Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

soptunnor på rad

Nya förordningarna är nu publicerade

I juni beslutade regeringen om ett förtydligat producentansvar för förpackningar och tidningar samt obligatorisk insamling av matavfall. Nu har förordningstexterna publicerats.

Regeringen fattar beslut om ny slamutredning

Regeringen fattade idag beslut om en ny utredning om slam där man bland annat ska undersöka ett förbud mot användning av slam som gödselmedel inom jordbruket samtidigt som krav på fosforåtervinning införs.

Biogastankning

Regeringen beslutar om förordning för stöd till biogas

Att regeringen beslutade den femte juli om en ny förordning om statligt stöd på 270 mkr, till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel är mycket bra.

förpackningar av plast

Avfall Sverige välkomnar regeringens förordningsändring kring producentansvaret

Avfall Sverige välkomnar att regeringen nu fullföljer ambitionen att reformera dagens producentansvar för förpackningar och tidningar och skapar ett bekvämt insamlingssystem som går att lita på.

Illustration från Stockholm Vatten och Avfall, Stockholm stad, Stockholm Exergi och Bloomberg Philandthropics

Finns det en marknad för biokol?

I dag finns det fler användningsområden för biokol – inom vattenrening, djurfoder och som fyllnadsmaterial i betong till exempel. Det ökade intresset för biokol är bland annat kopplat till dess klimatnyttor och möjligheter att skapa kolsänkor.

Överfulla soptunnor, nedskräpning

13 % mer avfall på två år

Naturvårdsverkets statistik över avfallsmängden i Sverige visar på ökande mängder. 2016 uppkom 31,9 miljoner ton avfall, gruvavfallet borträknat.

NYA RAPPORTER

Tester av bottenaskor från avfallsförbränning för bedömning av irriterande och frätande egenskaper

I EU-kommissionens vägledning om klassificering av avfall finns det anvisning om hur HP4/8 ska hanteras genom antingen beräkningar eller tester. Testresultat står alltid över beräkningsmetoder. Målet...

Förekomstformer av bly, koppar och zink i askor från avfallsförbränningsanläggningar

Askor från avfallsförbränning är ett extremt inhomogent material vilket gör det komplicerat att känna till den exakta sammansättningen. Detta gör också att man i många fall får förlita sig på...

Passersystem på återvinningscentraler

Passersystem kan bidra till att lösa utmaningar på ÅVC:er, t.ex. problem med stölder och icke betalande företag, samt förbättra arbetsmiljön för de anställda. För att få ett väl fungerande...

Mikroplast i behandlat lakvatten

I denna studie undersöktes förekomsten av mikroplaster ≥ 100 mikrometer i behandlat lakvatten från åtta svenska avfallsanläggningar.

avfallstrenden

Följ oss på