Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Ett smörgåsbord av inspiration och nytänkande

Drygt 500 personer samlades till Avfall Sveriges höstmöte för att samla kunskap och idéer på temat återvinningscentraler och återbruk. Att det händer mycket på området just nu stod klart.

Oätligt matavfall, skal, kärnor

Avfall Sverige uppmanar regeringen: allt matavfall bör återvinnas

I en hemställan till regeringen skriver Avfall Sverige att det behövs en heltäckande reglering av utsortering och insamling av matavfall oavsett om matavfallet lyder under kommunalt avfallsansvar eller avfallsinnehavarens ansvar.

Inför en klimatavgift för plast

Fossilfri avfallsförbränning är en omöjlighet - så länge det tillverkas produkter bestående av fossil plast. För att nå en fossilfri avfallsförbränning måste åtgärder sättas in uppströms, i design- och produktionsledet. En ny klimatavgift på plast kan bidra till att plastens klimatpåverkan tas där den borde, nämligen uppströms. Det visar en ny undersökning som tagits fram av Avfall Sverige.

Spara pengar och miljö inför Världsspardagen

I samband med Världsspardagen som infaller den 31 oktober uppmanar Tradera och Avfall Sverige fler att testa på att köpa begagnad inredning och därmed spara både på pengar och miljö.

Ansök om projektmedel från Avfall Sveriges utvecklingskommitté

Den 31 oktober är årets sista dag för ansökan om medel från Avfall Sveriges utvecklingssatsning.

svenska mynt och sedlar, foto: Sveriges riksbank

Remissvar: Förbränningsskatt ett svagt verktyg

En skatt på avfall till förbränning har liten möjlighet att öka materialåtervinning, skriver Avfall Sverige i sitt remissvar på betänkandet Brännheta skatter. 

NYA RAPPORTER

Mätning av matsvinn – En förstudie

Denna rapport, Mätning av matsvinn – En förstudie, kompletterar handboken i att förebygga avfall som kan användas för att förebygga matsvinn, genom att titta närmare på just mätning.

Hur når vi en fossilfri avfallsförbränning? – En scenarioanalys

I denna studie har olika scenarier för att nå en fossilfri avfallsförbränning analyserats. Resultatet syftar till att användas som ett konkret strategiunderlag för att bedöma olika handlingsvägar för...

Hushållsavfall i siffror - kommun- och länsstatistik 2017

Rapporten innehåller bland annat uppgifter om avfallsmängder, avfallsavgifter, kundnöjdhet, återvinning och övriga uppgifter om avfallshanteringen i kommunen.

Zink- och kopparformer i bottenaskor från avfallsförbränning

Projektets mål har varit att med röntgenabsorptionsspektrometri (XAS) undersöka i vilka former zink respektive koppar huvudsakligen förekommer i bottenaskor från avfallsförbränning.

avfallstrenden

Följ oss på