Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Varnar för ökad avfallsbrottslighet

Tolv myndigheter ger i en färsk rapport en lägesbild av den organiserade brottsligheten. De konstaterar att illegal avfallshantering lär öka i takt med att kostnaderna för legal avfallshantering ökar.

Återvinning av flygaska är inte återvinning

Svenska Naturvårdsverket har meddelat att de ändrar bedömning vad gäller flygaska som tas emot av norska Noah. Att deras behandling inte längre anses vara återvinning skapar en osäkerhet kring framtida hantering, eftersom den inhemska behandlingskapaciteten inte är tillräcklig, menar Avfall Sverige.

Bilaga sprider klimatsmarta tips

Idag publicerar Avfall Sverige en bilaga i Dagens Samhälle på temat Klimatsmart avfallshantering.

Nordiskt skyltsystem på frammarsch

Fram till nyligen såg kommunikationen kring avfallssortering olika ut i de nordiska länderna, och också i olika kommuner. Tack vare ett nordiskt samarbete, som gjorts möjligt av Nordiska ministerrådet, är vi på god väg att etablera ett enhetligt skylt och symbolsystem över hela Norden, från förpackningar till återvinningsstationer och återvinningscentraler, vilket bidrar till den cirkulära ekonomin och flera av de globala hållbarhetsmålen. En rapport från Ministerrådet publiceras idag.

Bättre sortering nära bostaden

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mängden insamlade förpackningar och returpapper per person är betydligt högre i kommuner med fastighetsnära insamling.

Nya regler ska ge ännu bättre service

I veckan redovisade Naturvårdsverket sitt regeringsuppdrag kring servicenivå för insamling av grovavfall och farligt avfall. De konstaterar att det redan idag fungerar bra, men föreslår ändå ytterligare styrmedel för att underlätta att mål kring bland annat återvinning och giftfri miljö kan nås.

NYA RAPPORTER

Mäta och följa upp avfallsförebyggande i verksamheter – Vägledning

Denna vägledning är ett verktyg där Avfall Sverige och Göteborgs Stad har samverkat för att komplettera Avfall Sveriges Handbok i att förebygga avfall i kommunen, metod och inspiration (2017:17)...

Hantering och deponering av jordmassor med invasiva arter - parkslide

Projektets mål har varit att ta fram en vägledning med rekommendationer för när man ska hantera och deponera jordmassor med invasiva arter. Detta i syfte att underlätta mottagandet för...

Öka takten uppför trappan - Vägledning

Avfall Sverige arbetar med att stötta medlemmarna i arbetet för att nå visionen Det finns inget avfall. Sedan 2019 är också många kommuner anslutna till Avfall Sveriges 25/25-mål, det vill säga att...

Goda exempel på förebyggande av avfall

Denna rapport – som är full av goda exempel på förebyggande av avfall – hoppas vi ska inspirera till ännu fler goda exempel i kommunerna.

Följ oss på