Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Välkommen till årsmötet 2014 i Borås

Nu kan ni anmäla er till Avfall Sveriges årsmöte i Borås den 20–21 maj. Programmet bjuder på intressanta föreläsningar, grupparbete, studiebesök, utställning och mycket mer.

Läs mer

2014-04-04

Oppositionen positiv till kommunalt insamlingsansvar

Onsdagen den 2 april debatterades betänkanden om avfall och kretslopp i riksdagen. I en motion från S yrkades att kommunerna ska överta ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper i enlighet med avfallsutredningens förslag.

Läs mer
2014-03-31

Mindre biogas om biogödseln inte får avsättning

Naturvårdsverkets förslag riskerar att få den ohållbara bieffekten att produktionen av biogas minskar. Gränsvärdet för kadmium i biogödsel har satts så högt att biogödseln inte skulle kunna spridas på åkermark. Det skriver Avfall Sverige i remissvaret till Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om återföring av fosfor.

Läs mer
2014-03-21

MWE: Ambitiösa mål kräver tydliga regler

Municipal Waste Europe, MWE, som är språkrör för kommunernas avfallshantering visavi beslutsfattarna i Bryssel, har sänt en skrivelse till EU-kommissionen med anledning av pågående översyn av återvinningsmål m.m. i avfallsdirektivet.

Läs mer
2014-03-03

Avfall Sverige utvecklar stödet till kommunerna kring förebyggande och återanvändning av avfall

Avfall Sverige utvecklar nu arbetet inom förebyggande och återanvändning av avfall. Inom ramen för ett nytt projekt ska erfarenheter kanaliseras mellan medlemmarna – kommuner och kommunala bolag – så att mer fokus kan läggas högre upp i avfallshierarkin.

Läs mer
2014-02-17

Rättsfall om tillfälligt bygglov för återvinningsstation

En dom från Mark- och miljööverdomstolen kan komma att få viss betydelse när det gäller förutsättningarna för att bevilja tidsbegränsade bygglov för återvinningsstationer. Domen exemplifierar också en aspekt av problematiken med dagens system för insamling av förpackningar och returpapper där FTIs infrastruktur för insamling konkurrerar med andra intressen.

Läs mer
2014-02-03

Regeringen fullföljer arbetet med avfallsutredningen

Miljöminister Lena Ek har tillsatt en arbetsgrupp, som ska ta fram ett nytt förslag till hur kretsloppsfrågan ska hanteras i framtiden. Arbetsgruppen består av personer från olika departement och ska, i dialog med olika aktörer, ta fram ett nytt förslag till sommaren. De frågor som ska diskuteras gäller ekonomin men också en del rättsliga frågor.

Läs mer
2014-01-15

Fyra prioriterade områden i avfallsförebyggande program

Naturvårdsverket har presenterat Sveriges första avfallsförebyggande program. Mat, textil, elektronik samt bygg- och rivningsavfall är de prioriterade områdena. De har valts därför att de antingen alstrar mycket avfall eller har en stor miljöpåverkan, räknat ifrån att varan produceras till att den blir avfall.

Läs mer

I korthet

2014-04-11 Nya direktiv om koncessioner och offentlig upphandling publicerade

Den 28 mars publicerades de nya EU-reglerna om offentlig upphandling och koncessioner i Europeiska unionens officiella tidning. De nya reglerna kommer att träda i kraft den 17 april 2014. Medlemsstaterna har då 24 månader på sig att genomföra bestämmelserna i nationell lagstiftning.


2014-04-10 Vårproposition utan nyheter på avfallsområdet

Onsdagen den 9 april överlämnade regeringen sin vårproposition till riksdagen. Till skillnad från höstpropositionen är detta en mindre detaljerad budget, som istället lägger fokus på riktlinjer för den framtida ekonomiska politiken. Under den påföljande riksdagsdebatten märktes emellertid att det är valår. Tonläget var uppskruvat. Frågorna kretsade främst kring jobb, utbildning och statens finanser.


