Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Domstolen ger Tiptapp rätt

Tiptapps verksamhet är inte olaglig enligt mark- och miljödomstolen. Tillsynsmyndighetens förbud upphävs.

"Skjut fram krav på separat matavfallsinsamling"

Att föreskrifter och vägledning dröjer innebär stora osäkerheter för kommunerna när de ska förbereda och anpassa sina insamlingssystem. Därför begär Avfall Sverige att regeringen senarelägger kravet att kommunerna ska erbjuda hushållen separat insamling av matavfall.

Naturvårdsverket avslår ansökningar om fastighetsnära insamling

Varken Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, eller TMR uppfyller kraven på bostadsnära insamling av förpackningar. Därför vill Naturvårdsverket nu att regeringen ska lätta på kraven.

VIDEO

Glöm inte anmäla dig till Avfall Sveriges digitala årsmöte!

Nu finns årsmöteshandlingar till årsmötet ute. På grund av rådande läget med Corona-viruset tvingas Avfall Sverige kraftigt banta det planerade årsmötet som skulle hållits i Malmö den 2-3 juni.

Skarp kritik mot planer att slopa producentansvar

Det är inte till gagn vare sig för miljön eller samhället att låta ansvariga producenter undslippa ett operativt och finansiellt producentansvar med hänvisning till att kostnadsbördan är för stor. Det framför Avfall Sverige och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i en gemensam skrivelse till Miljödepartementet, som svar på regeringens besked den 23 april att de avser upphäva producentansvaret för returpapper.

Avfall Sverige bistår i regeringsuppdrag

Avfall Sveriges rådgivare Caroline Steinwig deltar i referensgruppen för Jordbruksverkets regeringsuppdrag Studie för hållbara livsmedel.

NYA RAPPORTER

Behandling av lakvatten med sulfatreducerande bakterier

Detta projekt har syftat till att utvärdera möjligheten att använda sulfatreducerande bakterier för att reducera metallinnehållet i lakvatten genom fällning. En viktig målsättning har varit att finna...

Hantering av asbest på återvinningscentraler och avfallsanläggningar

Syftet med denna rapport är att den ska vara ett stöd för Avfall Sveriges medlemmar som hanterar asbest på ÅVC och avfallsanläggningar - detta genom information om asbest, goda exempel på hantering,...

Bättre plats för avfallstrappan – Hur avfallsfrågor kan hanteras i den fysiska planeringen

Avfall Sveriges utvecklingskommitté har identifierat flera problem kring avfallshanteringens plats i samhällsplaneringsprocessen. Lagstiftning och regelverk finns i stor utsträckning på plats, men...

Ytemissioner av deponigas

Projektet syftar till att lyfta kunskapsläget kring mätmetoder för ytemissioner av deponigas för att kunna dra slutsatser och ge rekommendationer kring vilken metod som lämpar sig bäst.

avfallstrenden

Följ oss på