Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Från Avfall och Miljö: ”Av-normalisera avfallet”

En ny studie visar på flera hinder och ett svagt intresse för att minska mängden verksamhetsavfall. Det behövs en betydande normförflyttning i organisationerna.

Så utvecklas svensk avfallshantering, statistik för år 2020

Avfall Sverige kan nu presentera fullständig statistik över behandling av kommunalt avfall i Sverige 2020. Mängden kommunalt avfall uppgick till 4,8 miljoner ton 2020, vilket motsvarar 466 kg per person. Det är en minskning med 1 kg jämfört med 2019. Avfall Sveriges och kommunernas första prioritet är att avfallet minskar och att vi klättrar uppåt i avfallshierarkin.

Återvinningsindustriernas nya återvinningsindex ger en felaktig bild

I Sverige har vi producentansvar för förpackningar och tidningar. Det betyder att producenterna ansvararar för att samla in och återvinna förpackningar och returpapper. Att som Återvinningsindustrierna i sitt pressmeddelande den 5 juli, antyda att kommunerna är ansvariga för huruvida insamlingen av förpackningar ökar eller minskar är därför gravt missvisande. Kommunerna ansvarar inte för insamlingen av förpackningar och tidningar, utan det beror på hur väl medborgarna sorterar sina sopor. Låga utsorteringsvärden beror nästan alltid på låg servicenivå eller avsaknad av fastighetsnära insamling för medborgarna.

tangentbord dator

Ändringar i Hållbarhetslagen

Den 1 juli 2021 trädde lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (hållbarhetslagen) i kraft. Ändringarna innebär en utökning av vem som är skyldig att uppfylla hållbarhetskriterier och gäller nu även fast och gasformigt biobränsle.

Nya mallar för upphandling av returpapper

Kommuner som önskar upphandla insamling av returpapper kan nu få hjälp via de två upphandlingsmallar och en mall för auktorisation som Avfall Sverige låtit ta fram. 

De söker optimala plasterna

Avfall Sverige har tillsammans med Linköpings universitet initierat ett projekt som kan komma att få effekt på hela plastmarknaden, liksom på återvinningen av plast. Målet är att minska de tusentals olika plaster som finns idag till ett fåtal varianter.

NYA RAPPORTER

Kapacitetsutredning 2021

Rapporten ingår i en uppdatering av tillgång och efterfrågan på svensk avfallsförbränningskapacitet. Kapacitetsutredning 2021 beskriver befintlig och planerad kapacitet i kraftvärme- och värmeverk för...

Klassificering av avfallsbränsle

Verksamhetsutövare för svenska avfallsförbränningsanläggningar ska enligt 21 § förordningen (2013:253) om förbränning av avfall ta reda på vilka avfallstyper som avfallet som tas emot för förbränning...

Förbränningsskatten på avfall - effekter ett år efter införandet

Förbränningsskatten infördes den 1 april 2020. I propositionen där lagtexten lades fram, ingick ett regeringsuppdrag till skatteverket om utvärdering av skattens effekter, som skulle genomföras i ett...

Backcasting - Hur når Sverige fossilfri energiåtervinning från avfallsförbränning?

Problemet med fossila utsläpp från energiåtervinning av avfall har ytterst sitt ursprung i att stora mängder produkter som innehåller fossil plast sätts på marknaden.

Följ oss på