För medlemmar

Avfall Web – mångsidigt redskap för statistik och uppföljning

Avfall Sveriges statistikverktyg Avfall Web ger kommunerna möjlighet till jämförelser, benchmarking och analyser. Systemet ligger också till grund för den nationella statistiken av kommunalt avfall som Avfall Sverige tar fram varje år. Avfall Sverige levererar statistikunderlag till bland andra Energimyndigheten, Naturvårdsverket och SCB.

En rationell hantering av statistiken är en förutsättning för utveckling av avfallsverksamheten och en hjälp för att följa upp miljö- och kvalitetsmål. Avfall Web ska underlätta rapportering till myndigheter och uppföljning av avfallsplanering. På köpet fås också ett unikt underlag för en heltäckande nationell avfallsstatistik. Från 2022 har kommunerna en skyldighet att rapportera kommunalt avfall till Naturvårdsverket. Avfall web får användas för denna rapportering.

Både kommunspecifikt och för behandlingsanläggningar

Avfall Web består av två delar – en del för kommunspecifika uppgifter och en del för uppgifter om behandlingsanläggningar inklusive återvinningscentraler. I många fall är det den egna kommunen som också ansvarar för anläggningarna. I annat fall ska alla eller delar av anläggningsuppgifterna lämnas av anläggningsägaren. Avfall Web är kostnadsfritt och tillgänglig för Avfall Sveriges medlemmar efter inloggning.

Utse en administratör

Varje kommun ska ha minst en kundadministratör för kommundelen i Avfall Web. Administratören fungerar som kontaktperson för Avfall Sverige och har behörighet att lägga upp nya användare. Vill du veta vem som är administratör i din kommun kontakta Jenny Westin.

För anläggningsuppgifterna ansvarar på motsvarande sätt en kundadministratör. Om kommunen ansvarar för anläggningarna kan det vara densamme som kundadministratören. Mer information om hur Avfall Web fungerar finns i manualer som du kan läsa när du loggat in i systemet.

Till Avfall Web är ett användarråd knutet, som medverkar till att utveckla och underhålla Avfall Web utifrån användarnas behov. Läs mer om användarrådet.

Avfall Web 2.0

Avfall Sverige har utvecklat nya rapporter i Avfall Web som gör det lättare att analysera och visualisera avfallsdata. Via diagram, kartor och tabeller visas statistiken på ett mer attraktivt och användarvänligt sätt. Det ger snabbare överblick på olika nyckeltal och medelvärden utifrån olika filtreringar och urval. Alla visualiseringar interagerar med varandra, vilket ger en extra dimension i användningen. För att få tillgång till de nya rapporterna måste du vara inloggad i Avfall Web. Få en introduktion om Avfall Web 2.0 via filmen nedan!

Avfall Web

Interaktiv handbok för Avfall Web

Senast uppdaterad - 2024-01-11

Jenny Westin

KONTAKT

Jenny Westin

Statistikansvarig. Senior rådgivare för avfallstaxor, upphandling och enskilda avlopp