Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Samverkan ska ge mer hållbar konsumtion

Enligt ett nytt regeringsuppdrag ska Konsumentverket söka samverkan med samhällsaktörer som vill sprida och vidareutveckla information om miljömässigt hållbar konsumtion.

Brottslighet ska utredas

Nu startar en bred utredning för att granska omfattningen av brottsligheten på avfallsområdet. Det kan ses som ett komplement till den PM som regeringen nyligen skickat ut på remiss med förslag för att förhindra framtida avfallsskandaler.

svenska mynt och sedlar, foto: Sveriges riksbank

Skatt på deponi och förbränning ses över

En särskild utredare ska analysera om det är lämpligt att införa ytterligare undantag från avfallsskatten och avfallsförbränningsskatten. Avfall Sverige menar att det är osannolikt att någon av skatterna har någon miljöstyrande effekt.

Nu kan du mata in avfallsstatistiken

Avfall Web är nu öppet för inmatning av 2020 års avfallsstatistik och håller öppet till och med 15 april. Några nyheter finns det att hålla koll på.

förpackningar av plast

Regler om producentansvar för förpackningar ses över

Miljödepartementet har tillsatt en utredning som ska se över producentansvaret för förpackningar. Utredningen ska lämna förslag på nya bestämmelser om insamling och återvinning av förpackningar. En av punkterna som ska utredas är om kommunerna ska organisera insamlingen.

biogasreaktor

Dags att söka biogasstöd

Regeringen har avsatt 200 miljoner kronor till biogasstöd för 2021. Senast den 15 mars ska ansökan vara inne.

NYA RAPPORTER

Rening av PFAS-förorenat vatten från avfallsanläggningar

Syftet med detta projekt har varit att förbättra kunskapsläget kring rening av förorenat vatten från avfallsanläggningar. Detta har gjorts genom att utvärdera olika tekniker och deras kostnader och...

Framtidens insamlingsbehållare för elavfall på återvinningscentraler

Detta projekt är en första kartläggning där syftet har varit att ta fram kriterier för hur framtidens insamlingsbehållare ska och bör utformas för att fungera så bra som möjligt för de aktörer som...

Rekommendationer om mätning av mikroorganismer i arbetsmiljön vid förbehandlings- och samrötningsanläggningar

Syftet med detta fortsättningsprojekt har varit att ta fram underlag för förbehandlings- och samrötningsanläggningar så att de kan göra bättre riskbedömningar med hjälp av mätningar. Målsättningen med...

Beräkning av kostnader för hantering av returpapper i svenska kommuner

För att ta reda på mer realistiska siffror på vad det skulle kosta för olika typer av kommuner att hantera returpapper med olika typer av insamlingssystem fick Miljö & Avfallsbyrån i uppdrag av Avfall...

avfallstrenden

Följ oss på