Frågor vi driver

Kommunalt ansvar för avfall

Staten har ansvaret för miljöpolitiken, men kommunerna är en viktig aktör när det gäller att genomföra den i allmänhet och avfallspolitiken i synnerhet. Det är viktigt att staten ger tydliga och långsiktiga spelregler och att samverkan sker mellan kommuner, medborgare och näringsliv. Kommunerna ska inte göra allt, men utöver ansvar för avfall från hushåll bör de ha ansvar för kommunalt avfall och annat avfall under kommunalt ansvar från verksamheter när det är befogat och till gagn för den samlade miljö- och hälsonyttan. 

Svensk avfallshantering, alla steg i avfallshierarkin, är en väsentlig del av samhällets infrastruktur och en viktig del för att nå miljömålen och vägen fram mot en hållbar utveckling. 

Senast uppdaterad - 2022-12-16