Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Ny plats för tips på goda exempel

Nu blir det enklare att ta del av goda exempel på kommunikationsinsatser - Infobasen har flyttat in på avfallsverige.se och fått ett nytt utseende.

Nya fokusområden för utvecklingssatsningen

Avfall Sveriges utvecklingskommitté har tagit fram fyra nya fokusområden för utvecklingssatsningen. Fokusområdena är sådant som kommittén anser är särskilt viktigt för den kommunala avfallshanteringen.

Stoppa den svarta sophanteringen - utdrag från Avfall och Miljö

Alla verksamheter bör ha nolltolerans mot korruption, menar Thomas Palmberg, som jobbar inom Polisens korruptionsgrupp. För avfallsbranschen har han flera konkreta tips.

Absoluta merparten av plasten i Sverige samlas in

I ett pressmeddelande från Världsnaturfonden, WWF 5 mars, sägs att ”en svensk” släpper ut 100 kilo plast ”som inte samlas in”. Det stämmer inte.

Avfallsfrågor bevakas i fler forum

Caroline Steinwig och Johan Fagerqvist, rådgivare på Avfall Sverige, har tagit plats i externa organisationer för att bidra med sina erfarenheter.

Så ska invasiva växter hanteras

Naturvårdsverket har kommit med en vägledning om hur växter, som riskerar spridas okontrollerbart, ska hanteras på återvinningscentralerna.

NYA RAPPORTER

Resultat av och erfarenheter från användning av avfall sveriges metod för förebyggande av avfall – Översta steget och andra projekt

Denna rapport presenterar sammantagna erfarenheter och resultat från dels ett pilotprojekt genomfört av Avfall Sverige och dels projektet Översta steget som genomfördes 2017-2018.

Vägledning för entreprenaduppstart

Föreliggande vägledning ger goda exempel och tips på hur beställare och entreprenörer kan förbereda uppstarter på bästa sätt och därmed begränsa mängden störningar, reklamationer och avvikelser.

Fruktpåse = papperspåse för matavfall

Det här projektet har undersökt om papperspåsen för matavfall fungerar från butikens frukthyllor, hem och sedan som påse

för matavfall.

Undersökning av laktester för farlighetsklassificering med avseende på bly i bottenaskor från avfallsförbränning

Målet med föreliggande studie är att utveckla en metodik där enkla lakmetoder kan användas för att uppskatta de halter av bly i askor som är biotillgängliga och med stöd av geokemisk modellering...

avfallstrenden

Följ oss på