Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

kläder

EU-förbud mot farliga ämnen i textilier

EU-länderna har röstat ja till kommissionens förslag om förbud mot farliga ämnen i kläder, skor och andra textilvaror som kan komma i kontakt med människors hud. Förbudet börjar gälla i slutet av 2020.

Flygbild över Skellefteå

Ladda ner alla handlingar till årsmötet i Skellefteå

Handlingarna till Avfall Sveriges årsmöte i Skellefteå finns på hemsidan för nedladdning. Den som anmäler sig efter den 27 april, på fredag, måste betala det högre priset.

möbler byggmaterial

Utskottet vill utreda fler producentansvar

Miljö- och jordbruksutskottet anser att fler produktgrupper skulle kunna omfattas av producentansvar, exempelvis möbler och byggmaterial. De uppmanar regeringen att utreda frågan.

förpackningar av plast

Bidrag för standardisering av plaståtervinning

Naturvårdsverket har beslutar om bidrag för standardisering av plaståtervinning och för utveckling av ett standardförslag inom området.

EU-flaggan

Parlamentet har godkänt ny avfallslagstiftning

Europaparlamentet har godkänt ny avfallslagstiftning och därmed en omläggning av politiken mot en cirkulär ekonomi i Europa.

biogasreaktor

Avfall Sverige välkomnar nya satsningen på biogas

Regeringen ökar stödet till biogasproduktion med 270 miljoner kronor under 2018. Avfall Sverige välkomnar satsningen.

NYA RAPPORTER

Uppdaterad vägledning för prisjustering med index inom avfallsverksamheten

Den här rapporten är en uppdatering av Avfall Sverige rapport 2015:06 Vägledning för prisjustering med index inom avfallsverksamhet. Rapporten är ett stöd till svenska kommuner, kommunala avfallsbolag...

Fastighetsnära insamling av smått el-avfall från lägenheter – möjligheter och risker

Rapporten presenterar resultat av ett projekt som har utvärderat insamling av smått el-avfall från lägenheter med fokus på service, risker och kostnader för systemet.

Förebyggande av avfall i offentlig upphandling

Ett prioriterat område, både inom EU och i Sverige, är att förebygga uppkomsten av avfall.

Indunstning av biogödsel

Erfarenheterna visar att processtekniken är mogen, men att det finns utmaningar att hantera beläggningar i systemet, både på värmeöverförande ytor och i övriga rörsystemet.

avfallstrenden

Följ oss på