Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Intresset för återbruk av bygg- och rivningsavfall ökar

Många kommuner vill samla in byggprodukter för återanvändning, men har sett hinder för detta. Avfall Sverige har därför låtit kartlägga befintliga kommunala initiativ och identifierat utmaningar och möjligheter för en påskyndad utveckling mot ökad återanvändning.

Säkrat slam välkommet i jordbruket

Den statliga utredningen om Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam har nu överlämnats till regeringen. Utredningen föreslår förbud mot spridning av avloppsslam och, som ett alternativ, undantag för spridning på jordbruksmark av slam som håller god kvalitet. Avfall Sverige välkomnar det förslaget, men hade helst sett ett generellt undantag för källsorterade avloppsfraktioner från enskilda avlopp.

Nya uppdrag till statliga myndigheter

Inför budgetåret 2020 har Regeringen har gett både Naturvårdsverket och Boverket uppdrag som rör avfallsbranschen.

Exportförbud stor miljöframgång

97 länder, däribland Sverige, enades före jul om ett förbud mot gränsöverskridande transport av farligt avfall inklusive el-avfall från EU-länder och OECD-länder till övriga länder. Det innebär att detta tillägg till Baselkonventionen, ”Ban Amendment”, äntligen kan genomföras i praktiken, vilket ses som en stor framgång för internationell rätt.

Nya avfallslagar välkomnas, men frivalet är kontraproduktivt

Avfall Sverige ser fram emot ökade krav på återvinning när EU:s avfallsdirektiv införs i svensk lagstiftning till sommaren. Att låta verksamheter själva välja vem som ska samla in och behandla allt sitt avfall riskerar däremot att bli dyrt och ineffektivt.

Här skapas hållbara affärsmodeller - utdrag från Avfall och Miljö

I Borås ska kunskap, kreativitet och analys hjälpa företag inom textilbranschen att ställa om. ”Jag är optimist, men det kommer att kräva hemskt mycket”, säger projektledaren Adrian Zethraeus.

NYA RAPPORTER

Reviderade schabloner för beräkning av avfallsindikatorer

År 2014 tog Avfall Sverige, i samarbete med några kommuner och organisationer, fram en uppsättning avfallsindikatorer för att kunna mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering....

Återanvändning av bygg- och rivningsmaterial och produkter i kommuner

Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om vilka förutsättningar som finns, och krävs, för

att öka återbruket av byggprodukter från det bygg- och rivningsavfall som samlas in av kommuner.

Development of a test method for evaluation of ecotoxicity (HP14) of municipal solid waste incineration bottom ashes

Klassificering av avfall baseras på bedömning av farliga egenskaper (HP). Klassificeringen kan göras med beräkningsmetoder baserat på referensämnen eller med testmetoder.

Provtagningsplan i samband med klassificering av förbränningsrester

Det finns inga tydliga direktiv i lagtext, eller tillhörande myndighetsråd, som direkt berör klassificering av förbränningsrester och som sätter ramarna för en tillhörande provtagning.

avfallstrenden

Följ oss på