Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

förpackningar av plast

Ökande mängder plastavfall

Plastavfallet har ökat till 1,3 miljoner ton per år, eller 130 kilo per person, en ökning på 300 000 ton sedan senaste mätningen. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket.

EU-flaggan

Direktiv om minskning av engångsplast publicerat

Den 5 juni antogs formellt det nya direktivet om minskning av engångsplast.

ISWA World Congress 7-9 oktober 2019

Den 7-9 oktober håller den internationella avfallsorganisationen, ISWA, International Solid Waste Association, sitt årsmöte i Bilbao.

Kontrollrum på förbränningsanläggning.

Internationell konferens om energiåtervinning

Den 29-30 oktober arrangeras återigen ”ISWA Beacon Conference on Waste-to-Energy” i Malmö. Konferensen hålls vartannat år i samarbete mellan ISWA (International Solid Waste Association) och Avfall Sverige.

Ändring i avfallsförordningen för att klassificera avfall

Regeringen har beslutat om en justering i den bestämmelse som reglerar hur avfall ska klassificeras.

Kommunerna visar vägen för smart återbruk

Den 13 juni publicerade Avfall Sverige en bilaga i Dagens Samhälle om kommunernas arbete med återbruk.

NYA RAPPORTER

Den mikrobiologiska arbetsmiljön vid biologisk återvinning av matavfall – en sammanställning av mikrobiologiska arbetsmiljörisker, genomförda arbetsmiljömätningar samt hur man kan jobba för en bättre och säkrare arbetsmiljö

En säker arbetsmiljö för dem som arbetar med biologisk återvinning är av största vikt för Avfall Sveriges medlemmar. För arbetsgruppen Biologisk återvinning är därför arbetsmiljöfrågan en av de...

Rekommendation för proaktivt brandskyddsarbete

Den pågående omställningen för att ersätta fossila bränslen med bl.a. avfallsbränslen respektive mål avseende ökad materialåtervinning har lett till en betydligt mer omfattande hantering och lagring...

Dimensioneringsmodell för avfallsutrymmen - Lägenheter, förskolor, skolor, äldreboende, kontor inkl användarmanual

För att underlätta i planeringen av nya avfallsutrymmen och vid införande av fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper har en Excel-modell tagits fram där behovet av kärl och yta kan...

Uppdaterat beslutsstöd för återvinning av slaggrus i specifika asfalttäckta anläggningskonstruktioner

På grund av sina fysiska egenskaper och produktionsvolymen har slaggrus från avfallsförbränning stor potential att ersätta jungfruliga material och spara naturresurser. Idag återvinns slaggruset...

avfallstrenden

Följ oss på