Rapporter & utveckling

Utvecklingssatsningen

Syftet med Avfall Sveriges utvecklingssatsning är att genom samordnade insatser främja medlemmarnas verksamhetsutveckling för en avfallshantering som är miljöriktig och hållbar utifrån ett samhällsansvar. 

Utvecklingssatsningens inriktning utgår från medlemmarnas behov, är starkt medlemsförankrad, framförallt genom arbetsgrupperna, och har sin grund i Avfall Sveriges vision ”Det finns inget avfall”. Avfall Sverige vill skapa en framtid utan avfall där jordens resurser sparas, inget onödigt konsumeras och allt kommer till optimal nytta.  

Fokusområden för utvecklingssatsningen 

Under 2022 till 2024 är fokusområdena fossilfritt kretslopp, resurseffektivt kretslopp, beteendeförändringar och digitalisering. Det är områden som ses som särskilt viktiga för att svensk avfallshantering ska kunna nå målen och bidra till att skapa en cirkulär ekonomi.  

För att ytterligare synliggöra respektive fokusområde, med syfte att fånga upp fler intressanta projektansökningar, gör Avfall Sverige en utlysning för ett fokusområde i taget inför respektive beslutsmöte enligt följande plan:  

Sista ansökningsdagar för projektmedel 

Beslut om projekt tas fyra gånger per år - i mars, juni, september och i december. Under 2023 har vi en extra utlysning i oktober. Utlysningen är ständigt öppen men med nedanstående sista ansökningsdagar. Ansökningar som passerat en sista ansökningsdag, förs över till nästa beslutsomgång. 

Ansökningsperioder 2024 

 

Ansöknings-
period 1

Ansöknings-
period 2

Ansöknings-
period 3

Ansöknings-
period 4
Utlysning Fossilfri avfallshantering Resurseffektivt kretslopp Beteende-förändringar Digitalisering
Sista
ansökningsdag
2024-02-08 2024-05-08 2024-08-21 2024-10-30
Beslut i UVK 2024-03-14 2024-06-12 2024-09-25-27 2024-12-04

Senast uppdaterad - 2024-03-04