För medlemmar

Förpackning

Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar

Regeringen beslutade sommaren 2022 om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Det är en stor reform som innebär att kommunerna står inför ett omfattande förändringsarbete med många viktiga beslut att fatta. Följande hållpunkter är centrala:

Sidan är under utveckling och kommer att fyllas på med mer information och material. 

Diskussionsforum och verksamhetsgrupp

För våra kommunala medlemmar finns ett diskussionsforum via teams. Det finns även en verksamhetsgrupp. För att delta i dessa, kontakta Jenny Westin.

Fakta

Förordningsförändringen innebär i korthet att kommunerna på mycket kort tid måste bygga upp en infrastruktur för insamling av förpackningsavfall fastighetsnära från hushåll och samlokaliserade verksamheter, tillsammans med mat- och restavfall.

• Producentansvaret för förpackningar infördes 1994, det innebär att de som sätter en förpackning på marknaden också ansvarar för att den återvinns och att alla ska separera förpackningar från annat avfall och lämna dem till särskild insamling.

• Producentansvaret kvarstår också efter 1 januari 2024, producenterna ska även framöver bekosta insamlingen och sköta återvinningen av förpackningar.

• Kommunerna tar över insamlingen av förpackningsavfall från hushåll samt från verksamheter som har avfallshantering som är samlokaliserad med hushåll och som har anmält att man vill ha kommunal insamling. Kommunen får också ett nytt ansvar att samla in förpackningsavfall vid populära platser (torg och parker).

• Kommunerna ersätts för sitt insamlingsarbete av producenterna.

• Kommunen ansvarar för transporten av förpackningarna till mottagningsplats som kommunen ansvarar för eller annan plats som överenskommes med producenterna. Där vidtar producenternas ansvar för vidare transport och återvinning.

• Förändringarna gäller förpackningar av papper och kartong, plast, metall, färgat och ofärgat glas, trä och övrigt förpackningsmaterial. Kraven på fastighetsnära insamling gäller bara förpackningar av papper och kartong, plast, metall och glas.

Senast uppdaterad - 2024-05-13

Jenny Westin

KONTAKT

Jenny Westin

Statistikansvarig. Senior rådgivare för avfallstaxor, upphandling och enskilda avlopp