2014-04-09 Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller parallellt med BAT-slutsatserna

Vid en prövning kan en domstol eller myndighet komma fram till ett strängare krav än utsläppsvärdet i en BAT-slutsats, slår Mark- och miljööverdomstolen fast i en ny dom.


2014-04-09 Aktivt svenskt deltagande i BREF-arbetet

Revideringen av BREF WI, som rör avfallsförbränning, påbörjas troligen i höst. BREF är det officiella EU-dokument som beskriver vad som anses vara bästa tillgängliga teknik för en bransch eller del av bransch. Avfall Sverige sitter med i Naturvårdsverkets samverkansforum för BREF-arbetet och deltar även på andra sätt i arbetet.


2014-04-09 Fri tilldelning av utsläppsrätter miljöskadlig subvention

Gratis tilldelning av utsläppsrätter har bedömts som potentiellt miljöskadlig eftersom det minskar incitamenten till utsläppsreduceringar hos de aktörer som inte behöver betala något pris för sina utsläpp. Det menar Naturvårdsverket i den utredning på uppdrag av Miljödepartementet, som redovisades den 2 april.


2014-04-04 EU:s miljökommissionär: Vi måste minska avfallet

– Vi måste minska avfallet, bekämpa mat-svinnet och se till att återvunnet avfall används som en viktig och pålitlig råvarukälla. Det skriver EU:s miljökommissionär Janez Potocnik i en debattartikel i Göteborgs-Posten.


2014-03-31 Eventuella överträdelser av konkurrensreglerna av privata utförare

Konkurrensverket har inlett en utredning om eventuell överträdelse av konkurrensreglerna av Ragn-Sells AB och Bilfrakt Bothnia AB. Konkurrensverket skriver på sin hemsida att som ett led i utredningsarbetet har oanmälda besök, så kallade gryningsräder, gjorts hos företag i miljö- och avfallsbranschen. Besöken är ett led i att söka bevis som kan stärka misstankar om eventuellt konkurrensbegränsande beteende.


2014-03-31 Deponering av hushållsavfall minskade något i EU-länderna

År 2012 behandlades i genomsnitt cirka 480 kg hushållsavfall per person inom EU. I Sverige behandlades samma år cirka 460 kg per person. Deponering av hushållsavfall minskade från 38 procent 2011 till 34 procent 2012. Det visar ny statistik från EU:s statistikmyndighet Eurostat.


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds.

Läs våra remissvar

Läs mer om visionen:
Det finns inget avfall!

Lediga platser

Region Gotland söker miljösamordnare.

Läs mer

Telge Återvinning AB söker lastbilsmekaniker.

Läs mer

Laholms kommun söker renhållningsansvarig.

Läs mer

NSR AB, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, söker två avfallsstrateger.

Läs mer

VafabMiljö i Västerås söker fyra nya medarbetare:

Enhetschef återbruk

Läs mer

HR-chef

Läs mer

IT-chef

Läs mer

Process- och underhållschef

Läs mer

Uppsala Vatten och Avfall AB söker ingenjör till avfallsanläggning.

Läs mer

Uppsala Vatten och Avfall AB söker handläggare till planeringssektionen avfall.

Läs mer

Växjö Kommun, renhållningsavdelningen, söker enhetschef för projektenheten.

Läs mer

NODAVA AB, Norra Dalarna Vatten & Avfall, söker erfaren projektledare.

Läs mer

Lidingö söker vikarierande miljö- och avfallshandläggare.

Läs mer

VA-Teknik & Vattenvård på Österlen söker miljökonsulter.

Läs mer

Grontmij söker projektledare/utredare för avfallsfrågor med placering i Stockholm.

Läs mer

Ragn-Sells Miljökonsult söker konsulter inom flera expertområden.

Läs mer

Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom området avfallshantering och återvinning.

Läs mer