Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Årets första nummer av Avfall och Miljö

Årets första Avfall och Miljö har tema digitalisering. Du kan också läsa om biogas, framtidens sophämtare och om den nya anläggningen Högbytorp.

Ny strategi för farliga ämnen

Den 12 februari lämnade Kemikalieinspektionen över ett förslag till strategi och tre nya etappmål för farliga ämnen till regeringen.

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte 2-3 juni!

Avfall Sveriges årsmöte, avfallsbranschens största mötesplats, bjuder i år in till Malmö, pärlan i Öresundsregionen. Avfallsbranschens roll i samhällsplaneringen, för utvecklingen av en cirkulär ekonomi och för att nå de globala hållbarhetsmålen är frågor som kommer att diskuteras.

Ny chans att söka medel från Klimatklivet

En ny ansökningsomgång till Klimatklivet har nu öppnad. Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

tangentbord dator

Dags att lämna statistik i Avfall Web

Nu har Avfall Web öppnat för registrering av 2019 års avfallsstatistik. Fram till den 15 april går det bra att mata in era siffror.

Avfall Sverige söker ansvarig för Public Affairs

Avfall Sverige söker nu en ny ansvarig för Public Affairs. Rollen innebär att bevaka och driva aktuella frågor inom politik och samhällsutveckling som berör Avfall Sverige.

NYA RAPPORTER

Allokering av fossila utsläpp från energiåtervinning till producent- och konsumentled – Förslag till modell

Svenska myndigheter och certifieringsorgan lägger idag ansvaret för växthusgasutsläpp från förbränning av avfall på energisystemet, och i förlängningen på fjärrvärmekunden. Avfall Sverige har länge...

Toalettavfall från fritidsbåtar – vägledning med exempel på hantering och ansvarsfördelning

Toalettavfall från fritidsbåtar klassas som ett hushållsavfall och kommunen är ansvarig för att hämta det då det lämnats i mottagningsanordningar i bland annat fritidsbåtshamnar.

Dagvatten från återvinningscentraler

Syftet med projektet är att öka kunskapen om föroreningshalter och innehåll i dagvatten från ÅVC:er. Uppdraget syftar till att skapa underlag för val av kostnadseffektiva åtgärder för rening som är...

Reviderade schabloner för beräkning av avfallsindikatorer

År 2014 tog Avfall Sverige, i samarbete med några kommuner och organisationer, fram en uppsättning avfallsindikatorer för att kunna mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering....

avfallstrenden

Följ oss på