Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-06-25

Avfall Sverige välkomnar besked:
Utredare för flytt av insamlingsansvar klar

– Avfall Sverige välkomnar regeringens besked att utse Mia Torpe till utredare. Torpes arbete går ut på att förverkliga regeringens tydliga ambition att flytta insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper från producenterna till kommunerna, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige.

Läs mer
2015-06-22

466 kg hushållsavfall per person

I början av juni kunde vi presentera avfallstrenden med den preliminära statistiken för hushållsavfall 2014. Nu har vi fått in ytterligare underlag och kan presentera de slutgiltiga siffrorna. Den behandlade mängden hushållsavfall uppgick till 4 547 160 ton förra året. Det är en ökning med 2 procent jämfört med 2013. Utslaget på hela befolkningen gav varje svensk upphov till 466 kg hushållsavfall 2014, att jämföra med 461 kg per person 2013.

Läs mer
2015-06-04

Förändrat insamlingsansvar för returpapper och förpackningar den dominerande frågan

Frågan om ett förändrat insamlingsansvar för hushållsavfall löpte som en röd tråd genom Avfall Sveriges årsmöte.

Läs mer
2015-05-22

Avfall Sverige positivt till Riksrevisionens granskning

Riksrevisionen har granskat tillsynen över gränsöverskridande och nationella transporter av farligt avfall. Slutsatsen är att det finns brister i systemet för tillsyn vilket leder till att det inte är tillräckligt effektivt för att följa lagstiftningen på området. Därmed finns en risk för att farligt avfall orsakar skada på miljön och människors hälsa, påpekar Riksrevisionen. Avfall Sverige välkomnar Riksrevisionens granskning som stärker våra sedan länge framförda krav på ett bättre uppföljningssystem för farligt avfall i Sverige.

Läs mer
2015-05-07

Avfall Sverige välkomnar kommunalt insamlingsansvar

Avfall Sverige och kommunerna välkomnar regeringens tydliga besked att insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper tas över av kommunerna. Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska samlas hos kommunerna. En utredning tillsätts som ska ta fram ett förslag på hur det förändrade insamlingsansvaret ska utformas i praktiken. Det ska bli enklare för hushållen att lämna förpackningsavfall och returpapper till återvinning. I praktiken innebär regeringens förslag till ny ansvarsfördelning att kommunerna kommer att samla in avfallet hos hushållen och sedan lämna över det insamlade materialet till producenterna mot en ersättning. Producenterna ska, precis som idag, ansvara för att det insamlade avfallet återvinns på ett korrekt sätt.

Läs mer
2015-04-08

Förslaget saknar viktig pusselbit för ökad samverkan

Kommunallagsutredningens slutbetänkande ”En kommunallag för framtiden” har lämnats till regeringen. Utredningen saknar en viktig pusselbit för att öka möjligheten till samverkan mellan kommunerna. Det finns inget förslag om att så kallat offentlig-offentligt samarbete underlättas genom att detta görs tydligt i LOU och i Kommunallagen.

Läs mer

I korthet

2015-07-28 Regeringen skjuter upp krav på tillstånd

Regeringen har nu tagit beslut om ändringar i ikraftträdandebestämmelserna i förpackningsförordningen och returpappersförordningen.


2015-07-21 Nytt klimatinvesteringsstöd

Det är nu klart med ett nytt klimatinvesteringsstöd. 125 miljoner kronor finns att söka för i år och pengarna ska fördelas till projekt som ger största möjliga klimatnytta. Den 15 september ska den första omgången ansökningar vara inlämnade.


2015-06-29 "Vi är stolta över vårt miljöarbete"

Under några veckor har bl a SVT granskat avfallsimporten. Det är utmärkt att dessa frågor hamnar i strålkastarljuset, menar Avfall Sverige och Svensk Fjärrvärme, som emellertid vill göra vissa klargöranden för att allmänheten ska få hela bilden, och framför allt en korrekt bild.


2015-06-22 Återvinning av PVC skapar motsättning

Återvinning av PVC-plast ställer hållbarhetsfrågor mot varandra eftersom plasten som återvinns kan innehålla hormonstörande ämnen som då hamnar i den nya produkten.


2015-06-22 Nätverksträffar för skolinformatörer och avfallsingenjörer

Två av nätverken inom Avfall Sverige håller nätverksträffar i september.


2015-06-22 Naturvårdsverket har undersökt kunskap och attityd om batterier

Naturvårdsverket har åter undersökt svenskarnas kunskap och attityd om batterier. Det är fortfarande många – 75 procent – som nämner batterier som något som inte ska slängas i soporna. Vid den senaste undersökningen var till och med andelen högre än tidigare. Men 9 procent uppger att de någon gång slänger batterierna i soporna.


2015-06-22 Marie efterträder Ewa

Marie Umark efterträder Ewa Koverman, som går i pension den 1 juli efter 20 år på Avfall Sveriges kansli.


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds.

Läs våra remissvar

Läs mer om visionen:
Det finns inget avfall!

Lediga platser

 Renhållningen i Växjö kommun söker en projektanställd utredare.

Läs mer

Miljönär-vänligt

2015-05-07 Internationellt intresse för kampanjen

Det har kommit in cirka 275 ansökningar till vår kampanj Miljönär-vänlig, nära 250 har fått märkningen och finns nu med på kartan. Kampanjen har rönt mycket uppmärksamhet inte bara bland svenska media, myndigheter med flera utan också internationellt. Avfall Sverige har bjudits in och kommer att tala om kampanjen i två EU-sammanhang.


2015-03-09 Kartan som visar var du kan laga, låna eller återanvända

Det är bättre att laga, låna eller återanvända än att slänga och köpa nytt. För att underlätta för alla som vill leva som miljönärer, och spara både pengar och miljö, lanserar Avfall Sverige nu kartan som visar var du kan hitta en skomakare, second hand-butik eller ett bibliotek till exempel.


Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom avfallshantering och återvinning.

Läs mer