Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Remiss om skrotat producentansvar för returpapper

Den 1 juli kom så den aviserade remissen ”Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper” där regeringen väljer att slopa producentansvaret för returpapper och frångå principen att förorenaren betalar.

Nu startar Sveriges skyltrevolution

Den 1 juli börjar en ny era inom avfallshanteringen. Då finns nya avfallssymboler att beställa från Avfall Sverige, helt gratis. De ska bli ett färgglatt och effektivt verktyg för att öka återvinningen.

Biogastankning

EU godkänner skattebefrielsen för biogas

EU-kommissionen har nu godkänt Sveriges ansökan om skattebefrielse för icke livsmedelsbaserad biogas (och biogasol), som används inom transportsektorn och till uppvärmning.

Ny dom: Inga övernattningar inte tillräckligt för dispens

Inga övernattningar innebär inte ensamt att användningen av ett fritidshus avviker från vanligt nyttjande. Därmed saknas grund för dispens från kommunal renhållning, enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen.

Riksdagshuset Stockholm

Nya insamlingskraven senareläggs

Vid årsskiftet var det tänkt att krav om bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar samt matavfall skulle börja gälla. Igår, den 25 juni, meddelade regeringen att denna tidpunkt skjuts fram.

Nya etappmål beslutade

Regeringen har beslutat om två nya etappmål för att minska matsvinnet, som omfattar hela livsmedelskedjan. Vidare har EU:s mål för återvinning införts i avfallsdirektivet, liksom mål för förpackningar.

NYA RAPPORTER

Strategi för mottagning av förorenade (jord)massor på avfallsanläggningar

Syftet med detta projekt har varit att ta fram rekommendationer och förslag till rutiner för att uppnå ett förbättrat och mer likriktat arbete med mottagning av förorenade jordmassor på...

En jämförande studie av två slamtömningstekniker – heltömning och mobil avvattning med polymerer

För att få bättre kunskap och mer fakta om heltömning och mobil avvattning med polymerer är en studie genomförd av WSP med bidrag från Avfall Sveriges utvecklingssatsning och några kommunala...

Förstudie om förbättrad hantering av farligt avfall på ÅVC

Avfall Sveriges har sett behovet av att titta närmare på frågan kring hur man kan förbättra hanteringen av märkning, packning och klassning av farligt avfall på återvinningscentraler som sedan skickas...

Behandling av lakvatten med sulfatreducerande bakterier

Detta projekt har syftat till att utvärdera möjligheten att använda sulfatreducerande bakterier för att reducera metallinnehållet i lakvatten genom fällning. En viktig målsättning har varit att finna...

avfallstrenden

Följ oss på