Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Information angående Corona/covid-19

Våra medlemmars hälsa och säkerhet är viktig för oss. Avfall Sverige följer därför kontinuerligt Folkhälsomyndighetens information om coronaviruset och de rekommendationer som ges. Vi bevakar läget och följer riskbedömningar och riktlinjer från svenska myndigheter.

Avfall Sverige deltar med expert i utredningen kring textil

Jon Nilsson Djerf kommer att representera Avfall Sverige som expert i regeringens utredning om ett eventuellt producentansvar för textil.

Möjligt söka dispens för matavfallsinsamling

Ännu har förordningen och föreskrifterna om krav på separat insamling av matavfall inte beslutats. Men redan har Naturvårdsverket presenterat en vägledning kring dispens från reglerna.

Ny dom: Spillfett och fett från fettavskiljare är verksamhetsavfall

McDonald’s behöver inte ansöka om dispens för att få bortforsla spillfett och fett från fettavskiljare från sina restauranger i Stockholm.

Flerfacksbil tömmer avfallskärl

Inget frival för verksamhetsavfall

I regeringens lagrådsremiss med förslag till genomförande av EU-direktiv framgår det att man inte kommer gå vidare med förslaget att ge verksamheter möjlighet att själva välja vem som ska samla in och behandla avfallet från verksamheten.

Unik kraftsamling mot matsvinn

Genom en frivillig överenskommelse ska ett stort antal aktörer minska mängden ätbar mat som slängs – allt från jordbrukare till storkök, restauranger och butiker. Det kan bli ett viktigt steg för att nå FN:s mål om halverat matsvinn till 2030.

NYA RAPPORTER

Fytosanering av slaggrus med hjälp av solrosor och raps

Detta projekt har haft som inriktning att undersöka om det går att odla specifika växter, som extraherar

metaller, i slaggrus från energiåtervinning.

Metallåtervinning och förglasning av flygaska från avallsförbränning (ARCFUME)

Detta projekt tar avstamp i ett tidigare Avfall Sverige projekt (Rapport 2016:22) som visade att det tekniskt och processekonomiskt finns en stor potential för en industriell behandling av flygaska...

Allokering av fossila utsläpp från energiåtervinning till producent- och konsumentled – Förslag till modell

Svenska myndigheter och certifieringsorgan lägger idag ansvaret för växthusgasutsläpp från förbränning av avfall på energisystemet, och i förlängningen på fjärrvärmekunden. Avfall Sverige har länge...

Toalettavfall från fritidsbåtar – vägledning med exempel på hantering och ansvarsfördelning

Toalettavfall från fritidsbåtar klassas som ett hushållsavfall och kommunen är ansvarig för att hämta det då det lämnats i mottagningsanordningar i bland annat fritidsbåtshamnar.

avfallstrenden

Följ oss på