Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Tio punkter för ett mer cirkulärt Sverige

Delegationen för cirkulär ekonomi har lämnat årets rapport till regeringen med förslag kring hur näringsliv, stat och offentlighet bör agera för att skapa ett mer hållbart Sverige.

Klimatfokus i vårens budget

På torsdag den 15 april lämnar regeringen 2021 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudget till riksdagen. Ett av förslagen är att stärka det lokala och regionala miljö- och klimatarbetet. Minskad nedskräpning nämns särskilt.

Frival utrett för fjärde gången

Nu har den senaste utredningen om så kallat frival lämnats till regeringen. Här föreslås att verksamheter själva ska kunna välja vem som transporterar och behandlar det avfall som idag faller under kommunalt ansvar. Tvärt emot regeringens intentioner riskerar ett sådant förslag att försvåra möjligheterna att skapa en cirkulär ekonomi, menar Avfall Sverige.

Tydligare klimatfokus i miljöbalken

Klimaträttsutredningen har lämnat ett delbetänkande, där de föreslår hur miljöbalken kan anpassas så att den blir ett effektivt verktyg för att bidra till att Sveriges klimatmål nås.

Avfall Sveriges hemställan till regeringen: Förtydliga ansvarsavgränsningen kring kommunalt avfall

Avfall Sverige är eniga med Svenskt Näringsliv och Återvinningsindustrierna i deras hemställan om behovet av att klargöra ansvarsavgränsningen avseende kommunalt avfall.

Avfall Sverige om status kring insamling av returpapper - Kommentar erbjudandet från Pressretur

Producentansvaret för returpapper tas bort från och med den 1 januari 2022 och returpapper blir då ett kommunalt avfall. Det betyder att kommunerna måste säkerställa att det utsorterade papperet kan lämnas i kommunens insamlingssystem så att det kan materialåtervinnas. Övergångs- och förberedelsetiden är extremt kort.

NYA RAPPORTER

Övergripande orientering om BREF-dokument och BAT-slutsatser för avfallsbranschen

Det är inte alltid lätt att för miljöansvariga på en avfallsbehandlande anläggning att få en överblick över allt man förväntas ha koll på. Vi hoppas därför att denna rapport kan hjälpa våra medlemmar...

Avfall Sveriges deponihandbok 3.0 Reviderad handbok för deponering – en del av morgondagens avfallshantering

Avfall Sveriges deponihandbok är en vägledning för arbetet på en deponi samt för att arbeta med deponering.

Utvärdering av reningseffekten för PFAS i två fullskaleanläggningar

Syftet med projektet har varit att utvärdera PFAS-reningen på de två avfallsanläggningarna och sammanställa kunskap och erfarenheter från reningen och driftkostnaderna så att det kommer till nytta...

Vidareutveckling av modell för beräkning av referensvärde pmC i avfall

I det uppföljningsprojekt som beskrivs i den här rapporten, har RISE genom datainsamling och intervjuer, kunnat justera uppgifter om avfallssammansättning i modellen, så att dessa ger en mer...

avfallstrenden

Följ oss på