Frågor vi driver

Kommunernas roll och ansvar

Svensk avfallshantering bidrar till ett hållbart samhälle, ekonomiskt, socialt och miljömässigt och kommunernas roll bidrar till att genomföra Sveriges och EUs miljöpolitik liksom Agenda 2030 och FNs globala hållbarhetsmål.

Staten har ansvaret, men kommunerna genomför miljöpolitiken i allmänhet och avfallspolitiken i synnerhet. Kommunerna bör ha ansvaret för helheten kring det kommunala avfallet, både utifrån hälso- och miljöaspekter men också för att säkerställa att avfallsbrottslighet kan förhindras och beivras.

Kommunernas ansvar för hushållsavfall har starkt bidragit till att göra svensk avfallshantering världsledande. Arbetet är viktigare än någonsin i arbetet för att nå ett mer hållbart samhälle. Genom att kommunerna och de kommunala bolagen har haft viljan, uthålligheten och modet att satsa på ny teknik och nya metoder kan Sverige i dag skörda frukterna i form av lösningar på många av de stora miljö- och klimatrelaterade utmaningarna som samhällen står inför och dessutom vara ett föregångsland internationellt inom avfallshantering.

Lösningsfokuserade samarbeten med andra aktörer med ansvar för andra delar av avfallshanteringen är en viktig del i arbetet, inte minst med den privata sektorn, akademin och frivilligorganisationer. Med Avfall Sveriges vision och de globala hållbarhetsmålen i sikte håller vi på att ställa om till ett fossilfritt, cirkulärt och resurseffektivt samhälle och kommunerna har en viktig roll att fylla.

Senast uppdaterad - 2022-08-17