Fakta & statistik

Annat avfall än kommunalt avfall

Verksamheter ansvarar själva för omhändertagandet av det avfall som inte är avfall under kommunalt ansvar och har i vissa fall egna deponier eller möjlighet att utnyttja energin ur avfallet i egna anläggningar.

Bygg- och rivningsavfall är avfall som uppkommer vid nybyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad eller som uppstår vid större anläggningsarbete i en trädgård. Det ingår inte i kommunens ansvar att samla in eller omhänderta. Från 1 januari 2023 får kommunerna ansvar för bygg- och rivningsavfall som uppkommit i icke yrkesmässig verksamhet. Fram till dess ingår endast avfall från mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden i det kommunala ansvaret.

En del bygg- och rivningsavfall klassas som farligt avfall, till exempel asbest och impregnerat virke, och måste hanteras som sådant.

Enligt Naturvårdsverkets beräkningar skapas årligen inom byggsektorn cirka 40 procent av allt avfall som uppkommer inom Sverige och 20 procent av det farliga avfallet. Bygg- och rivningsavfall är därför ett prioriterat område i den nationella avfallsplanen och i det avfallsförebyggande programmet.

Gruvavfallet utgör 116 miljoner ton, det är 76 procent av det totala avfallet som varje år uppkommer i Sverige. Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning har därför fått regeringens uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för hantering av gruvavfall.

Läs mer om annat avfall på Naturvårdsverkets webbplats

Senast uppdaterad - 2022-07-07