Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-08-19

Höstens kursutbud från Avfall Sverige

Ett höstmöte med fokus på ekonomi, en helt ny fördjupningskurs i avfallslagstiftning samt temadagar om enskilda avlopp och fosforfilter. Det är några av höstens utbildningar från Avfall Sverige.

Läs mer
2015-06-25

Avfall Sverige välkomnar besked:
Utredare för flytt av insamlingsansvar klar

– Avfall Sverige välkomnar regeringens besked att utse Mia Torpe till utredare. Torpes arbete går ut på att förverkliga regeringens tydliga ambition att flytta insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper från producenterna till kommunerna, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige.

Läs mer
2015-06-22

466 kg hushållsavfall per person

I början av juni kunde vi presentera avfallstrenden med den preliminära statistiken för hushållsavfall 2014. Nu har vi fått in ytterligare underlag och kan presentera de slutgiltiga siffrorna. Den behandlade mängden hushållsavfall uppgick till 4 547 160 ton förra året. Det är en ökning med 2 procent jämfört med 2013. Utslaget på hela befolkningen gav varje svensk upphov till 466 kg hushållsavfall 2014, att jämföra med 461 kg per person 2013.

Läs mer
2015-05-22

Avfall Sverige positivt till Riksrevisionens granskning

Riksrevisionen har granskat tillsynen över gränsöverskridande och nationella transporter av farligt avfall. Slutsatsen är att det finns brister i systemet för tillsyn vilket leder till att det inte är tillräckligt effektivt för att följa lagstiftningen på området. Därmed finns en risk för att farligt avfall orsakar skada på miljön och människors hälsa, påpekar Riksrevisionen. Avfall Sverige välkomnar Riksrevisionens granskning som stärker våra sedan länge framförda krav på ett bättre uppföljningssystem för farligt avfall i Sverige.

Läs mer

I korthet

2015-08-27 Följ matavfallets väg ”från bord till jord”

Syftet med insamling av källsorterat matavfall är i första hand att återvinna växtnäring, vilket även säkrar produktionen av biogas. I en ny rapport från Avfall Sverige – ”Matavfallets väg från bord till jord” – följer vi påsen med matavfall från hushållet hela vägen till åkermarken.


2015-08-24 Uppdaterad lista över kommuner som samlar in matavfall

Vi har nu uppdaterat listan över vilka kommuner som samlar in källsorterat matavfall. 197 kommuner samlar in matavfall, vissa enbart från storkök eller livsmedelsbutiker. Listan innehåller bland annat även typ av insamlingssystem för villor respektive flerfamiljshus och om matavfallet rötas eller komposteras. Uppgifterna är hämtade ur Avfall Web och från kommunernas hemsidor.


2015-08-21 Ny dom om anvisning av plats för hämtning av hushållsavfall

I en dom upphäver Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt en kommuns beslut om anvisning av plats för hämtning av hushållsavfall med hänvisning till att den tjänsteman som har meddelat beslutet inte har ansetts behörig att meddela denna typ av beslut.


2015-08-20 Nya regler om insamling av el-avfall i butik börjar gälla 1 oktober

Hushållens möjligheter att lämna in el-avfall ökar från den 1 oktober i år då nya regler börjar gälla.


2015-08-20 Reviderade kriterier för hög energieffektivitet i ramdirektivet om avfall

EU har publicerat ett direktiv om ändring av kriterierna för hög energi-effektivitet i ramdirektivet om avfall. En klimatkorrigeringsfaktor läggs till i kriterierna. Detta innebär att en del avfallsförbränningsanläggningar i varmare EU-länder automatiskt kommer att klassificeras som energiåtervinningsanläggningar.


2015-08-19 Regeringens svar till kommissionen om kommunala avfallsbolag

Det sätt som svenska kommuner har valt att organisera sin verksamhet på ligger i linje med EU-rätten. Det svaret har regeringen gett på en fråga från EU-kommissionen, som emellertid inte har nöjt sig inte med det svaret utan har återkommit med en så kallad formell underrättelse.


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds.

Läs våra remissvar

Läs mer om visionen:
Det finns inget avfall!

Våra ståndpunkter

Bli medlem

Lediga platser

Vikarierande renhållningschef till Vårgårda och Herrljunga kommuner.

Läs mer

Sörmland Vatten och Avfall söker en erfaren projektledare/miljöstrateg för att förstärka Affärsområde Renhållning. 

Läs mer

Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom avfallshantering och återvinning.

Läs mer