp i viss mån även utan inspelningsbar kameraövervakning, som kräver tillstånd, genom att upptäcka kundernas fel i exempelvis kameror för övervakning av fyllnadsgraden.

Säkerhet är en utmaning vid obemannade tider och aktörerna har gjort anpassningar för att exempelvis underlätta evakuering vid brand. Farligt avfall beskrivs som en särskild utmaning. och som vissa aktörer har valt att inte ha insamling av på obemannade tider. Driftpersonal har lyft problematiken som en arbetsmiljöfråga. Det beskrivs som en risk för personalen som behöver tömma insamlingsytan för farligt avfall efter besök under obemannade tider. De aktörer som har insamling av farligt avfall menar på att avfallet annars skulle dumpas och insamling i skåp är vanligt. Säkerhetsfrågor är något som ofta ges särskilt utrymme under utbildningar.

Tre systemleverantörer intervjuades för att inhämta information om de system som finns att tillgå som stöd för drift av en obemannad återvinningscentral. Av systemleverantörerna är det Omnigon som är vanligast bland de intervjuade kommunala aktörerna.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Obemannade återvinningscentraler, där kunder får möjlighet till inpassering utanför centralens ordinarie öppettider, finns idag på ett flertal orter utspritt över landet. Denna rapport samlar erfarenheter från aktörer som infört obemannad återvinningscentral och har som syfte att vara till stöd för kommuner och kommunala aktörer som överväger att införa ett likande system.

Tio kommuner, kommunalförbund eller kommunala bolag har intervjuats om sina erfarenheter om införandet. Ett återkommande motiv för flera aktörer att införa systemet är att öka tillgängligheten för kommuninvånarna till återvinningscentralerna på ett kostnadseffektivt sätt. Flera aktörer delar även synen att det är viktigt med god intern acceptans vid införandet och att medarbetarna är välinformerade under hela processen.

Aktörerna har alla någon form av utbildning som kunderna får genomgå. Utbildningen innehåller moment om säkerhet, hur besökarna ska bete sig på en återvinningscentral när det inte finns personal på plats, information om vad som kan sorteras med mera. Aktörerna skiljer sig åt i till vilken utsträckning som utbildning är något som kravställts på kunderna för att de ska få tillgång till centralen. De som initialt inte hade obligatorisk utbildning har senare gjort utbildningen obligatorisk. För vissa aktörer är utbildningen fysiskt på plats och för andra sker den digitalt. Digital utbildning ses generellt som en flexibel lösning, medan aktörerna som har utbildning på plats framhäver den sociala aspekten som viktig både för att kunderna ska lära sig ordentligt och för att det är ett positivt inslag i driftpersonalens arbete. Utbildningarna beskrivs av vissa aktörer även som ett mervärde i att aktören får en möjlighet att lära ut god avfallshantering till kommuninvånare.

Uppföljning av kundernas beteende hanteras olika av aktörerna. Vissa aktörer är noggranna med att följa upp och att stänga av användare som bryter mot bestämmelser. Andra aktörer beskriver att de inte har möjlighet att följa upp beteenden eller upptäcka vilken kund som har gjort felet. Kameraövervakning beskrivs som en nödvändighet för att kunna följa upp beteenden, dock har vissa aktörer kunnat följa upp i viss mån även utan inspelningsbar kameraövervakning, som kräver tillstånd, genom att upptäcka kundernas fel i exempelvis kameror för övervakning av fyllnadsgraden.

Säkerhet är en utmaning vid obemannade tider och aktörerna har gjort anpassningar för att exempelvis underlätta evakuering vid brand. Farligt avfall beskrivs som en särskild utmaning. och som vissa aktörer har valt att inte ha insamling av på obemannade tider. Driftpersonal har lyft problematiken som en arbetsmiljöfråga. Det beskrivs som en risk för personalen som behöver tömma insamlingsytan för farligt avfall efter besök under obemannade tider. De aktörer som har insamling av farligt avfall menar på att avfallet annars skulle dumpas och insamling i skåp är vanligt. Säkerhetsfrågor är något som ofta ges särskilt utrymme under utbildningar.

Tre systemleverantörer intervjuades för att inhämta information om de system som finns att tillgå som stöd för drift av en obemannad återvinningscentral. Av systemleverantörerna är det Omnigon som är vanligast bland de intervjuade kommunala aktörerna.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".