Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Guide om nya förordningar

Nu finns en ny guide att ladda ner från hemsidan om de nya förordningarna avseende förpacknings- och tidningsinsamlingen och matavfall som regeringen beslutade om i somras.

Nya system krävs för att delning ska växa i kommunerna

En av de stora utmaningarna för att nå målen i Agenda 2030 är vår konsumtion. Intresset för delningstjänster växer både i Sverige och internationellt, men än så länge är initiativen få och små i kommunerna visar en kartläggning som IVL Svenska Miljöinstitutet och Avfall Sverige gjort.

Avfall Sverige söker ny VD

Avfall Sveriges nuvarande VD Weine Wiqvist har meddelat att han lämnar sitt uppdrag ungefär vid halvårsskiftet 2019. Styrelsen för Avfall Sverige har därför beslutat påbörja processen för att utse en ny VD.

Återvinningscentraler och återbruk på höstmötet

Den 13–14 november bjuder Avfall Sverige på en härlig buffé kring återvinningscentraler och återbruk. Konferensen visar olika typer av återvinningscentraler och vi får direktrapport från Antwerpen, som tagit återbruket till nya höjder. Bland mycket annat.

Guide om offentlig upphandling uppdaterad

Guide 17 om offentlig upphandling finns nu uppdaterad när det gäller avtalssamverkan.

Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

Avfall Sverige ingår i delegation för cirkulär ekonomi

Avfall Sveriges VD, Weine Wiqvist har blivit av Regeringen blivit förordnad att ingå i delegationen för cirkulär ekonomi.

NYA RAPPORTER

Dela prylar, yta, bil och tid - En vägledning till delningsekonomi i kommunerna

Det här är en vägledning till rapport 2018:17 ”Dela prylar, yta, bil och tid. Delningsekonomi i kommunerna”.

Dela prylar, yta, bil och tid - Delningsekonomi i kommunerna

Det finns ett stort behov hos kommuner av erfarenhets- och kunskapsutbyte kring

delningsekonomi. Att inspireras av varandra och få inblick i vilka framgångsfaktorer

andra kommuner funnit, hur...

Ammoniakhygienisering av källsorterade avloppsfraktioner från svenska hushåll

Ett underlag inför uppdatering av SPCR 178 ”System för kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp”

Tester av bottenaskor från avfallsförbränning för bedömning av irriterande och frätande egenskaper

I EU-kommissionens vägledning om klassificering av avfall finns det anvisning om hur HP4/8 ska hanteras genom antingen beräkningar eller tester. Testresultat står alltid över beräkningsmetoder. Målet...

avfallstrenden

Följ oss på