Fakta & statistik

Kommunalt avfall under producentansvar

Sverige har producentansvar för flera olika avfallskategorier. Av dessa är förpackningar, elektriskt och elektroniskt avfall samt batterier kommunalt avfall. 

Förpackningar

Producentansvaret för förpackningar (och tidningar) infördes 1994 och gav producenterna ansvar för insamling och materialåtervinning.  Producenterna byggde upp ett system med de idag huvudsak cirka 5 800 obemannade återvinningsstationerna för mottagning av förpackningar. De är lika för hela landet med behållare för de olika förpackningsmaterialen. Förutom återvinningsstationer har kommuner och fastighetsägare tillsammans med producenterna byggts upp system för fastighetsnära insamling av förpackningar. Idag finns fastighetsnära insamling i 60% av flerfamiljshusen och knappt 25% av villahushållen.

Under 2022 beslutade regeringen att från 2024 ska kommunerna ta över ansvaret för insamlingen av förpackningar. Från och med 2027 ska det fastighetsnära insamlingssystemet vara huvudsystem och infört för alla hushåll och verksamheter som har avfallshantering samlokaliserad med hushåll. Producentansvaret kvarstår genom att producenterna fortsätter vara ansvariga för materialåtervinning av förpackningarna samt genom att stå för systemets kostnader. Mat

Syftet med förändringen är att höja insamlingsnivåerna genom den ökade tillgängligheten, och därmed se till att mer material återvinns och cirkuleras till nya förpackningar och produkter.

El-avfall och batterier

Sedan producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter infördes i Sverige har kommuner och producenter samarbetat för att samla in el-avfall. Avfall Sverige, Sveriges Kommuner och Landsting samt elproducenternas servicebolag El-Kretsen samarbetar i systemet El-retur. Kommunerna åtar sig att mot ersättning ansvara för insamling av el-avfall från hushåll och producenterna ansvarar för behandlingen. El-Kretsen har i sin tur samverkan med Recipo, en ekonomisk förening som också företräder producenter.

Avfall Sverige och El-Kretsen har, tillsammans med flera kommuner, bedrivit olika projekt för att utveckla insamlingssystemen. Insamling av el-avfall från hushållen sker främst på kommunernas bemannande återvinningscentraler, det finns 580 runt om i landet. Men en majoritet av kommunerna har flera olika insamlingssystem för elavfall, både fastighetsnära och konsumentnära.

Sedan 1 oktober 2015 har butiker också ett ansvar för att ta emot elavfall. Större butiker med elektronikförsäljning tar emot all typ av konsumentelektronik mindre än 25 cm, oavsett om konsumenten  köper något eller inte. För övriga butiker gäller principen en mot en, det vill säga när du köper en ny produkt har du möjlighet att lämna en motsvarande gammal produkt i butiken. Det insamlade materialet lämnas kostnadsfritt till ett godkänt insamlingssystem för återvinning.

Utvecklingen av teknik för olika återvinningsmetoder har underlättat insamlingen för konsumenterna. Ett exempel är att konsumenterna kan lägga alla små ljuskällor i samma behållare. På många platser tex gallerier och dagligvaruhandeln finns också större insamlingsbehållare för insamling av smått elavfall och glödlampor.

Batteriproducenterna har ansvaret för insamling, behandling och återvinning av alla batterier oavsett när de satts på marknaden. Producenterna ska också ansvara för att genomföra nationella informationsaktiviteter. I cirka 70 procent av kommunerna sköter producenternas organisation El-Kretsen insamlingen av bärbara batterier. I övriga sköter kommunen insamlingen mot en avtalad ersättning från producenterna.

Senast uppdaterad - 2022-08-31