Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Tydligare klimatfokus i miljöbalken

Klimaträttsutredningen har lämnat ett delbetänkande, där de föreslår hur miljöbalken kan anpassas så att den blir ett effektivt verktyg för att bidra till att Sveriges klimatmål nås.

Avfall Sveriges hemställan till regeringen: Förtydliga ansvarsavgränsningen kring kommunalt avfall

Avfall Sverige är eniga med Svenskt Näringsliv och Återvinningsindustrierna i deras hemställan om behovet av att klargöra ansvarsavgränsningen avseende kommunalt avfall.

Avfall Sverige om status kring insamling av returpapper - Kommentar erbjudandet från Pressretur

Producentansvaret för returpapper tas bort från och med den 1 januari 2022 och returpapper blir då ett kommunalt avfall. Det betyder att kommunerna måste säkerställa att det utsorterade papperet kan lämnas i kommunens insamlingssystem så att det kan materialåtervinnas. Övergångs- och förberedelsetiden är extremt kort.

Nytt nummer ute av Avfall och Miljö

Nu finns årets andra nummer av Avfall och Miljö ute. Temat denna gång är nya metoder och material i återvinningen där vi kan läsa om Northvolts batteriåtervinning, Novoplast anläggning för plastfilm och så klart mycket mer!

Pant på mobil en krånglig lösning

Regeringens utredare föredrar ett utökat producentansvar på småelektronik, hellre än att införa ett pantsystem. Men miljöministern håller fast vid sin plan.

Avfallsindex blir digitalt

Avfall Sverige har tillsammans med Sveriges Åkeriföretag utvecklat en ny indexportal för hantering av transport- och avfallsindex.

NYA RAPPORTER

Övergripande orientering om BREF-dokument och BAT-slutsatser för avfallsbranschen

Det är inte alltid lätt att för miljöansvariga på en avfallsbehandlande anläggning att få en överblick över allt man förväntas ha koll på. Vi hoppas därför att denna rapport kan hjälpa våra medlemmar...

Avfall Sveriges deponihandbok 3.0 Reviderad handbok för deponering – en del av morgondagens avfallshantering

Avfall Sveriges deponihandbok är en vägledning för arbetet på en deponi samt för att arbeta med deponering.

Utvärdering av reningseffekten för PFAS i två fullskaleanläggningar

Syftet med projektet har varit att utvärdera PFAS-reningen på de två avfallsanläggningarna och sammanställa kunskap och erfarenheter från reningen och driftkostnaderna så att det kommer till nytta...

Vidareutveckling av modell för beräkning av referensvärde pmC i avfall

I det uppföljningsprojekt som beskrivs i den här rapporten, har RISE genom datainsamling och intervjuer, kunnat justera uppgifter om avfallssammansättning i modellen, så att dessa ger en mer...

avfallstrenden

Följ oss på