Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Fallet McDonalds visar hur frival fungerar

Avfall Sverige har lämnat ett expertyttrande i ett rättsfall mellan tillsynsmyndigheten i Ystad och en McDonalds-restaurang. De har lämnat förpackningsavfall till förbränning, även sådant som kunderna har sorterat separat.

Avfall Sverige söker lösningar för returpappret

Avfall Sverige har undersökt olika alternativ för att underlätta kommunernas kommande ansvar för insamling av returpapper. Ett övertagande av Pressretur har undersökts, men är inte möjligt. Istället diskuteras nu möjligheten att låta kommunerna använda återvinningsstationerna genom avtal med dess ägare Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.

Ensidigt fokus på rötning i etappmålet för matavfall

Det är bara matavfall som lämnas till rötning som kommer att räknas in i det nya etappmål som regeringen beslutade om i januari. Det framgår av ett förtydligande från Naturvårdsverket.

EU-flaggan

Taxonomin kan stoppa biogasfordon

EU-kommissionen har nu enats om taxonomin, de riktlinjer som ska vägleda gröna investeringar. Bland annat föreslås krav på nollutsläpp för alla bilar, vilket i praktiken innebär att biogas som fordonsbränsle utesluts. Det är ett beslut som kan få långtgående konsekvenser för Sveriges strategi för att nå fossilfrihet, menar Avfall Sverige.

Från Avfall & Miljö: Återvinning ger Northvolt egen gruva

Häften av de råvaror som behövs för batteritillverkningen i Skellefteå kommer att levereras från den egna anläggningen. Under 2022 kör de nämligen igång världens effektivaste återvinning av litiumbatterier.

Riksdagshuset Stockholm

De ska ta fram klimateffektiva styrmedel

Inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen har regeringen inlett arbetet för att ta fram förslag till styrmedel och andra åtgärder som kan bidra till näringslivets klimatomställning. Bland annat ska det undersökas hur avfallssektorn kan bidra.

NYA RAPPORTER

Backcasting - Hur når Sverige fossilfri energiåtervinning från avfallsförbränning?

Problemet med fossila utsläpp från energiåtervinning av avfall har ytterst sitt ursprung i att stora mängder produkter som innehåller fossil plast sätts på marknaden.

Övergripande orientering om BREF-dokument och BAT-slutsatser för avfallsbranschen

Det är inte alltid lätt att för miljöansvariga på en avfallsbehandlande anläggning att få en överblick över allt man förväntas ha koll på. Vi hoppas därför att denna rapport kan hjälpa våra medlemmar...

Avfall Sveriges deponihandbok 3.0 Reviderad handbok för deponering – en del av morgondagens avfallshantering

Avfall Sveriges deponihandbok är en vägledning för arbetet på en deponi samt för att arbeta med deponering.

Utvärdering av reningseffekten för PFAS i två fullskaleanläggningar

Syftet med projektet har varit att utvärdera PFAS-reningen på de två avfallsanläggningarna och sammanställa kunskap och erfarenheter från reningen och driftkostnaderna så att det kommer till nytta...

avfallstrenden

Följ oss på