Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Webinarium: Så gör vi energiåtervinningen fossilfri

Hur kan omställningen finansieras och vilken roll spelar CCS? Välkomna till ett webiniarium den 23 juni kl 8.30-10 där bl a dessa två frågor kommer att diskuteras av branschfolk så väl som av förtroendevalda politiker. Alla med ett intresse av energiåtervinningsbranschen, inom såväl som utanför Avfall Sverige, är mycket välkomna.

En bit på väg mot 25/25-målet

Det frivilliga målet att minska mängden mat- och restavfall med 25 % till 2025 ser ut att kunna nås. 2015 uppkom i genomsnitt 225 kg, i fjol hade siffran sjunkit till 202 kg.

Så ska vi tolka engångsplastdirektivet

EU-kommissionen har nu enats om en vägledning till direktivet om engångsplast. Här klargörs vad som avses med ”engångs” men också vad som räknas som plast.

Biogastankning

Biogasuppror

I ett öppet brev till samtliga riksdagsledamöter kräver ett 60-tal representanter för biogasproduktionen i Sverige att biogasen ska tas på allvar.

Nu finns standard för källsortering

Enligt Boverkets byggregler ska det finnas plats för källsortering i bostadslägenheter. Nu finns också en vägledning om hur den ska se ut.

Från Avfall och Miljö: Form och färg gör målen begripliga

Om människor får hjälp att strukturera problemen finns det ingen gräns för hur komplexa frågor vi kan kommunicera. Det menar Jakob Trollbäck, mannen bakom piktogrammen till FN:s globala hållbarhetsmål.

NYA RAPPORTER

Förbränningsskatten på avfall - effekter ett år efter införandet

Förbränningsskatten infördes den 1 april 2020. I propositionen där lagtexten lades fram, ingick ett regeringsuppdrag till skatteverket om utvärdering av skattens effekter, som skulle genomföras i ett...

Backcasting - Hur når Sverige fossilfri energiåtervinning från avfallsförbränning?

Problemet med fossila utsläpp från energiåtervinning av avfall har ytterst sitt ursprung i att stora mängder produkter som innehåller fossil plast sätts på marknaden.

Klimatnytta med att använda slaggrus som konstruktionsmaterial - Redovisning av livscykelanalys

Avfall Sverige vill med detta projekt belysa den potentiella klimatnyttan av att använda slaggrus i konstruktionsändamål utanför deponier jämfört med att använda andra typer av konstruktionsmaterial...

Övergripande orientering om BREF-dokument och BAT-slutsatser för avfallsbranschen

Det är inte alltid lätt att för miljöansvariga på en avfallsbehandlande anläggning att få en överblick över allt man förväntas ha koll på. Vi hoppas därför att denna rapport kan hjälpa våra medlemmar...

avfallstrenden

Följ oss på