Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Ändring i avfallsförordningen för att klassificera avfall

Regeringen har beslutat om en justering i den bestämmelse som reglerar hur avfall ska klassificeras.

Kommunerna visar vägen för smart återbruk

Den 13 juni publicerade Avfall Sverige en bilaga i Dagens Samhälle om kommunernas arbete med återbruk.

Färdplan för fossilfri uppvärmning

En färdplan för fossilfri uppvärmning har tagits fram i ett samarbete mellan ett femtiotal aktörer på värmemarknaden, inom ramen för Fossilfritt Sverige. Avfall Sverige har ställt sig bakom färdplanen.

30 000 kronor till uppsatser om avfallshantering

Två examensarbeten får Avfall Sveriges stipendium 2019. Examensarbetena är skrivna av Sofia Dannert, Josefin Norström och Emelie Oldensjö och handlar om metoder för insamlings- och sorteringssystem för hushållsavfall samt hur influencers kan kommunicera för att minska avfallet.

Domar om spillfett och fett från fettavskiljare från Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

Mark- och miljödomstolen går på Stockholms stads linje och förbjuder McDienstens ekonomiska förening att lämna spillfett och fett från fettavskiljare från McDonalds restauranger i Stockholms kommun till någon annan än den transportör som omfattas av dispens.

Remissvar på Naturvårdsverkets vägledning

Avfall Sverige har lämnat synpunkter till Naturvårdsverkets slutversion till vägledning drift och samråd för tillståndspliktiga insamlingssystem för förpackningsavfall och returpapper. Avfall Sverige välkomnar Naturvårdsverkets förslag till vägledning och anser att Naturvårdsverkets förtydliganden i vägledningen av krav i förpacknings- och returpappersförordningarna kommer att leda till ökad miljö- och samhällsnytta.

NYA RAPPORTER

Den mikrobiologiska arbetsmiljön vid biologisk återvinning av matavfall – en sammanställning av mikrobiologiska arbetsmiljörisker, genomförda arbetsmiljömätningar samt hur man kan jobba för en bättre och säkrare arbetsmiljö

En säker arbetsmiljö för dem som arbetar med biologisk återvinning är av största vikt för Avfall Sveriges medlemmar. För arbetsgruppen Biologisk återvinning är därför arbetsmiljöfrågan en av de...

Rekommendation för proaktivt brandskyddsarbete

Den pågående omställningen för att ersätta fossila bränslen med bl.a. avfallsbränslen respektive mål avseende ökad materialåtervinning har lett till en betydligt mer omfattande hantering och lagring...

Dimensioneringsmodell för avfallsutrymmen - Lägenheter, förskolor, skolor, äldreboende, kontor inkl användarmanual

För att underlätta i planeringen av nya avfallsutrymmen och vid införande av fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper har en Excel-modell tagits fram där behovet av kärl och yta kan...

Uppdaterat beslutsstöd för återvinning av slaggrus i specifika asfalttäckta anläggningskonstruktioner

På grund av sina fysiska egenskaper och produktionsvolymen har slaggrus från avfallsförbränning stor potential att ersätta jungfruliga material och spara naturresurser. Idag återvinns slaggruset...

avfallstrenden

Följ oss på