Fakta & statistik

Så styrs avfallet

Avfall ska tas om hand enligt EU:s avfallshierarki. Det är en prioritetsordning för hur avfallshantering inom EU utformas. Den prioriterar i första hand att förebygga att avfall överhuvudtaget uppkommer. Det ska ske genom förbättrade produktionsmetoder men också förändrade konsumtionsmönster.

Det avfall som ändå uppkommer ska i första hand återanvändas om det är möjligt, i andra hand återvinnas. Återvinning kan ske genom att materialet eller energin återvinns eller att näringsämnena går in i ett kretslopp. Bland metoderna för återvinning finns exempelvis biologiska behandlingsmetoder som kompostering eller rötning, materialåtervinning för sorterade avfall samt förbränning med energiutvinning i särskilt anpassade förbränningsanläggningar.

Olika typer av avfallshantering

Avfallshantering ska ske utifrån avfallets egenskaper. Det finns alltså inte någon patentlösning på vilken behandlingsmetod som ska användas. Faktorer som påverkar är vilken typ av avfall som avses, lokala och geografiska förhållanden, hur väl sorterat och därmed lämpligt för behandling avfallet är. Dessutom beror det på vilken teknik som används vid respektive behandlingsanläggning. I sista hand kan deponering vara den enda lämpliga behandlingsmetoden utifrån geografiska, miljömässiga, tekniska och samhällsekonomiska bedömningar.

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det kommunala avfallet som uppkommer i kommunen om det inte faller under producentansvaret. Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en gällande renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad - 2022-07-08