Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Guide till slamtömning 2.0

Många kommuner kan behöva byta metod för hämtning av slam från enskilda avlopp om det – som betänkandet Hållbar slamhantering föreslår – blir reglering och förbud mot slamspridning på åkermark. I en färsk guide från Avfall Sverige får kommunerna fakta och stöd i valet av slamtömningsteknik.

Samlad lösning behövs för hushållens återvinning

Att bryta upp dagens system för återvinning från hushållen blir dyrt och komplicerat för medborgarna, svårjobbat för kommunerna och dåligt för miljön. Regeringen måste tänka om.

tangentbord dator

Kritik mot omfattande avfallsstatistik

Förslaget om vilka uppgifter som ska lämnas till det nya nationella registret innebär en stor administrativ och ekonomisk börda för kommunerna, menar Avfall Sverige.

VIDEO

Välkommen till Avfall Sveriges höstmöte!

Den 11–12 november går Avfall Sveriges höstmöte av stapeln. I år blir mötet digitalt men precis som vanligt kommer det finnas tid för mingel, erfarenhetsutbyte och diskussioner.

Kommenterar till TMR:s nya bostadsnära tjänst

Producentansvarsorganisationen TMR planerar att erbjuda hushåll gratis hämtning av vissa förpackningar vid fastigheten, men vill samordna insamlingen med kommunerna. Avfall Sverige klargör vad kommuner kan och inte kan göra.

Riksdagshuset Stockholm

Förlängt stöd till biogas i cirkulär budgetsatsning

Regeringen har presenterat delar av höstens budgetproposition för 2021. Totalt nära 10 miljarder kronor satsas på miljö och klimat.

NYA RAPPORTER

Digitaliseringens möjligheter inom avfallsanläggningar

Denna skrift är ett resultat från det projekt då vi fokuserat på digitaliseringens möjligheter inom avfallsanläggningar.

Exponeringsrisker vid insamling av matavfall

Syftet med denna rapport är att sammanfatta det aktuella kunskapsläget kring potentiella hälsorisker vid exponering mot bioaerosoler i samband med insamling av matavfall. En tydlig och trovärdig...

Vägledning Minimeringsmästarna - Så här arrangerar du en minimeringsmästartävling!

Minimeringsmästarna är en metod för kommuner, kommunalförbund, bostadsbolag och regioner att arbeta med avfallsförebyggande i hushåll.

Förbehandling av matavfall – sammanfattning av studier av tolv anläggningar

Syftet med denna rapport är dels att sammanfatta resultaten och erfarenheterna från genomförda undersökningar, men också att beskriva bakgrund och förutsättning för tillämpning av den metod för...

avfallstrenden

Följ oss på