Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Draghjälp och samarbete när Minimeringsmästarna lanserar Sverigekampen 2021

Från regionalt samarbete till rikstäckande tävling i avfallsminimering, Minimeringsmästarna lockar många till engagemang. I januari går startskottet för Sverigekampen, ett årslångt samarbetsprojekt som skapat stort intresse runt om i landet.

EU-flaggan

Tuff strategi ska minska farliga kemikalier

Som en del i EU:s gröna giv lanserar nu EU-kommissionen sin nya kemikaliestrategi. Strategin innebär en kraftfull uppgraderingen av unionens kemikalielagstiftning.

Uppdaterade råd om förebyggande

Kommunerna har fått en utökad verktygslåda när det gäller förebyggande och återanvändning i och med de ändringar i miljöbalken som trädde i kraft i somras. Därför har också Avfall Sverige uppdaterat sin guide.

Krafter sökes för att stärka Public Affairs

Nu skapar Avfall Sverige en ny verksamhetsgrupp, som ska samla medlemmarnas specialister på samhällskontakter och påverkansarbete.

Svensk i Iswas styrelse

Gunilla Carlsson, ansvarar för Public Affairs & Internationella relationer på Sysav, har valts in som nationell representant i styrelsen för den internationella avfallsorganisationen Iswa.

33 förslag till ett mer cirkulärt Sverige

Delegationen för cirkulär ekonomi har levererat flera förslag till regeringen, som ska bidra till en bättre resurshushållning. Förslagen är ett inspel till regeringens kommande handlingsplan för cirkulär ekonomi och spänner över ekonomiska incitament, regelverk, forskning, kultur och attityder.

NYA RAPPORTER

Behandlingsmetoder av förorenade överskottsmassor

Genom att behandla överskottsmassor skulle möjligheten att återvinna massor kunna öka och bidra till ett resurseffektivt kretslopp.

Digitaliseringens möjligheter inom avfallsanläggningar

Denna skrift är ett resultat från det projekt då vi fokuserat på digitaliseringens möjligheter inom avfallsanläggningar.

Exponeringsrisker vid insamling av matavfall

Syftet med denna rapport är att sammanfatta det aktuella kunskapsläget kring potentiella hälsorisker vid exponering mot bioaerosoler i samband med insamling av matavfall. En tydlig och trovärdig...

Vägledning till BAT-slutsatser för avfallsförbränning (WI-BAT)

Målsättningen med detta projekt har varit att ta fram en vägledning med tolkningar och tillämpningar av bestämmelser och BAT-slutsatser som har stor betydelse för svenska...

avfallstrenden

Följ oss på