För medlemmar

Avfallsindex för insamling och förbränning

Avfallsindex används i många olika sammanhang, till exempel i entreprenadavtal och för justering av avfallsavgifter. I avtal som gäller för en längre tid är det lämpligt att koppla ersättningen till kostnadsutvecklingen. Om ersättningen ska stämma någorlunda med kostnadsutvecklingen krävs att det index som används liknar kostnadsbilden i den aktuella verksamheten. Olika avfallsindex räknar in olika parametrar och viktar dem på olika sätt. Ett index i det enskilda fallet är alltid en schablon. Det kan alltså inte ge någon fullgod ersättning för entreprenörens egna priskalkyler. Däremot kan ett index med rätt användning ge en tillräckligt god uppskattning, så att båda parter blir nöjda med avtalet.

Välj rätt index

Om man beslutat att avtalet ska indexregleras är det viktigt att tänka igenom vilka ersättningar som ska beröras av indexregleringen. Därefter kan man bestämma vilket eller vilka index som bäst motsvarar dessa ersättningar. Det kan variera beroende på vilka åtaganden entreprenören har. Man ska också bestämma hur ofta avstämningen ska ske. Om man väljer en lång avstämningsperiod är det troligt att entreprenören kommer att kompensera sig för osäkerheten vid anbudsgivningen. Allt ovanstående måste framgå av förfrågningsunderlaget vid upphandlingen.

Avfallsindex för insamling

Indexserien A12 för avfallsinsamling finns i tre varianter:

Varje serie finns både inklusive och exklusive diesel (MD respektive ED). Alla indextal fastställs för varje månad. Serien med diesel bör i de flesta fall stämma någorlunda för verksamheter där bemanningen är mellan 1,6 och knappt 2 personer per fordon. I glesbygd är bemanningen ofta lägre och det påverkar proportionerna. Andelen drivmedel ökar.

Kännetecknade för serien specialfordon är att det är högre investeringskostnad och drivmedelsförbrukning än för insamling med konventionella fordon. Exempel på specialfordon är mobil sopsug. A12:2-index kan även vara tillämpligt för fyrfacksbilar om insamlingen går betydligt snabbare än med komprimatorbil. En jämförelse mellan de två seriernas kostnadsproportion januari 2018 visar att serien A12:2 förutsätter att ett sådant fordon utför omkring 50 % mer insamling (antal kärl och sträcka) på en dag än en komprimatorbil med en förare.

Slamtömning varierar på en rad sätt, till exempel avstånd, genomsnittliga tankstorlekar, sträcka till tömning, trafikförhållanden och hur det ser ut på platsen som ska sugas.

Avfallsindex för förbränning

Avfallsindex för förbränning, A11:F, kan användas för att justera priser i avtal rörande behandling av avfall med energiåtervinning. Detta index tas fram kvartalsvis i januari, april, juli och oktober. Bastidpunkt är januari 2011. Förbränningsskatt och kostnader för utsläppsrätter inkluderas inte i förbränningsindex.
Alla avfallsindex tas fram av SCB på uppdrag av Avfall Sverige.

Förutom avfallsindex tillhandahåller Avfall Sverige även specifika drivmedelsindex:

Indexportal

Sveriges Åkeriföretag har tillsammans med bland annat Avfall Sverige utvecklat en indexportal för hantering av transport- och avfallsindex. Via portalen kommer du som prenumerant åt avfallsindex - när och hur ofta du vill. Här finns funktioner som hjälper dig att räkna ut förändring, påverkan på pris samt hur stor andel av en ersättning till en entreprenör som förväntas motsvara entreprenörens kostnad för drivmedel. Det finns också en funktion som hjälper dig att kombinera flera index och räkna ut den sammanlagda förändringen. I portalen kan man exportera valda index till excel samt ladda ned alla aktuella index samlat via IndexpressAvfall.

Prenumerera på Avfallsindex

Vill du ha tillgång till avfallsindex samt några utvalda drivmedels- och transportindex kan du skaffa ett konto och prenumerera här.


Prenumeration kan tecknas för tre olika typer av abonnemang beroende på hur många användarlicenser din organisation behöver:

Den person som ska stå för prenumerationen och vara kontaktperson måste gå in och registrera kommunen/företaget via länken ovan.

När du registrerat dig får du ett mail med ett lösenord som du kan använda för att logga in på portalen tillsammans med ditt användarnamn som är din e-postadress. På Mina sidor kan du byta lösenord samt lägga till fler användare (om du valt Medium eller Large).

I prenumerationen ingår Avfallsindex (A12), Avfallsindex för förbränning (A11:F), Partigods (T08SÅ14), Blandade lokala och regionala transporter (T16SÅE3) samt ovan specificerade drivmedelsindex.

Om du har frågor eller behöver hjälp med inloggning skicka i första hand ett mail till avfallsindex@avfallsverige.se Avfallsindex publiceras inte längre på hemsidan. Önskar du tal del av enstaka historiska indexvärden skicka mail till ovan nämnda adress.

Kombinera olika index

Om en upphandling ställer krav som innebär att entreprenören förväntas använda andra drivmedel än diesel mk 1 kan de innebära att kostnaden för drivmedel också ändras. När ett annat drivmedel än diesel kommer att användas är lösningen att använda serien A12:1 ED, insamling av hushållsavfall exklusive drivmedel i kombination med ett index som avser det drivmedel som mest troligt kommer att användas. Om till exempel alla sopbilar i uppdraget kommer köras på 100% HVO kan nedan reglering göras:

I PM ”Vägledning för bättre tillämpning av indexreglering” finns exempel på indexreglering för olika situationer, till exempel där bemanning inte stämmer eller där annat drivmedel än diesel används. Där finns också exempel på text i avtal/upphandling som hanterar möjlighet att reglera index för flera drivmedelstyper utifrån det drivmedel som väljs respektive text som beskriver beräkning av lokal prisutveckling för fordonsgas.

Senast uppdaterad - 2024-02-23

Jenny Westin

KONTAKT

Jenny Westin

Statistikansvarig. Senior rådgivare för avfallstaxor, upphandling och enskilda avlopp