Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Lagrådet skeptiskt till förbränningsskatt

Lagrådet, som granskar nya lagar, har lämnat en ovanligt omfattande kommentar till regeringens förslag till skatt på avfallsförbränning.

Riksdagshuset Stockholm

Så ska avfallsdirektiven införlivas

Regeringen har presenterat en PM om hur EU:s avfallsdirektiv ska genomföras i Sverige. Bland annat föreslås verksamheter själv kunna välja hantering av sådant avfall som idag faller under kommunens ansvar.

Missa inte Höstmötet 12-13 november

Den cirkulära ekonomin växlar upp – vilken roll ska kommunerna ta och hur kan de arbeta på ett mer klimatsmart sätt? Utvecklingen och strävan efter fossilfrihet kommer att påverka hela avfallsbranschen, allt från kommunala förvaltningar till avfallsanläggningar och energibolag.

förpackningar av plast

Kommentar inslag i Ekot om plastförpackningar, 3 okt 2019

På Ekot i Sveriges Radio idag, 3 oktober, lyfter man frågan om andelen plastförpackningar som materialåtervinns.

Riksdagshuset Stockholm

Regeringen vill justera miljöbalken

Regeringen vill uppdatera miljöbalken så att svensk lagstiftning bättre följer EU:s avfallsdirektiv.

Användningen av biogas ökar kraftigt

Intresset för biogas fortsätter att öka kraftigt i Sverige, visar ny statistik från Energimyndigheten. Det är subventionerad importerad biogas som täcker det stigande behovet medan ökningen i svensk produktion helt har avstannat. Nu måste svensk produktion stimuleras för att bli konkurrenskraftig, menar branschföreträdare.

NYA RAPPORTER

Digitaliseringens möjligheter inom avfallshanteringen

För de flesta branscher och sektorer finns mycket att vinna på digitalisering. Avfallssektorn är en av de sektorer med hög potential för att med digitalisering som stöd utveckla smartare, effektivare...

Hushållsavfall i siffror - kommun- och länsstatistik 2018

Rapporten innehåller bland annat uppgifter om avfallsmängder, avfallsavgifter, kundnöjdhet, återvinning och övriga uppgifter om avfallshanteringen i kommunen. Uppgifterna på kommunnivå presenteras i...

Kartläggning av matsvinnsinitiativ

Antalet aktörer som på olika sätt arbetar med att minska matsvinn, antingen i sina egna verksamheter eller genom att stöttar andra, ökar – och det behövs för att vi ska kunna nå FNs miljömål om...

Handbok för tillämpning av ss-en 14181, utgåva 3 – Kvalitetssäkring av luftemissionsmätningar

Till denna utgåva 3 av handboken har uppdateringar gjorts främst kring hur begränsningsvärden som fastställs i BREF-dokument, s.k. BAT-AEL, ska mätas och kvalitetssäkras. Ett nytt stycke rörande...

avfallstrenden

Följ oss på