Fakta & statistik

Gemensam terminologi, symboler och färger för avfallsfraktioner

 

Den 1 juli 2020 lanserade Avfall Sverige ett nytt gemensamt skyltsystem för avfallssortering. De nya skyltarna ska göra det enkelt för alla att sortera rätt. Målet är ökad återvinning och ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi.

Frågan om ett gemensamt nationellt skyltsystem för avfallsbenämningar och tillhörande skyltar har diskuterats inom Avfall Sverige till och från under många år. Under gediget förankringsarbete arbetades ett sådant fram år 2020, efter en dansk förlaga.

Arbetet drivs av Avfall Sverige tillsammans med en projektgrupp bestående av 15-talet kommuner. En bredare referensgrupp med ytterligare kommuner samt företag, branschorganisationer och företrädare för producenterna, såsom FTI, TMR och El-Kretsen, deltar också i arbetet.

Skälen till att ett gemensamt skyltsystem arbetats fram är bland annat ökad igenkänning, vilket skapar bättre förutsättningar att sortera avfallet rätt. Att producenter och exportörer använder samma märkning på förpackningar inte bara i Sverige utan faktiskt i hela Norden, underlättar också både för dem och för konsumenterna för att sortera rätt.

Systemet fungerar som en bank/bibliotek – av totalt ca 100 symboler väljer man de man vill använda i just denna kommun, på just denna återvinningscentral etc.

Systemet är tänkt att kunna användas så väl vid fastighetsnära insamling, på återvinningsstationer, återvinningscentraler, på sopkärl, i soprum, och vid insamling på stan, som på förpackningar.

De bärande principerna är att det ska vara flexibelt, men ändå enhetligt, och att det är frivilligt och gratis att använda systemet. Kommunen byter förslagsvis system i hela eller delar av kommunen när man ändå ska byta skyltar, vilket betyder att olika kommuner börjar använda systemet vid olika tillfällen, stegvis.

Samarbete i de nordiska länderna

Det nya systemet är utvecklat i samarbete med Avfall Sveriges systerorganisationer i de nordiska länderna. Det startade i Danmark och är nu infört också i Norge och Island, Finland ligger i startgroparna. Inte minst producenter uppskattar detta gemensamma initiativ, som gör det möjligt att ha samma symboler på produkter och förpackningar i hela Norden.

Avfall Sverige, tillsammans med övriga nordiska organisationer, beviljades medel från Nordiska ministerrådet för att etablera en gemensam juridisk enhet för att äga, administrera och utveckla systemet. Föreningen EUpicto är nu bildad av Dansk Affaldsforening, KIVO (Finland), Samband (Island) och Avfall Sverige.

Intresset för det gemensamma systemet har spridit även utanför Norden. De baltiska staterna är i olika fas av att införa det och EU-kommissionen har tillsatt en utredning för att undersöka om detta kan vara ett system för att harmonisera insamlingen i hela EU, vilket är ett uppsatt mål.

Senast uppdaterad - 2022-08-24

Jon Djerf

KONTAKT

Jon Djerf

Rådgivare för materialåtervinning, insamling och transport