Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Vätgasen kommer – första sopbilen under utveckling - utdrag från Avfall och Miljö

Scania bygger nu en sopbil med bränslecellsteknik, som kommer att ha vätgas i tanken. Liksom i många andra svenska projekt som rör nya sopbilar sker det i samarbete med Renova.

Avfallstrenden 2018 – Minskande avfallsmängder trots högkonjunktur

Avfall Sverige kan nu presentera ny statistik över hushållsavfall i Sverige. Förra året behandlades knappt 4,8 miljoner ton, 466 kg/person, en minskning med sju kilo per person från 2017 till 2018.

Svenskt plastförbud utreds

Miljödepartementet har beslutat utreda förslag på hur EU:s engångs­plastdirektiv kan anpassas till svensk lagstiftning.

biogasreaktor

Experthjälp gör biogasen än mer miljövänlig

Nu finns ett kansli på plats för det frivilliga åtagandet att minska utsläppen från biogasanläggningar.

VIDEO

Se Avfall Sveriges, mfl, seminarium i Almedalen i efterhand

Den 1 juli hade Avfall Sverige ett seminarium tillsammans med Energiföretagen, Svenskt Vatten och Energigas Sverige, där temat var infrastrukturens betydelse för den cirkulära ekonomin. Att mycket arbete krävs för att anpassa oss till klimatförändringar och ett förändrat energisystem – det står klart.

Vite för fel tömningstider

Mark- och miljööverdomstolen har gett Miljö- och klimatnämnden i Göteborg rätt – de hade gett tillräckligt tydliga anvisningar för när återvinningsstationen fick tömmas.

NYA RAPPORTER

Kartläggning av matsvinnsinitiativ

Antalet aktörer som på olika sätt arbetar med att minska matsvinn, antingen i sina egna verksamheter eller genom att stöttar andra, ökar – och det behövs för att vi ska kunna nå FNs miljömål om...

Kapacitetsutredning 2019 – Energiåtervinning och mängder restavfall till år 2024

Rapporten ingår i en uppdatering av tillgång och efterfrågan på svensk avfallsförbränningskapacitet. Mellan åren 2012–2017 gavs rapporten ut årligen. Därefter ges den ut vartannat år. De tidigare...

Den mikrobiologiska arbetsmiljön vid biologisk återvinning av matavfall – en sammanställning av mikrobiologiska arbetsmiljörisker, genomförda arbetsmiljömätningar samt hur man kan jobba för en bättre och säkrare arbetsmiljö

En säker arbetsmiljö för dem som arbetar med biologisk återvinning är av största vikt för Avfall Sveriges medlemmar. För arbetsgruppen Biologisk återvinning är därför arbetsmiljöfrågan en av de...

Rekommendation för proaktivt brandskyddsarbete

Den pågående omställningen för att ersätta fossila bränslen med bl.a. avfallsbränslen respektive mål avseende ökad materialåtervinning har lett till en betydligt mer omfattande hantering och lagring...

avfallstrenden

Följ oss på