Fakta & statistik

Avfallshantering – en mångfald av lösningar

Svensk avfallshantering är världsledande, men fortfarande  genereras det alltför mycket avfall. Omställningen till en hållbar produktion och konsumtion av varor och tjänster går för långsam men är nödvändig för att minska avfallsmängderna, uttaget av jungfruliga råvaror och minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Överkonsumtion av resurser har negativa effekter på samhället, till exempel klimat och biologisk mångfald för att nämna några. En hållbar resursanvändning är därför en nödvändig förutsättning för en social och miljömässigt hållbar utveckling. Arbetet med att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökade avfallsmängder måste prioriteras av alla aktörer i samhället, för att utveckla nya innovativa lösningar och arbetssätt.

Kort om avfallsbranschen

Miljösektorn sysselsätter omkring 150 000 personer, varav cirka 13 000 i avfallshanteringen. Det motsvarar 8 procent av alla personer inom miljösektorn. Omsättningen var 41 miljarder kr år 2019. Hela miljösektorn omsatte 561 miljarder kr.

Miljösektorn består av flera olika miljöområden, förutom avfallshantering, bland annat luftutsläppskontroll, avloppshantering, mark och grundvatten, miljökonsult, utbildning/forskning/övervakning, återvunnet material, förnyelsebara energikällor samt hållbart jordbruk och fiske.

Antalet förvärvsarbetande i avfallsbranschen har legat på ungefär samma nivå de senaste tio åren.

Senast uppdaterad - 2024-05-13