Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

”Bekvämare återvinning kan få fler att behålla papperstidningen”

I dag har Avfall Sverige publicerat en slutreplik på DN Debatt angående returpapper där vi lyfter möjligheten att fler behåller papperstidningen om det blir enklare att återvinna den.

Dom öppnar för rabatt på fritidshus

Att inte behöva betala grundavgift för fritidshus när man redan betalar grundavgift för ett permanentboende är förenligt med likställighetsprincipen. Det konstaterar Kammarrätten i en ny dom.

svenska mynt och sedlar, foto: Sveriges riksbank

Höjd gräns för direktupphandling

Från den 1 januari höjs gränsen för direktupphandling inom ramen för LOU till 615 312 SEK. Då justeras också tröskelvärdena.

Riksdagsbeslut om skatt på avfallsförbränning

Riksdagen fattade igår beslut om att genomföra den skatt på avfallsförbränning som regeringen och samarbetspartierna C och L har föreslagit. Skatten kommer att införas redan 1 april 2020.

Oklar statistik för returpappret - debatt i DN

Sedan flera år saknas nationell statistik för återvinning av returpapper. Ändå lutar sig producenterna mot påstått hög återvinning för att kunna behålla nuvarande insamlingssystem.

Välkommen till Avfall Sveriges medlemsdagar

Avfall Sverige möter upp medlemmarna på en turné från söder till norr under vecka 5 och 6. Vi kommer att erbjuda matnyttig information i aktuella frågor, såväl om föreningens verksamhet som aktuella omvärldsfrågor. Det kommer också att finnas tid för dialog, diskussioner och nätverkande.

NYA RAPPORTER

Avfallshantering hos storkök och restauranger - Potential till ökad källsortering och förebyggande av matavfall och förpackningar

Rapporten belyser vilken potential som kan finnas till ökad källsortering och förebyggande av matavfall

och förpackningar från storkök och restauranger. Rapporten avser att utgöra kunskapsunderlag...

Bränslekvalitet – Nuläge och scenarier för sammansättningen av restavfall till år 2025

Framtidens restavfall påverkas av konjunktur och våra konsumtionsmönster liksom av styrmedel,

normer och insatser för en cirkulär omställning och resurshushållning. Det avfallsbränsle som idag går ...

Analys av samhällsekonomiska konsekvenser av deponiskatten i Sverige

Sedan 2000-talet har ett antal lagar och förordningar instiftats som har haft till syfte att skapa bättre

kontroll över vad som deponeras och hur mycket. Lag om skatt på avfall, kallad deponiskatten,...

Avfallsförebyggande och återanvändning i kommunala avfallsplaner

Alltfler av Sveriges kommuner arbetar med avfallsförebyggande och återanvändning på olika sätt och

följaktligen innehåller alltfler avfallsplaner både mål och åtgärder inom dessa områden. De nya...

avfallstrenden

Följ oss på