Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

VIDEO

Fira Återvinningens dag den 29 september!

Svenskarna är bland de bästa i Europa på återvinning, men vi kan bli mycket bättre. Efter att en tid ha sett minska de avfallsmängder, ökade siffran återigen förra året.

Inspirerande mål för minskade avfallsmängder

Till 2025 är ambitionen att minska mängden restavfallet och matavfallet med 25 procent. Det är ett mål som Avfall Sverige vill erbjuda kommuner och kommunala bolag att verka för.

tangentbord dator

Så ska sopentreprenaden klara krisen

En ny vägledning ska bistå kommuner och landsting att göra upphandlingar av samhällsnyttiga verksamheter som klarar tuffa tider.

Guide om nya förordningar

Nu finns en ny guide att ladda ner från hemsidan om de nya förordningarna avseende förpacknings- och tidningsinsamlingen och matavfall som regeringen beslutade om i somras.

Nya system krävs för att delning ska växa i kommunerna

En av de stora utmaningarna för att nå målen i Agenda 2030 är vår konsumtion. Intresset för delningstjänster växer både i Sverige och internationellt, men än så länge är initiativen få och små i kommunerna visar en kartläggning som IVL Svenska Miljöinstitutet och Avfall Sverige gjort.

Avfall Sverige söker ny VD

Avfall Sveriges nuvarande VD Weine Wiqvist har meddelat att han lämnar sitt uppdrag ungefär vid halvårsskiftet 2019. Styrelsen för Avfall Sverige har därför beslutat påbörja processen för att utse en ny VD.

NYA RAPPORTER

Dela prylar, yta, bil och tid - En vägledning till delningsekonomi i kommunerna

Det här är en vägledning till rapport 2018:17 ”Dela prylar, yta, bil och tid. Delningsekonomi i kommunerna”.

Dela prylar, yta, bil och tid - Delningsekonomi i kommunerna

Det finns ett stort behov hos kommuner av erfarenhets- och kunskapsutbyte kring

delningsekonomi. Att inspireras av varandra och få inblick i vilka framgångsfaktorer

andra kommuner funnit, hur...

Ammoniakhygienisering av källsorterade avloppsfraktioner från svenska hushåll

Ett underlag inför uppdatering av SPCR 178 ”System för kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp”

Tester av bottenaskor från avfallsförbränning för bedömning av irriterande och frätande egenskaper

I EU-kommissionens vägledning om klassificering av avfall finns det anvisning om hur HP4/8 ska hanteras genom antingen beräkningar eller tester. Testresultat står alltid över beräkningsmetoder. Målet...

avfallstrenden

Följ oss på