Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-12-17

EU-kommissionen lägger cirkulär ekonomi åt sidan

EU-kommissionen drar tillbaka förslagen om cirkulär ekonomi och ändringarna i bland annat avfallsdirektivet. I stället säger man sig vilja ersätta dem med nya och ”mer ambitiösa” förslag i slutet av 2015. Det framgår av kommissionens arbetsprogram för 2015. Parlamentet kommer att rösta om arbetsprogrammet i mitten av januari.

Läs mer
2014-12-12

Statens budget 2015: Deponiskatten höjs och planerna för kommunernas insamlingsansvar fortskrider

Deponiskatten höjs från 1 januari 2015. Konsekvensen av Riksdagens budgetomröstning har hittills varit oklara men nu är höjningen beslutad. Frågan om regeringens ambition att ge kommunerna insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper från hushåll berörs inte direkt av budgetproblematiken. Miljödepartementet arbetar i detta nu med hur ett ändrat insamlingsansvar ska kunna utformas.

Läs mer
2014-11-24

Nyfiken på nya avfallskunskaper?

Avfall Sverige erbjuder utbildning på alla nivåer från introduktion, till grunder och fördjupande kunskaper för avfallsbranschen i stort. Under 2015 finns det mycket att välja på bland totalt 36 arrangemang.

Läs mer
2014-11-20

Bra att ekonomiska producentansvaret förtydligas

Avfall Sverige har lämnat remissvar till Miljödepartementet på Kommissionens förslag till revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv. Avfall Sverige välkomnar flera av förslagen och har på flera punkter inga invändningar. Att Kommissionen uttryckligen preciserar vad som avses med utökat ekonomiskt producentansvar är ett mycket viktigt förtydligande.

Läs mer
2014-10-28

Insamlingsansvar till kommunerna

Höjd deponiskatt, insamlingsansvar till kommunerna, avfallshierarkin in i Miljöbalken och upphandlingsstöd i ny myndighet. Det är några av punkterna som berör avfallsområdet i nya regeringens första budget, som presenterades den 23 oktober.

Läs mer
2014-10-16

Avfärdar klagomål om kommunernas in-house

Konkurrenskommissionen, som är en del av stiftelsen Den Nya Välfärden, har återigen anmält flera kommuner för fördragsbrott på grunden bristande anbudsinfordran och tilldelning av kontrakt avseende renhållningstjänster till hel- eller delägda kommunala bolag. EU-kommissionen har skrivit till regeringen, som har lämnat en svarsskrivelse. Där anser regeringen att det sätt, på vilket de aktuella kommunerna har valt att organisera sin verksamhet, ligger i linje med EU-rätten.

Läs mer
2014-07-03

EU:s nya mål för en cirkulär ekonomi – mer återvinning, mindre deponering

EU Kommissionen föreslår att återvinn­ingen av hushållsavfall ökar till 70 procent till år 2030, att deponering succesivt ska upphöra samt bättre och mer enhetliga definitioner för skärpt uppföljning.

Läs mer
2014-06-18

4,4 miljoner ton hushållsavfall 2013

Den slutliga statistiken över hushållsavfall i Sverige 2013 är nu klar. Den behandlade mängden uppgick till drygt 4,4 miljoner ton, 461,2 kg per person.

Läs mer

Julgåva till Läkare Utan Gränser

Avfall Sverige skickar som vanligt inga julkort, vi önskar i stället våra medlemmar och andra vänner god jul och gott nytt år med en gåva till Läkare Utan Gränser. Det är en organisation som arbetar i över 70 länder runt om i världen, räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest.  

Under jul- och nyårshelgen har Avfall Sveriges kansli begränsat öppethållande men efter trettonhelgen är vi tillbaka som vanligt igen.

I korthet

2014-12-19 Ny version av vägledning om rapportering av bygg- och rivningsavfall

Naturvårdsverket har gett ut en ny version av vägledningen angående rapportering av bygg- och rivningsavfall med anledning av nya krav i NFS 2006:9 angående rapportering av bygg- och rivningsavfall. Kraven innebär utökade krav på rapportering av bygg- och rivningsavfall för tillståndspliktiga avfallsanläggningar i Svenska miljörapporteringsportalen (SMP) hos Naturvårdsverket.


2014-12-18 Moms för second hand-verksamhet?

Skatteverket anser att second hand-försäljning som bedrivs av allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund är skyldiga att betala mervärdesskatt för sin försäljning. Detta gäller om försäljningen bedrivs i sådan omfattning att de är skattskyldiga till inkomstskatt.


2014-12-12 Europa-konferens om framtidens avfallshantering

Den 3 december ordnade Municipal Waste Europe (MWE) i samarbete med Eurocities en välbesökt konferens i Bryssel på temat ”Taking Waste Management into the future”.


2014-12-10 Ny rapport: Omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp

U 2014:15 ”Omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp – nuläges-sammanställning och framtidsplan” är den senaste rapporten från Avfall Sverige.


2014-12-10 Nationell ramavtalsupphandling på avfallskärl och matavfallspåsar

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) genomför en nationell ramavtalsupphandling på avfallskärl och matavfallspåsar. Avfall Sverige och representanter från kommuner och kommunala bolag ingår i den så kallade avtalsgruppen och är med i processen med att ta fram kravspecifikation och förfrågningsunderlag.


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds.

Läs våra remissvar

Läs mer om visionen:
Det finns inget avfall!

Lediga platser

 

UMEVA i Umeå söker Verksamhetscontroller Avfall.

Läs mer

Telge Återvinning i Södertälje söker miljöansvarig.

Läs mer

NSR i Helsingborg söker en drifttekniker till biogasavdelningen.

Ladda ner annonsen

Sysav i Malmö söker ekonomiassistent.

Läs mer

Sysav i Malmö söker central arbetsmiljösamordnare.

Läs mer

Sysav söker drifttekniker till avfallskraftvärmeverket i Malmö.

Läs mer

Vattenfall söker affärsutvecklare med säljfunktion inom avfallsområdet.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, söker avfallsexpert till internationella uppdrag.

Läs mer

Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom området avfallshantering och återvinning.

Läs mer