Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Bättre sortering nära bostaden

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mängden insamlade förpackningar och returpapper per person är betydligt högre i kommuner med fastighetsnära insamling.

Nya regler ska ge ännu bättre service

I veckan redovisade Naturvårdsverket sitt regeringsuppdrag kring servicenivå för insamling av grovavfall och farligt avfall. De konstaterar att det redan idag fungerar bra, men föreslår ändå ytterligare styrmedel för att underlätta att mål kring bland annat återvinning och giftfri miljö kan nås.

svenska mynt och sedlar, foto: Sveriges riksbank

Skatteverket dissar förbränningsskatt

Avfallsförbränningsskatten styr inte mot de mål som motiverar skatten, det konstaterar Skatteverket i en rapport till Finansdepartementet.

Energiåtervinning kräver rättvisa villkor

Antingen ska alla Europas anläggningar för energiåtervinning inkluderas i utsläppshandeln, eller så ska inga ingå. Dagens system innebär en snedvridning av marknaden och riskerar drabba såväl det svenska samhället som miljön negativt, skriver Avfall Sverige i sitt remissvar på EU:s förslag till justerat direktiv.

Frival riskabelt – vi har ett bättre förslag

Avfall Sverige har lämnat sitt remissvar på Frivalsutredningen ”Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin”. Utredningen föreslår att yrkesmässiga verksamheter ska få möjlighet att välja att någon annan än kommunen tar hand om hela eller delar av sitt kommunala avfall, det vill säga det avfall som kan liknas vid avfall från hushåll. Förslaget innebär att verksamheter kan välja vem som ska samla in avfallet utan att visa att det leder till någon miljövinst eller någon kontroll av den som ska hämta och behandla avfallet. Avfall Sverige ser inga fördelar med ett sådant system, däremot stora samhällsrisker.

Biogasproduktionen och biogasanvändningen ökade med 2 procent under 2020

Den svenska biogasproduktionen ökade svagt under 2020 till totalt 2161 GWh, visar ny statistik från Energimyndigheten. Biogasen producerades främst av olika typer av avfall och restprodukter som avloppsslam, matavfall, gödsel och avfall från livsmedelsindustri. Den totala biogasanvändningen (produktion plus nettoimport) ökade med två procent under 2020 jämfört med 2019.

NYA RAPPORTER

Mäta och följa upp avfallsförebyggande i verksamheter – Vägledning

Denna vägledning är ett verktyg där Avfall Sverige och Göteborgs Stad har samverkat för att komplettera Avfall Sveriges Handbok i att förebygga avfall i kommunen, metod och inspiration (2017:17)...

Hantering och deponering av jordmassor med invasiva arter - parkslide

Projektets mål har varit att ta fram en vägledning med rekommendationer för när man ska hantera och deponera jordmassor med invasiva arter. Detta i syfte att underlätta mottagandet för...

Öka takten uppför trappan - Vägledning

Avfall Sverige arbetar med att stötta medlemmarna i arbetet för att nå visionen Det finns inget avfall. Sedan 2019 är också många kommuner anslutna till Avfall Sveriges 25/25-mål, det vill säga att...

Goda exempel på förebyggande av avfall

Denna rapport – som är full av goda exempel på förebyggande av avfall – hoppas vi ska inspirera till ännu fler goda exempel i kommunerna.

Följ oss på